Läbimurre

Läbimurre
Jari Pekka Kukkonen
Lehekülgi: 142
Kirjastus: Äripäev

„Läbimurre“ kõneleb pidevast täiustamisest – liikumisest ideaali suunas. Autorid püüavad näidata kätte suuna, kuhu ettevõtted saavad liikuda ning teekonnal ise kõige sobivamad lahendused välja töötada. Raamat on rikastatud paljude praktiliste näidetega Eesti ettevõtete kogemustest äriprotsesside timmimisel. Väärt näpunäiteid leiavad siit nii tootmis- kui ka teenindusettevõtted.

Raamat keskendub tuntud Toyota Production Systemil põhinevale lean-filosoofiale. Sõnal „lean“ puudub otsene eestikeelne vaste, nii nagu paljudes teisteski keeltes; sellega tähistatakse kimpu erinevaid põhimõtteid ja rakendusi. Lean’i peamine põhimõte on tegelikult lihtne – saavutada vähemaga rohkem. Eelkõige ressursside raiskamise vähendamist, läbimõeldult tegutsemist, koostööd ning pidevat, lõpptähtajata täiustamist. Alustada tuleb hetkeolukorra hindamisest ning sellest lähtuvalt asuda planeerima oma tegevusi. Tavaliselt on väljakutseid palju ning mõnikord on raske näha puude tagant metsa – alustada tuleb strateegilistest teemadest ja keskenduda algpõhjustele. Kindlasti annab raamat ideid, kuidas oma praegust olukorda hinnata, milliste tegevustega alustada liikumist täiuse poole ning kuidas leida parimaid lahendusi ka tulevikus.

Teekond lean-mõtlemise juurde tähendab filosoofilises plaanis teekonda maailmavaate muutusteni. Tuleb varuda kannatlikkust, sest hoiakute ja arusaamade kujunemine nõuab aega ning alati ei ole tulemused kiired tulema. Raamat ongi suunatud eelkõige ettevõtete juhtidele, sest lean’i juurutamisel ettevõttes on juhil väga oluline roll suunaja, selgitaja ning hoiakute kujundajana. Kuigi tõhusate tulemuste saavutamiseks peab maailmavaate muutus puudutama ettevõtte kõikide tasandite töötajaid, on mõistagi juhi ülesanne teha selgeks suund ja muudatuse vajadus. Töötajatele tuleb anda vabadus, mõelda välja, kuidas kokkulepitud tulemusi saavutada ning töötajaid nende püüdlustes eesmärkide poole toetada. Käib ju pidev võitlus, kes suudab toota kiiremini, odavamalt ja kvaliteetsemalt ning selles võitluses jääb püsima ainult terviklik ning ühtselt mõtlev meeskond. See omakorda tähendab, et muutuste vajalikkust tuleb selgitada organisatsiooni kõigil tasanditel sobivas võtmes. Töötajat ei motiveeri, kui öelda, et ettevõte tahab teenida suuremat kasumit. Ta tahab teada, mida muutused temale endale tähendavad, kuidas seostuvad tema igapäevatööga.

Raamatu üheksa peatükki on üles ehitatud teljel „planeeri-tegutse-hoia“, mis peaks rõhutama lean’i ideed, et samavõrd oluline, kui on muutuste elluviimine, on ka tulemuste hoidmine. Teisisõnu, suuremaid karisid lean’i juurutamisel ettevõttes on mugavusmõtlemine – „me oleme nii juba 20 aastat teinud ning teeme ka edaspidi“. Seetõttu on äärmiselt oluline, et töötajatel oleks tahe murda läbi juba kinnistunud rutiinidest, alles siis saavad muutused toimuda.

Peale lühikeste näidete leiate raamatu lõpust mitme Eesti ettevõtte lean’i eduka juurutamise lood. Ehk saate nende hulgast just endale sobiva lahenduse.

Sisukord

Sissejuhatus lean’i filosoofiasse
1. Alusta sealt, kus oled
2. Soodne organisatsioonikultuur
3. Korra loomine ja hoidmine
4. Protsesside suutlikkuse arendamine
5. Masinate suutlikkuse kasvatamine
6. Tööaja kasutuse tõhustamine
7. Kvaliteet lähtepunktis
8. Ettevõtete kogemused lean’i juurutamisel

Arvustused

Kaido KaareAS Kalev Chocolate Factory tegevdirektor

Tänapäeval soovib iga tootmisettevõte toota kiiremini, odavamalt ja kvaliteetsemalt. Eduka tootmisettevõtte igapäevasõnavarasse kuuluvad kindlasti mõisted „väärtusahel“, „tootlikkus“, „Kaizen“, „Gemba“, „5S“, „SMED“, „OEE“, „ennetav hooldus“.

