Kuidas kaitsta end lepingupartneri makseraskuste korral?

Juriidilised tööriistad, mis toetavad Sinu ettevõtet ja maandavad riske

Kuidas kaitsta end lepingupartneri makseraskuste korral?

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Säästa aega ja investeeri teadmistesse ja oskustesse, mis toetavad Sinu ettevõtte head käekäiku. Millised piirangud ja olulised teadmised peidavad end 2022 uuendatud pankroti-ja saneerimisseaduses? Koolitusel osalemisega suurendad märkimisväärselt võimalusi edukaks rahade laekumiseks ja kauba või teenuse kättesaamiseks. Ühtlasi hoiad kokku aega, mis kuluks tulevikus lepingupartnerite makseraskustest tulenevate probleemide lahendamisele.

Koolituse eesmärk on suurendada ettevõtjate teadlikkust ja oskusi lepingute sõlmimisel ning õiguskaitsevahendite kasutamisel lepingupartneri makseraskustesse sattumisel.

Sihtgrupp: ettevõtjad ja töötajad, kes soovivad parandada oma oskusi ja teadmisi õiguslike võimaluste rakendamisel erinevates makseraskustega seotud aspektides, näiteks kliendisuhetes. Finantsjuhid, ettevõtete juristid ja juhid, kes puutuvad kokku lepingute ja läbirääkimistega.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • suudab ära tunda lepingupartneri makseraskuste tekkimise märke ning tuvastada nende olemasolu;
 • omandab teadmised, kuidas sõlmida lepinguid, et kaitsta end võimalike makseraskuste eest lepingupartneri poolt;
 • arendab oskusi, kuidas tõhusalt suhelda võlgnikega;
 • mõistab lepingupartneri saneerimis- ja pankrotimenetluse võimalikku mõju oma äritegevusele.

Metoodika:

Koolitusel kasutatakse mitmekülgseid õppemeetodeid, mis toetavad osalejate aktiivset kaasamist ja praktilist õppimist. Need hõlmavad interaktiivseid loenguid, arutelusid, juhtumianalüüse. Koolituse sisu toetavaid materjale, nagu slaidid, artiklid või muud materjalid, jagatakse osalejatega peale koolitust.

Koolitust viivad läbi Tarmo Peterson ja Kristiina Padu.

Koolitajad

 • Tarmo Peterson

  Tarmo Peterson on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutud eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonna õigusküsimuste lahendamisel. Ta on 2022. juulis jõustunud saneerimisseaduse ja pankrotiseaduse üks autoritest koostöös Justiitsministeeriumiga. Need muudatused uuendasid põhjalikult kogu maksejõuetuse valdkonda ja teevad ettevõtjatel raskustest välja tulemise oluliselt lihtsamaks. Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika ja metoodika komisjoni ning maksejõuetuskomisjoni liige ning osaleb üle-euroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe töös. Tarmo aitab lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus, teeb igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega ja on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige. Maksejõuetuse valdkonnas on ta koolitanud nii riigikohtunikke kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja ja Tööstus-Kaubanduskoja liikmeid. Koostöös

  Finance Estoniaga viis RASK läbi maksejõuetusõiguse seminari finantssektorile. Koolitused on saanud osalejatelt positiivset tagasisidet ning need on viinud ka jätkuseminarideni.

  Tarmo Peterson

  Tarmo Peterson on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutud eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonna õigusküsimuste lahendamisel. Ta on 2022. juulis jõustunud saneerimisseaduse ja pankrotiseaduse üks autoritest koostöös Justiitsministeeriumiga. Need muudatused uuendasid põhjalikult kogu maksejõuetuse valdkonda ja teevad ettevõtjatel raskustest välja tulemise oluliselt lihtsamaks. Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika ja metoodika komisjoni ning maksejõuetuskomisjoni liige ning osaleb üle-euroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe töös. Tarmo aitab lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus, teeb igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega ja on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige. Maksejõuetuse valdkonnas on ta koolitanud nii riigikohtunikke kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja ja Tööstus-Kaubanduskoja liikmeid. Koostöös

  Finance Estoniaga viis RASK läbi maksejõuetusõiguse seminari finantssektorile. Koolitused on saanud osalejatelt positiivset tagasisidet ning need on viinud ka jätkuseminarideni.

