ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevad Äripäev AS-i Üldtingimused on Äripäev AS-i ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

 2. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Lepinguga tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised kauba müüki, Teenuse osutamist või pooltevahelist õigussuhet muul viisil reguleerivad õigusaktid.

 3. Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

  1. E-Pood on veebiaadressil pood.aripaev.ee asuv Müügikanal.

  2. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

  3. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

  4. Ä-konto on Andmesubjekti personaalne kasutajakonto, mis eelkõige annab ligipääsu Äripäev AS-i tasulistele digitaalsetele toodetele ning mille kaudu Klient ennast identifitseerib. Ä-konto kuulub Andmesubjektile ja see jääb alati toimima ka siis, kui sul ei ole kehtivat lugemisõigust.  

  5. Kaup on Äripäev AS-i poolt Müügikanali kaudu müüdav ese.

  6. Kinnitus on Kliendile vahetult pärast Lepingu sõlmimist edastatav teade, mis sisaldab viidet Üldtingimustele ning Lepingu ja Kauba või Teenuse üksikasjadele.

  7. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Äripäev AS-i Teenuseid.

  8. Leping on Äripäev AS-i ja Kliendi vahel kauba omandamiseks või Teenuse osutamiseks Äripäev AS-i Müügikanali vahendusel sõlmitud Leping.

  9. Müügikanal on Äripäev AS-i poolt Kliendiga suhtlemiseks, Kaupade müügiks ning Teenuste osutamiseks loodud vahend. Äripäev AS-i Müügikanaliteks on eelkõige E-Pood, Telefonimüük ja Otsepostitus.

  10. Otsepostitus on igasugune Kliendile saadetud teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama Äripäev AS-i Kaupade või Teenuste pakkumist või tõstma Äripäev AS-i mainet. Info, mis on seotud toote või Teenuse osutamise, haldamise või Lepingtäitmisega ei ole Otsepostitus.

  11. Raamatuklubi on Müügikanal, mille kaudu müüakse raamatuid Raamatuklubi liikmetele. Raamatuklubid on Ajaloo raamatuklubi (ajalooraamatud.ee) ning Äripäev AS-i raamatuklubi (raamatuklubi.aripaev.ee).

  12. Salasõna on Kliendi poolt valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis identifitseerib Klienti.

  13. Tarbija on füüsilisest isikust Klient.

  14. Teenus on Äripäev AS-i poolt Müügikanali kaudu müüdav teenus.

  15. Telefonimüük on Äripäev AS-i Müügikanal, mille eesmärgiks on Lepingu sõlmimine telefonitsi.

  16. Äripäev AS on juriidiline isik; AS Äripäev, registrikoodiga 10145981, asukohaga Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn. Äripäev AS on osa Skandinaavia meediakorporatsioonist Bonnier Grupp.

  17. Üldtingimused on käesolevad tingimused, mis on Äripäev AS-i ja Kliendi vahel Müügikanali kaudu sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2. HIND

 1. Müügikanalites näidatakse hindu nii käibemaksuga kui ka ilma käibemaksuta.

 2. Hinnad kehtivad Lepingu sõlmimisest kuni kokku lepitud maksetähtaja aegumiseni.

 3. Äripäev AS jätab endale õiguse teha hindades muudatusi. Muudatusi kajastatakse veebilehel pood.aripaev.ee.

 4. Äripäev AS teatab Kliendile Müügikanalis tellimisprotsessi alguses vastuvõetavad maksevahendid.

3. ÄRIPÄEV AS-I ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Äripäev AS-il on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda ning jätta tellitud Kaup üle andmata või Teenus osutamata kui:

  1. Kaup on laost otsa saanud;

  2. Äripäev AS või kaasatud kolmandad isikud ei tarni enam tellitud Kaupa või ei osuta tellitud Teenust;

  3. Kauba hinda või omadusi on E-Poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

  4. Klient rikub Üldtingimusi.

 2. Kui Äripäev AS-il ei ole võimalik Lepingut täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul tellimuse Kinnituse saatmisest. Äripäev AS võib tellitu asemel üle anda sama kvaliteedi ja hinnaga asja või osutada sama kvaliteedi ja hinnaga Teenuse.

4. LEPINGU SÕLMIMISE KORD

 1. Lepingu sõlmimise kord

  1. Klient valib E-Poes soovitavad toote(d) ja/või Teenuse(d) ning lisab need ostukorvi.

  2. Lepingu sõlmimiseks vajutab Klient ostukorvis lingile „Kinnita“, täidab nõutud andmeväljad ning tasub ekraanile kuvatava arve koheselt pangaülekande või krediitkaardiga, sõlmib e-arve püsimakse lepingu või tellib arve.