Ei ole olemas ühte nuppu, millele vajutades hakkab tõhusus võluväel kasvama, see on võimalik vaid paljude väiksemate parendusprotsesside koosmõju tulemusel. Me oleme Kalevis viimase kahe aasta jooksul enamiku käesolevas raamatus toodud meetoditest juurutanud, mis on tuntavalt tõhustanud meie tootmist (vähemaga rohkem), aga andnud ka märkimisväärse kulude kokkuhoiu väärtusahelas. Oleme suutnud tõsta tootlikkust ettevõttes 23%, hoides samal ajal kokku 20% tootmiskuludest.

Väärtust lisav aeg moodustab kõigest 3% toote valmistamisele kuluvast ajast. Ettevõtete suurim arengupotentsiaal ongi peidus väärtust mittelisava aja – „muda“ – vähendamises.

„Läbimurre“ on tõhus abiline ettevõtte eri tasandite juhtidele ressursse raiskavate tegevuste vähendamisel organisatsioonis. Raamat pakub erinevate tööriistade ja mõõdikute kogumit organisatsiooni kui terviku suutlikkuse parandamiseks. Selle eelduseks olevad teemad nagu organisatsiooni kultuur, liidriks olemine ning töötajate kaasamine ja motiveerimine on samuti kompaktselt kajastatud.

Raamatu lisaväärtus on teemade kaupa välja toodud peamised komistuskivid ja vastumeetmed nende ületamiseks. Paljud praktilised näited aitavad omakorda luua seost tegelike olukordadega ettevõtetes.

Raamat võiks olla kohustuslik kirjandus kõigile ettevõtete juhtidele, kes soovivad saavutada vähemaga rohkemat.

Siret KegelElcoteq Tallinn AS äriarendus- ja personalijuht, Eesti Kvaliteediühingu juhatuse liige

Raamatu eesmärk on aidata ettevõtte juhil kasvatada tootlikkust läbi kadude (väärtust mitteloovate tegevuste, materjali jm ressursi kadude) likvideerimise ja järkjärgulise parendamistegevuse. Suurema tootlikkusega ettevõte on konkurentsivõimelisem ja parema ekspordivõimega.

Raamat tutvustab timmitud tootmise meetodeid, mille rakendamine võimaldab:

• kiireid ja täpseid tarneid,
• madalamaid kulusid,
• kliendi ootustele vastavaid tooteid/teenuseid,
• innustunud organisatsiooni,
• turvalist töökeskkonda.

Kukkoneni ja Senkeli raamat põhineb Eesti teenindus- ja tootmisettevõtete praktikal. Seetõttu on lugejal kerge end kirjeldatud näidetega seostada ja loetut mõista. Ka soovitused on sellised, mida üks ettevõtte juht on vähemalt korra juba kuulnud ja ei tekita seetõttu liigset võõristust. Äratundmisrõõmu pakkus kriitika Eestis nii tugevalt juurdunud organisatsioonide arengut pärssivate praktikate suhtes (nt tükitöö tootmisettevõtetes).

Mulle sümpatiseeris väga autorite rõhuasetus organisatsioonikultuurile. Suhtumine oma organisatsiooni töötajatesse ja juhtimispsühholoogia tervikuna on määrava tähtsusega timmitud tootmise põhimõtete edukaks rakendamiseks. Austa ja usalda oma inimesi, ning nad üllatavad sind.

Raamatut lugedes häiris mõnetine terminoloogiline segadus. Üllatusena ei leidnud ma raamatust ka timmitud tootmisega tavapäraselt seostatud meetodeid nagu Kanban, Just-in-Time, rääkimata standardprotseduuridest või A3 meetodist. Raamatu sissejuhatus ei maininud ka timmitud tootmise viit põhimõtet. Jäägu need siis teemast huvitatule endale hiljem avastada.

„Läbimurre“ ei ole vaid suure tootmisettevõtte juhile. Põhimõtted, millest raamatus räägitakse ja mis aitavad tootlikkust tõsta, sobivad eri suurusega teenindus- ja tootmisorganisatsioonidele, nii era- kui ka avalikus sektoris.