 • Kristiina Padu

  Kristiina Padu on Eesti üks kogenumaid maksejõuetuse eksperte, kellel on pikaajaline kogemus avalikust sektorist, rahvusvahelisest koostööst ning Eesti maksejõuetuse seaduste uuendamisest. Enne RASKiga liitumist kujundas Kristiina üle kuue aasta Justiitsministeeriumis maksejõuetuse valdkonda. Justiitsministeeriumis vastutas ta Eesti maksejõuetuse revisjoni läbiviimise eest, mille käigus töötati välja pankrotiseaduse ja füüsilise isiku maksejõuetuse teemasid oluliselt muutvad seaduseelnõud. Lisaks kuulus Kristiina Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajal maksejõuetuse töörühma, osaledes Euroopa maksejõuetuse direktiivi ülevõtmise läbirääkimistel. Ta on maksejõuetuse teemadega tegelenud ka rahvusvahelisel tasemel UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law) maksejõuetuse töögrupi liikmena. Kristiina on koolitanud erinevatel maksejõuetuse valdkonna koolitustel (näiteks kohtunikke). Viimati rääkis ta tulevastele Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja juurde kuuluvatele usaldusisikutele võlgade ümberkujundamise menetlustest.

  Kristiina Padu

  Kristiina Padu on Eesti üks kogenumaid maksejõuetuse eksperte, kellel on pikaajaline kogemus avalikust sektorist, rahvusvahelisest koostööst ning Eesti maksejõuetuse seaduste uuendamisest. Enne RASKiga liitumist kujundas Kristiina üle kuue aasta Justiitsministeeriumis maksejõuetuse valdkonda. Justiitsministeeriumis vastutas ta Eesti maksejõuetuse revisjoni läbiviimise eest, mille käigus töötati välja pankrotiseaduse ja füüsilise isiku maksejõuetuse teemasid oluliselt muutvad seaduseelnõud. Lisaks kuulus Kristiina Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajal maksejõuetuse töörühma, osaledes Euroopa maksejõuetuse direktiivi ülevõtmise läbirääkimistel. Ta on maksejõuetuse teemadega tegelenud ka rahvusvahelisel tasemel UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law) maksejõuetuse töögrupi liikmena. Kristiina on koolitanud erinevatel maksejõuetuse valdkonna koolitustel (näiteks kohtunikke). Viimati rääkis ta tulevastele Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja juurde kuuluvatele usaldusisikutele võlgade ümberkujundamise menetlustest.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Lepingupartneri makseraskuste märkamine ja võimalikud meetmed ettevõtja huvide kaitseks

 • Kuidas saab ettevõtja kaitsta end lepingupartneri võimalike makseraskuste eest juba lepingulisse suhtesse astudes (lepingu sõlmimine, ettemaksu küsimine jms)?
 • Millised märgid viitavad lepingupartneri makseraskuste tekkimisele või olemasolule ja kuidas neid leida?
 • Mida teha siis, kui lepingupartner jääb võlgu (maksetähtaja pikendamine, tagatise küsimine, kohtusse pöördumine, täitemenetluse algatamine, saneerimis- või pankrotiavalduse esitamine võlgniku suhtes jms)?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelud.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Võlgniku ajutine maksejõuetus ja saneerimismenetlus

 • Mida teada võlgniku ajutisest maksejõuetusest ja selle ületamise võimalustest saneerimise kaudu?
 • Millised on saneerimismenetluse algatamise tagajärjed võlausaldajale ja kuidas on võlausaldaja huvid kaitstud saneerimismenetluses?
 • Kas ja kuidas mõjutab võlgniku saneerimismenetlus juba sõlmitud lepinguid.
 • Millised piirangud rakenduvad lepinguliste suhete täitmisest keeldumisele ja lepingute lõpetamisele võlgniku saneerimismenetluses. Mida saab võlausaldaja sellisel juhul ette võtta?
 • Kuidas mõjutab saneerimiskava kinnitamine võlausaldaja õigusi?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelud.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Võlgniku püsiv maksejõuetus ja pankrotimenetlus

 • Mida teada võlgniku püsiva maksejõuetuse ja selle lahendamise kohta pankrotimenetluse kaudu?
 • Millised on võlgniku pankroti väljakuulutamise tagajärjed võlausaldajale ja kuidas on võlausaldaja huvid kaitstud pankrotimenetluses?
 • Millega peab võlausaldaja arvestama lepinguliste kohustuste täitmisel pankrotimenetluses, sh üüri-, rendi- ja liisingulepingute puhul?
 • Kuidas saab võlausaldaja nõue täidetud pankrotimenetluses? Mida peab võlausaldaja tegema ja mis saab võlausaldaja nõuet tagavatest asjaõiguslikest õigustest (nt pandiõigus, üürimärge, arest, kohtulik hüpoteek)?
 • Millal on võlausaldajal õigus arvestatud käibemaksusumma vähendamisele?
 • Millised ohud kaasnevad võlausaldaja jaoks, kui ta on pankrotimenetluses tagasivõidetava tehingu teiseks pooleks?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelud.

Kuidas kaitsta end lepingupartneri makseraskuste korral?