  3. Arve tasumisel, e-arve püsimakse lepingu sõlmimisel või isikule arve väljastamisel loetakse Leping sõlmituks.

  4. Pärast Lepingu sõlmimist edastab Äripäev AS Kliendile Kinnituse Lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus edastatakse Kliendi poolt Lepingu sõlmimisel või Ä-konto loomisel Äripäev AS-le antud kontaktandmetele (e-mail, telefon, vmt).

  5. Klient kohustub Lepingu sõlmimisel edastama Äripäev AS-le ainult õiged andmed.

  6. Lepingu sõlmimise kohta Kliendile saadetav Kinnitus sisaldab viidet Üldtingimustele ning Lepingu ja Kauba või Teenuse üksikasjadele.

  7. Kinnituses sisalduva viite kaudu säilib Kliendil juurdepääs Lepingu üksikasjadele kahe aasta jooksul Lepingu sõlmimisest ja/või kuni Ä-konto on aktiivne.

  8. Lepingu sõlmimine toimub eesti keeles.

 2. Telefoni teel sõlmitud Leping

  1. Kliendiga loetakse Leping telefoni teel sõlmituks kui Äripäev AS on peale telefonikõnet edastanud Kliendi kontaktandmetele Kinnituse ja/või arve Kauba või Teenuse eest tasumiseks.

  2. Tarbijaga loetakse Leping sõlmituks, kui Tarbija on tasunud arve ja kinnitab sellega oma tahet olla telefoni teel võetud kohustustega seotud.

  3. Punktis 4.10 sätestatud Kinnitus ei ole Lepingu sõlmimiseks vajalik, kui müük toimub Tarbija algatusel.

 3. Lepingu sõlmimine erijuhtudel

  1. Digikaubad. Kliendile saadetakse Kinnitus Lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus sisaldab muuhulgas teavet digitaalses vormis koostatud ja edastatud Kauba või Teenuse kasutusviisi kohta, rakendatavatest tehnilistest kaitsemeetmete ning riist- ja tarkvara ühilduvuse kohta, mida Äripäev AS teab või peab teadma; samuti sellest, et Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab, et ta kaotab sellega taganemisõiguse.

  2. Pangakaardiga või mobiiliga

   1. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse Kliendi pangaarvelt.

   2. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse Kliendi mobiiltelefoni arvele.

   3. Püsimaksega tellimise korral pikeneb Tellimus automaatselt, kui Klient ei ole seda tingimust muutnud ehk Tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.

   4. Püsimaksega digikauba Tellimuse automaatset pikenemist saab Klient tühistada kaks tööpäeva enne järgmist debiteerimispäeva. Püsimaksega paberkauba Tellimuse automaatset pikenemist saab tühistada 15 päeva enne järgmist debiteerimispäeva.

   5. Tellimust saab tühistada pöördudes Äripäev AS-i tellimiskeskusesse telefonil 667 0099 E-R kell 8:00-17:00 või kirjutades e-posti aadressile tellimiskeskus@aripaev.ee

   6. Püsimaksega Tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab Tellimus kuni ettemakse lõpuni.

  3. Raamatuklubi. Raamatuklubi liikmeleping on sõlmitud Lepingu sõlmimise üldise korra järgi, mis on sätestatud Üldtingimuste punktides 4.6 kuni 4.8.

   1. Igakordse klubi raamatu osas loetakse Kliendiga Leping sõlmituks

   2. kui Äripäev AS teavitab Raamatuklubi liikmeid uue klubiraamatu ilmumisest, kasutades selleks uudiskirja, SMS-i, Raamatuklubi kodulehekülge ja ajalehte Äripäev AS või Kliendi poolt Äripäev AS-ile antud kontaktandmeid (e-mail, telefon, Facebooki konto); ning

   3. Raamatuklubi liige saab klubi raamatust loobuda, kui teavitab sellest Äripäev AS-i enne ilmumise teates avaldatud teavituskuupäeva. Teate saab Klient edastada Raamatuklubi kodulehe kaudu, telefonil 667 0400 tööpäeviti ajavahemikus 9-17 või e-posti aadressidel klubi@aripaev.ee ja info@ajalooraamatud.ee.

   4. Loobumise kohta teate edastamata jätmine on käsitatav Raamatuklubi tellimusena. Klubiraamat saadetakse välja ning Raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve.

5. TELLIMUSE TÄITMINE

 1. Kliendil on õigus valida Äripäev AS-i pakutavate Kauba kohaletoimetamise viiside vahel.

 2. Äripäev AS-i pakutavateks Tellimuse täitmise viisideks on olenevalt Kauba omadustest Kauba kohaletoimetamine, Teenuse osutamine või muu soorituse tegemine (eelkõige digitaalse sisu edastamine või kättesaadavaks tegemine).