Janek KalviAS-i Liviko juhataja

Väärtuspõhine ettevõtlus eeldab väärtust loovaid töötajaid, kelle maksimaalseks kaasamiseks ei piisa enam nn vanakooli autoritaarse juhtimismudeli karmikäelisest rakendamisest. Vastupidi! Kaasaegne organisatsioon vajab juhtimist, mis soodustab ja innustab avama kogu ettevõttes peituvat potentsiaali. „Läbimurre“ julgustab panustama organisatsiooni õige mõtteviisi väljakujundamisesse kõigil tasanditel, sest selle kasutegur on märgatavalt suurem kui sünniks kuitahes targa ja tööka juhi või spetsialisti sooloüritusest. Paradoksaalsel moel soosib just autoritaarne juhtimismudel töötajate mugavusmõtlemise teket – vähese osalusega puudub ka vastutus. Lean-filosoofia aga eeldab, et iga töötaja tajub tervikpilti, võimaldades nii saavutada parimaid tulemusi.

Raamatu keskmes olev lean-filosoofia pärineb Jaapanist. Aasia kultuurile omaselt ei ole parima tulemuse saavutamiseks fookuses pelgalt majandusarvestuslik ratsionaalsus, vaid ka organisatsiooni tavad, käitumine ja kultuur. Isegi, kui meie põhjamaise maailmatunnetuse jaoks võib see näida liigselt lüürilisena, vaatleb hommikumaadele omane loogika protsesse osana tervikpildist, voost, millel õigupoolest ei olegi kindlat lõppu ega algust. Lean-lähenemise ambitsioon ongi saavutada tulemusi oluliselt laiemal skaalal kui seda on pelgalt üks etapp tööprotsessis – eesmärgiks on saavutada ühtselt mõtlev ja tegutsev ning pidevalt arenev organisatsioon.

„Läbimurre“ pakub ka lihtsaid ja elulisi näiteid sellest, mis valdkondi ja protsesse tuleks silmas pidada, kui soovitakse väärtust lisada või tuvastada raiskamist.

Raamat on muuhulgas hea abimaterjal igale juhile kriitiliseks eneseanalüüsiks ning vahel ununema kippuvate tõdede meeldetuletamiseks. Arvan, et lean-filosoofiat on võimalik rakendada mistahes valdkonna organisatsioonis, muutes selle raamatu huvitavaks lugemiseks kõigile juhtidele.

Tellimine
LäbimurreOtsas
Läbimurre

Läbimurre

Jari Pekka Kukkonen
Tellimine
LäbimurreOtsas

Kirjeldus

„Läbimurre“ kõneleb pidevast täiustamisest – liikumisest ideaali suunas. Autorid püüavad näidata kätte suuna, kuhu ettevõtted saavad liikuda ning teekonnal ise kõige sobivamad lahendused välja töötada. Raamat on rikastatud paljude praktiliste näidetega Eesti ettevõtete kogemustest äriprotsesside timmimisel. Väärt näpunäiteid leiavad siit nii tootmis- kui ka teenindusettevõtted.

Raamat keskendub tuntud Toyota Production Systemil põhinevale lean-filosoofiale. Sõnal „lean“ puudub otsene eestikeelne vaste, nii nagu paljudes teisteski keeltes; sellega tähistatakse kimpu erinevaid põhimõtteid ja rakendusi. Lean’i peamine põhimõte on tegelikult lihtne – saavutada vähemaga rohkem. Eelkõige ressursside raiskamise vähendamist, läbimõeldult tegutsemist, koostööd ning pidevat, lõpptähtajata täiustamist. Alustada tuleb hetkeolukorra hindamisest ning sellest lähtuvalt asuda planeerima oma tegevusi. Tavaliselt on väljakutseid palju ning mõnikord on raske näha puude tagant metsa – alustada tuleb strateegilistest teemadest ja keskenduda algpõhjustele. Kindlasti annab raamat ideid, kuidas oma praegust olukorda hinnata, milliste tegevustega alustada liikumist täiuse poole ning kuidas leida parimaid lahendusi ka tulevikus.