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Säästa aega ja investeeri teadmistesse ja oskustesse, mis toetavad Sinu ettevõtte head käekäiku. Millised piirangud ja olulised teadmised peidavad end 2022 uuendatud pankroti-ja saneerimisseaduses? Koolitusel osalemisega suurendad märkimisväärselt võimalusi edukaks rahade laekumiseks ja kauba või teenuse kättesaamiseks. Ühtlasi hoiad kokku aega, mis kuluks tulevikus lepingupartnerite makseraskustest tulenevate probleemide lahendamisele.

Koolituse eesmärk on suurendada ettevõtjate teadlikkust ja oskusi lepingute sõlmimisel ning õiguskaitsevahendite kasutamisel lepingupartneri makseraskustesse sattumisel.

Sihtgrupp: ettevõtjad ja töötajad, kes soovivad parandada oma oskusi ja teadmisi õiguslike võimaluste rakendamisel erinevates makseraskustega seotud aspektides, näiteks kliendisuhetes. Finantsjuhid, ettevõtete juristid ja juhid, kes puutuvad kokku lepingute ja läbirääkimistega.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • suudab ära tunda lepingupartneri makseraskuste tekkimise märke ning tuvastada nende olemasolu;
 • omandab teadmised, kuidas sõlmida lepinguid, et kaitsta end võimalike makseraskuste eest lepingupartneri poolt;
 • arendab oskusi, kuidas tõhusalt suhelda võlgnikega;
 • mõistab lepingupartneri saneerimis- ja pankrotimenetluse võimalikku mõju oma äritegevusele.

Metoodika:

Koolitusel kasutatakse mitmekülgseid õppemeetodeid, mis toetavad osalejate aktiivset kaasamist ja praktilist õppimist. Need hõlmavad interaktiivseid loenguid, arutelusid, juhtumianalüüse. Koolituse sisu toetavaid materjale, nagu slaidid, artiklid või muud materjalid, jagatakse osalejatega peale koolitust.

Koolitust viivad läbi Tarmo Peterson ja Kristiina Padu.

Koolitajad

 • Tarmo Peterson

  Tarmo Peterson on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutud eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonna õigusküsimuste lahendamisel. Ta on 2022. juulis jõustunud saneerimisseaduse ja pankrotiseaduse üks autoritest koostöös Justiitsministeeriumiga. Need muudatused uuendasid põhjalikult kogu maksejõuetuse valdkonda ja teevad ettevõtjatel raskustest välja tulemise oluliselt lihtsamaks. Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika ja metoodika komisjoni ning maksejõuetuskomisjoni liige ning osaleb üle-euroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe töös. Tarmo aitab lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus, teeb igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega ja on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige. Maksejõuetuse valdkonnas on ta koolitanud nii riigikohtunikke kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja ja Tööstus-Kaubanduskoja liikmeid. Koostöös

  Finance Estoniaga viis RASK läbi maksejõuetusõiguse seminari finantssektorile. Koolitused on saanud osalejatelt positiivset tagasisidet ning need on viinud ka jätkuseminarideni.

  Tarmo Peterson

  Tarmo Peterson on advokaadibüroo RASK asutaja, partner ning Eesti üks nõutud eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonna õigusküsimuste lahendamisel. Ta on 2022. juulis jõustunud saneerimisseaduse ja pankrotiseaduse üks autoritest koostöös Justiitsministeeriumiga. Need muudatused uuendasid põhjalikult kogu maksejõuetuse valdkonda ja teevad ettevõtjatel raskustest välja tulemise oluliselt lihtsamaks. Tarmo on Eesti Advokatuuri eetika ja metoodika komisjoni ning maksejõuetuskomisjoni liige ning osaleb üle-euroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe töös. Tarmo aitab lahendada vaidlusi vahekohtuniku rollis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus, teeb igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega ja on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liige. Maksejõuetuse valdkonnas on ta koolitanud nii riigikohtunikke kui ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite koja ja Tööstus-Kaubanduskoja liikmeid. Koostöös

  Finance Estoniaga viis RASK läbi maksejõuetusõiguse seminari finantssektorile. Koolitused on saanud osalejatelt positiivset tagasisidet ning need on viinud ka jätkuseminarideni.

 • Kristiina Padu

  Kristiina Padu on Eesti üks kogenumaid maksejõuetuse eksperte, kellel on pikaajaline kogemus avalikust sektorist, rahvusvahelisest koostööst ning Eesti maksejõuetuse seaduste uuendamisest. Enne RASKiga liitumist kujundas Kristiina üle kuue aasta Justiitsministeeriumis maksejõuetuse valdkonda. Justiitsministeeriumis vastutas ta Eesti maksejõuetuse revisjoni läbiviimise eest, mille käigus töötati välja pankrotiseaduse ja füüsilise isiku maksejõuetuse teemasid oluliselt muutvad seaduseelnõud. Lisaks kuulus Kristiina Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajal maksejõuetuse töörühma, osaledes Euroopa maksejõuetuse direktiivi ülevõtmise läbirääkimistel. Ta on maksejõuetuse teemadega tegelenud ka rahvusvahelisel tasemel UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law) maksejõuetuse töögrupi liikmena. Kristiina on koolitanud erinevatel maksejõuetuse valdkonna koolitustel (näiteks kohtunikke). Viimati rääkis ta tulevastele Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja juurde kuuluvatele usaldusisikutele võlgade ümberkujundamise menetlustest.

