Konfliktide lahendamine

Kuidas konflikte ennetada ja efektiivselt lahendada?

06. detsember 2019

Kestus: 1 päev

Konfliktid tekivad inimeste olemuslikust erinevusest ning sisemistest vastuoludest. Konfliktide lahendamisest sõltub suhte “kapital”, mis iseloomustab suhte kvaliteeti. Tööalaste suhete korral võib vähene “kapital” ehk halvad suhted hakata piirama organisatsiooni üldist sooritust ja tulemuslikkust.

Koolitusel „Konfliktide lahendamine“ arendatakse suhtlemisoskusi, mis suurendavad tõenäosust, et erimeelsused lahendatakse kohe kui need ilmnevad. Efektiivne konfliktide lahendamine aitab juhtidel saavutada kokkulepitud eesmärke, säilitada häid pikaajalisi koostöösuhteid ning strateegiliste partnerite puhul tagada organisatsiooni häirimatu töö.

Konflikte oskuslikult lahendades on võimalik muuta suhteid veelgi paremaks, kui need olid enne konflikti tekkimist.

Koolitusele on oodatud

  • erinevate tasemete juhid, kes vahetult enda juhitud meeskondade kaudu organisatsiooni eesmärke ellu viivad;
  • juhid ja spetsialistid, kelle igapäevatöö on suhelda klientide ja koostööpartneritega.

Eesmärgid
Koolituse eesmärk on anda teadmisi konfliktide korral ilmnevatest reaktsioonidest ja oskusi neid juhtida, et konflikte ennetada ning efektiivselt lahendada.

Koolituse tulemusena

  • Kasvab teadlikkus konfliktide puhul tekkivatest reaktsioonidest ning suhtlemistasanditest
  • Suureneb võimekus automaatseid reaktsioone teadvustada ja juhtida
  • Areneb oskus valida sobilik konflikti lahendusstrateegia ning seda teadlikult ellu viia
  • Paranevad konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks vajalikud suhtlemisoskused

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside lahendamise, grupitööde ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
teaduspõhisus – koolituse teoreetiline alus ja raamistik baseerub kaasaegsetele valdkondlikele teaduslikele käsitlustele.

kaasatus - koolitusel osalejad on kaasatud maksimaalselt ettevalmistusse ning koolituse läbiviimisel kasutatakse meetodeid, mis  võimaldavad osalejatel läbi isikliku kogemuse uusi oskusi omandada ja kinnistada.

praktilisus -koolitusel lähtutakse tegelikest tööalastest situatsioonidest, millest tuletatakse koostööks ja efektiivseks tegutsemiseks vajalikud põhimõtted.

loomulikkus - koolitus keskendub iga osaleja loomuliku sisemise potentsiaali ja oskuste suurendamisele

Osaleja tagasiside:

Peep Peterson │ Esimees
Eesti Ametiühingute Keskliit

Ametiühingutöö sisu ongi tasakaalustada töötajate ja tööandjate huvisid ning lahendada loomulikest vastuoludest tulenevaid konflikte. Oluline on seejuures konflikti olemusest aru saada ja teadlikult reguleerida selle temperatuuri ülekeemise vältimiseks. Koolitame selleks oma senise üsna kopsaka kogemuse baasil meie vabatahtlikke usaldusisikuid, aga paratamatult on tegu mõnes mõttes küpsemisega omas mahlas.

Vajasime kõrvalpilku ja selle ka saime. Kuuldu haakus hästi meie elulise kogemusega ja aitas seda mõtestada. Kiidan koolitajat, kelle teoreetilised teadmised ja elukogemus moodustasid hea terviku, mistõttu õpitu oli piltlik ning tõmbas publikut hästi kaasa.

Suudame nüüd oma inimestele konflikti olemust ja dünaamikat ning ka enesevalitsemist õpetada süsteemsemalt. Loodame, et see viib parema koostööni tööandjatega, millest võidavad nii majandus kui inimeste sotsiaalne heaolu. Aitäh!

KOOLITAJA

Jaanus Kangur

Jaanus Kangur on töötanud koolitajana alates 2003. aastast ning treeninud selle aja jooksul enam kui 20000 inimest.

Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning hetkel teeb enda doktoritööd konfliktide lahendusviisidest põlisrahvaste hulgas. Tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses (International Diploma in Restorative Justice) Kanadast Queensi Ülikoolist. Taastav õigus on alternatiivne konfliktidele reageerimise viis, mille keskmeks on tekitatud kahju ja selle heastamine. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Ta on pidanud loenguid Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor, Kieli Rakenduskõrgkoolis, Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis ja Sisekaitseakadeemias. Ta on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule. Samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Kuidas tekivad reaktsioonid konfliktide korral ning kuidas neid juhtida

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Kuidas valida parim lahendusstrateegia

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Kuidas olla emotsionaalselt valmis konfliktide ennetamiseks ja lahendamiseks

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Millised on olulisimad suhtlemisoskused, mis aitavad konflikte ennetada ja lahendada

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].