Teekond lean-mõtlemise juurde tähendab filosoofilises plaanis teekonda maailmavaate muutusteni. Tuleb varuda kannatlikkust, sest hoiakute ja arusaamade kujunemine nõuab aega ning alati ei ole tulemused kiired tulema. Raamat ongi suunatud eelkõige ettevõtete juhtidele, sest lean’i juurutamisel ettevõttes on juhil väga oluline roll suunaja, selgitaja ning hoiakute kujundajana. Kuigi tõhusate tulemuste saavutamiseks peab maailmavaate muutus puudutama ettevõtte kõikide tasandite töötajaid, on mõistagi juhi ülesanne teha selgeks suund ja muudatuse vajadus. Töötajatele tuleb anda vabadus, mõelda välja, kuidas kokkulepitud tulemusi saavutada ning töötajaid nende püüdlustes eesmärkide poole toetada. Käib ju pidev võitlus, kes suudab toota kiiremini, odavamalt ja kvaliteetsemalt ning selles võitluses jääb püsima ainult terviklik ning ühtselt mõtlev meeskond. See omakorda tähendab, et muutuste vajalikkust tuleb selgitada organisatsiooni kõigil tasanditel sobivas võtmes. Töötajat ei motiveeri, kui öelda, et ettevõte tahab teenida suuremat kasumit. Ta tahab teada, mida muutused temale endale tähendavad, kuidas seostuvad tema igapäevatööga.

Raamatu üheksa peatükki on üles ehitatud teljel „planeeri-tegutse-hoia“, mis peaks rõhutama lean’i ideed, et samavõrd oluline, kui on muutuste elluviimine, on ka tulemuste hoidmine. Teisisõnu, suuremaid karisid lean’i juurutamisel ettevõttes on mugavusmõtlemine – „me oleme nii juba 20 aastat teinud ning teeme ka edaspidi“. Seetõttu on äärmiselt oluline, et töötajatel oleks tahe murda läbi juba kinnistunud rutiinidest, alles siis saavad muutused toimuda.

Peale lühikeste näidete leiate raamatu lõpust mitme Eesti ettevõtte lean’i eduka juurutamise lood. Ehk saate nende hulgast just endale sobiva lahenduse.

Lisainfo

Jari Pekka Kukkonen
Lehekülgi: 142
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Sissejuhatus lean’i filosoofiasse
1. Alusta sealt, kus oled
2. Soodne organisatsioonikultuur
3. Korra loomine ja hoidmine
4. Protsesside suutlikkuse arendamine
5. Masinate suutlikkuse kasvatamine
6. Tööaja kasutuse tõhustamine
7. Kvaliteet lähtepunktis
8. Ettevõtete kogemused lean’i juurutamisel

Arvustused (3)

Kaido KaareAS Kalev Chocolate Factory tegevdirektor

Tänapäeval soovib iga tootmisettevõte toota kiiremini, odavamalt ja kvaliteetsemalt. Eduka tootmisettevõtte igapäevasõnavarasse kuuluvad kindlasti mõisted „väärtusahel“, „tootlikkus“, „Kaizen“, „Gemba“, „5S“, „SMED“, „OEE“, „ennetav hooldus“.

Ei ole olemas ühte nuppu, millele vajutades hakkab tõhusus võluväel kasvama, see on võimalik vaid paljude väiksemate parendusprotsesside koosmõju tulemusel. Me oleme Kalevis viimase kahe aasta jooksul enamiku käesolevas raamatus toodud meetoditest juurutanud, mis on tuntavalt tõhustanud meie tootmist (vähemaga rohkem), aga andnud ka märkimisväärse kulude kokkuhoiu väärtusahelas. Oleme suutnud tõsta tootlikkust ettevõttes 23%, hoides samal ajal kokku 20% tootmiskuludest.

Väärtust lisav aeg moodustab kõigest 3% toote valmistamisele kuluvast ajast. Ettevõtete suurim arengupotentsiaal ongi peidus väärtust mittelisava aja – „muda“ – vähendamises.

„Läbimurre“ on tõhus abiline ettevõtte eri tasandite juhtidele ressursse raiskavate tegevuste vähendamisel organisatsioonis. Raamat pakub erinevate tööriistade ja mõõdikute kogumit organisatsiooni kui terviku suutlikkuse parandamiseks. Selle eelduseks olevad teemad nagu organisatsiooni kultuur, liidriks olemine ning töötajate kaasamine ja motiveerimine on samuti kompaktselt kajastatud.

Raamatu lisaväärtus on teemade kaupa välja toodud peamised komistuskivid ja vastumeetmed nende ületamiseks. Paljud praktilised näited aitavad omakorda luua seost tegelike olukordadega ettevõtetes.

Raamat võiks olla kohustuslik kirjandus kõigile ettevõtete juhtidele, kes soovivad saavutada vähemaga rohkemat.

Siret KegelElcoteq Tallinn AS äriarendus- ja personalijuht, Eesti Kvaliteediühingu juhatuse liige

Raamatu eesmärk on aidata ettevõtte juhil kasvatada tootlikkust läbi kadude (väärtust mitteloovate tegevuste, materjali jm ressursi kadude) likvideerimise ja järkjärgulise parendamistegevuse. Suurema tootlikkusega ettevõte on konkurentsivõimelisem ja parema ekspordivõimega.