  Kristiina Padu

  Kristiina Padu on Eesti üks kogenumaid maksejõuetuse eksperte, kellel on pikaajaline kogemus avalikust sektorist, rahvusvahelisest koostööst ning Eesti maksejõuetuse seaduste uuendamisest. Enne RASKiga liitumist kujundas Kristiina üle kuue aasta Justiitsministeeriumis maksejõuetuse valdkonda. Justiitsministeeriumis vastutas ta Eesti maksejõuetuse revisjoni läbiviimise eest, mille käigus töötati välja pankrotiseaduse ja füüsilise isiku maksejõuetuse teemasid oluliselt muutvad seaduseelnõud. Lisaks kuulus Kristiina Eesti Euroopa Nõukogu eesistumise ajal maksejõuetuse töörühma, osaledes Euroopa maksejõuetuse direktiivi ülevõtmise läbirääkimistel. Ta on maksejõuetuse teemadega tegelenud ka rahvusvahelisel tasemel UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law) maksejõuetuse töögrupi liikmena. Kristiina on koolitanud erinevatel maksejõuetuse valdkonna koolitustel (näiteks kohtunikke). Viimati rääkis ta tulevastele Pankrotihaldurite ja Kohtutäiturite Koja juurde kuuluvatele usaldusisikutele võlgade ümberkujundamise menetlustest.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1.Lepingupartneri makseraskuste märkamine ja võimalikud meetmed ettevõtja huvide kaitseks

 • Kuidas saab ettevõtja kaitsta end lepingupartneri võimalike makseraskuste eest juba lepingulisse suhtesse astudes (lepingu sõlmimine, ettemaksu küsimine jms)?
 • Millised märgid viitavad lepingupartneri makseraskuste tekkimisele või olemasolule ja kuidas neid leida?
 • Mida teha siis, kui lepingupartner jääb võlgu (maksetähtaja pikendamine, tagatise küsimine, kohtusse pöördumine, täitemenetluse algatamine, saneerimis- või pankrotiavalduse esitamine võlgniku suhtes jms)?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelud.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Võlgniku ajutine maksejõuetus ja saneerimismenetlus

 • Mida teada võlgniku ajutisest maksejõuetusest ja selle ületamise võimalustest saneerimise kaudu?
 • Millised on saneerimismenetluse algatamise tagajärjed võlausaldajale ja kuidas on võlausaldaja huvid kaitstud saneerimismenetluses?
 • Kas ja kuidas mõjutab võlgniku saneerimismenetlus juba sõlmitud lepinguid.
 • Millised piirangud rakenduvad lepinguliste suhete täitmisest keeldumisele ja lepingute lõpetamisele võlgniku saneerimismenetluses. Mida saab võlausaldaja sellisel juhul ette võtta?
 • Kuidas mõjutab saneerimiskava kinnitamine võlausaldaja õigusi?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelud.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Võlgniku püsiv maksejõuetus ja pankrotimenetlus

 • Mida teada võlgniku püsiva maksejõuetuse ja selle lahendamise kohta pankrotimenetluse kaudu?
 • Millised on võlgniku pankroti väljakuulutamise tagajärjed võlausaldajale ja kuidas on võlausaldaja huvid kaitstud pankrotimenetluses?
 • Millega peab võlausaldaja arvestama lepinguliste kohustuste täitmisel pankrotimenetluses, sh üüri-, rendi- ja liisingulepingute puhul?
 • Kuidas saab võlausaldaja nõue täidetud pankrotimenetluses? Mida peab võlausaldaja tegema ja mis saab võlausaldaja nõuet tagavatest asjaõiguslikest õigustest (nt pandiõigus, üürimärge, arest, kohtulik hüpoteek)?
 • Millal on võlausaldajal õigus arvestatud käibemaksusumma vähendamisele?
 • Millised ohud kaasnevad võlausaldaja jaoks, kui ta on pankrotimenetluses tagasivõidetava tehingu teiseks pooleks?

Kasutatavad meetodid: Loeng ja arutelud.

Registreerimine

Hind
Osalejaid

06.06.2024 Kuidas kaitsta end lepingupartneri makseraskuste korral?

549,00 €

669,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

06.06.2024 Kuidas kaitsta end lepingupartneri makseraskuste korral?

OsalejaidHind

549,00 €

669,78 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend. 

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis 

Ratastooliga ligipääs on tagatud.

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]