Dokumenteerimiskohustus ja andmekaitsereform tervishoiusektoris

Kuidas jõustunud GDPR-i muudatused mõjutavad tervishoiusektori igapäevatööd?

24. august 2018

Kestus: 1 päev

25. mail 2018 jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keelne lühend GDPR), mis loob isikuandmete töötlejatele uusi kohustusi ning suurendab vastutust reeglite rikkumisel. Tervishoiuteenuse osutamisel toimub ulatuslik delikaatsete isikuandmete dokumenteerimine ja töötlemine ning erinevad ravidokumentide koostamise ja kasutamisega seonduvad küsimused on üha aktuaalsemad nii järelevalvemenetlustes, kohtuasjades kui ka suhetes patsientidega.

Meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaat Ingeri Luik-Tamme selgitab koolitusel, mida tuleks arvestada tervishoiuteenuste dokumenteerimisel ning millised muudatused toob kaasa isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris. 

Koolituse eesmärk on tõsta osalejate õigusteadlikkust sellest, mida peaks teenuse osutamisel arvestama, et tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte. Lisaks anda ülevaade korrektsetest dokumenteerimisest, et pakkuda kvaliteetset tervishoiu teenust.

Koolituse sihtgrupp
Koolitus on mõeldud suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhtidele ning väiksemate tervishoiuasutuste juhtidele, kes juhivad ja korraldavad asutuse või osakonna tervishoiutöötajate tööd. Kasu saavad ka tervishoiu sektoris tegutsevad spetsialistid ja võtmetöötajad, kelle igapäevatöö kohustuste hulka kuulub ka patsientide andmete töötlemine.

Koolituse tulemusena osaleja teab:
1) millised on peamised tervishoiuteenuse dokumenteerimise nõuded, peamised praktikas esinevad kitsaskohad, mida parandada ja millised on dokumenteerimiskohustuse rikkumise tagajärjed;

2) millised muudatused toob kaasa isikuandmete kaitse üldmäärus tervishoiusektoris;

3) milliseid patsiendi andmeid ja kuidas võib kasutada (erinevates andmebaasides sisalduvate andmete kasutamise erisused, suhtlemine ajakirjandusega avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumites).

Koolituse tulemusi hinnatakse kaasuste lahendamise ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täis mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Loengu vormis antakse ülevaade regulatsioonist ja teoreetilist osa näitlikustatakse praktikas aset leidnud juhtumitega. Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha. Kaasuste lahendamise kaudu on võimaliks seostada õigusakti teksti reaalsete situatsioonidega.

KOOLITAJA

Ingeri Luik-Tamme

Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Tervishoiuteenuse dokumenteerimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Kokkuvõte isikuandmete kaitse üldmäärusest ja patsiendi õigustest

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõunapaus

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

Patsiendi andmete kasutamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].