Raamat tutvustab timmitud tootmise meetodeid, mille rakendamine võimaldab:

• kiireid ja täpseid tarneid,
• madalamaid kulusid,
• kliendi ootustele vastavaid tooteid/teenuseid,
• innustunud organisatsiooni,
• turvalist töökeskkonda.

Kukkoneni ja Senkeli raamat põhineb Eesti teenindus- ja tootmisettevõtete praktikal. Seetõttu on lugejal kerge end kirjeldatud näidetega seostada ja loetut mõista. Ka soovitused on sellised, mida üks ettevõtte juht on vähemalt korra juba kuulnud ja ei tekita seetõttu liigset võõristust. Äratundmisrõõmu pakkus kriitika Eestis nii tugevalt juurdunud organisatsioonide arengut pärssivate praktikate suhtes (nt tükitöö tootmisettevõtetes).

Mulle sümpatiseeris väga autorite rõhuasetus organisatsioonikultuurile. Suhtumine oma organisatsiooni töötajatesse ja juhtimispsühholoogia tervikuna on määrava tähtsusega timmitud tootmise põhimõtete edukaks rakendamiseks. Austa ja usalda oma inimesi, ning nad üllatavad sind.

Raamatut lugedes häiris mõnetine terminoloogiline segadus. Üllatusena ei leidnud ma raamatust ka timmitud tootmisega tavapäraselt seostatud meetodeid nagu Kanban, Just-in-Time, rääkimata standardprotseduuridest või A3 meetodist. Raamatu sissejuhatus ei maininud ka timmitud tootmise viit põhimõtet. Jäägu need siis teemast huvitatule endale hiljem avastada.

„Läbimurre“ ei ole vaid suure tootmisettevõtte juhile. Põhimõtted, millest raamatus räägitakse ja mis aitavad tootlikkust tõsta, sobivad eri suurusega teenindus- ja tootmisorganisatsioonidele, nii era- kui ka avalikus sektoris.

Janek KalviAS-i Liviko juhataja

Väärtuspõhine ettevõtlus eeldab väärtust loovaid töötajaid, kelle maksimaalseks kaasamiseks ei piisa enam nn vanakooli autoritaarse juhtimismudeli karmikäelisest rakendamisest. Vastupidi! Kaasaegne organisatsioon vajab juhtimist, mis soodustab ja innustab avama kogu ettevõttes peituvat potentsiaali. „Läbimurre“ julgustab panustama organisatsiooni õige mõtteviisi väljakujundamisesse kõigil tasanditel, sest selle kasutegur on märgatavalt suurem kui sünniks kuitahes targa ja tööka juhi või spetsialisti sooloüritusest. Paradoksaalsel moel soosib just autoritaarne juhtimismudel töötajate mugavusmõtlemise teket – vähese osalusega puudub ka vastutus. Lean-filosoofia aga eeldab, et iga töötaja tajub tervikpilti, võimaldades nii saavutada parimaid tulemusi.

Raamatu keskmes olev lean-filosoofia pärineb Jaapanist. Aasia kultuurile omaselt ei ole parima tulemuse saavutamiseks fookuses pelgalt majandusarvestuslik ratsionaalsus, vaid ka organisatsiooni tavad, käitumine ja kultuur. Isegi, kui meie põhjamaise maailmatunnetuse jaoks võib see näida liigselt lüürilisena, vaatleb hommikumaadele omane loogika protsesse osana tervikpildist, voost, millel õigupoolest ei olegi kindlat lõppu ega algust. Lean-lähenemise ambitsioon ongi saavutada tulemusi oluliselt laiemal skaalal kui seda on pelgalt üks etapp tööprotsessis – eesmärgiks on saavutada ühtselt mõtlev ja tegutsev ning pidevalt arenev organisatsioon.

„Läbimurre“ pakub ka lihtsaid ja elulisi näiteid sellest, mis valdkondi ja protsesse tuleks silmas pidada, kui soovitakse väärtust lisada või tuvastada raiskamist.

Raamat on muuhulgas hea abimaterjal igale juhile kriitiliseks eneseanalüüsiks ning vahel ununema kippuvate tõdede meeldetuletamiseks. Arvan, et lean-filosoofiat on võimalik rakendada mistahes valdkonna organisatsioonis, muutes selle raamatu huvitavaks lugemiseks kõigile juhtidele.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]