 3. Kauba kohaletoimetamise korral on Äripäev AS-i kohustused täidetud, kui Äripäev AS või tema ülesandel tegutsev kolmas isik on Kliendi tellimusele vastaval tähtpäeval või tähtaja jooksul (nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikuks pidada):

  1. a. toimetanud Kauba Kliendi poolt nimetatud aadressile, postkasti (s.h. Klient peab tagama, et postkast on turvaline, väljaande mõõtmetele vastav ja Kliendi postkastina identifitseeritav) või pakiautomaati; või

  2. b. andnud Kliendile üleantava Kauba üle Kliendile või Kliendi seaduslikule esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub kokkuleppel Kliendiga.

 4. Äripäev AS teatab Tarbijale Müügikanalis hiljemalt tellimisprotsessi alguses kättetoimetamise piirangud (näiteks piirkonnad, kuhu kauba kättetoimetamine ei ole võimalik või on võimalik täiendava tasu eest).

 5. Digitaalne sisu loetakse edastatuks või kättesaadavaks tehtuks kui Äripäev AS on sellise digitaalse sisu, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, edastamist alustanud.

 6. Teenus loetakse osutatuks, kui see on Kliendile tarnitud/osutatud Kliendi tellimusele vastaval tähtpäeval või tähtaja jooksul ning nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikuks pidada.

6. TAGANEMISÕIGUS

 1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul.

 2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates:

  1. Lepingu sõlmimise päevast Lepingu puhul, mille esemeks on Teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, või digitaalne sisu, mida ei edastata füüsilisel andmekandjal.

  2. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, sai asja füüsiliselt enda valdusesse Lepingu puhul, mille esemeks on Kauba üleandmine;

  3. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusesse Lepingu puhul, mille kohaselt tuleb Kliendile üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi;

  4. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusesse Lepingu puhul, mille kohaselt tuleb Kliendile asi üle anda mitmes osas;

  5. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud esimese asja füüsiliselt enda valdusesse kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja jooksul.

 3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri) teavitama Äripäev AS-i punktis 10.2 toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda Lepingust. Tarbija võib selleks kasutada Üldtingimustele lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit.

 4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

 5. Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Äripäev AS Tarbijale kõik Tarbijalt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Äripäev AS-i pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Äripäev AS saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. Äripäev AS teeb tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas Tarbija makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

 6. Äripäeva AS-il on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Äripäev AS on Lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et asi on tagasi saadetud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

 7. Tarbija kohustub taganemisavalduse esitamisel saatma asja tagasi või andma selle Äripäev AS-le üle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Tarbija teatas Äripäev AS-ile oma Lepingust taganemisest.

 8. Tarbija vastutab üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

 9. Asja tagastamise otsesed kulud katab Tarbija.

 10. Tarbija taganemisõigust ei kohaldata:

  1. Lepingule, mille esemeks on ajalehtede, ajakirjade ja muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;

  2. Lepingule, mille esemeks on suletud ümbrises audio- või videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui Tarbija on ümbrise avanud;

  3. Lepingule, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

 11. Kui Kauba tarnimine (s.h. osatarned), Teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine (nt ajalehe üleandmine, koolitusmaterjalide edastamine enne konverentsi) algas taganemistähtaja jooksul, tuleb Tarbijal Äripäev AS-ile tasuda Lepingu täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil Tarbija teatas oma taganemisest Lepingust, võttes arvesse Lepingu kogumahtu.

 12. Kui Klient teavitab Äripäev AS-i konverentsil mitteosalemisest vähemalt 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099, pakutakse Kliendile võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastatakse raha 100% tasutud maksumusest. Oma mitteosalemisest teatamisel vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastatakse Kliendile 50% tasutud maksumusest. Lühema kui 5 tööpäeva mitteosalemisest teavitamise või mitteteavitamise korral osalustasu ei tagastata.

 13. Kui Klient teatab koolitusel mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva enne kogu koolitusprogrammi algust pakub Äripäev AS võimalust osaleda samal hooajal muul samaväärsel koolitusel või tagastab 100% tasutud koolituse maksumusest. Teavituse palume saata aadressile info@koolitus.ee IT Koolituste osas ning aadressile akadeemia@aripaev.ee Äripäeva Akadeemia koolituste osas. Kui Klient teatab koolitusel mitteosalemisest vähemalt 3 tööpäeva enne koolitusprogrammi algust tagastab Äripäev AS 50% koolituse maksumusest. Lühema mitteosalemisest teavitamise või mitteteavitamise korral osalustasu ei tagastata.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemise tingimused on kehtestatud Äripäev AS-i Privaatsustingimustes, mis on käesolevate Üldtingimuste lahutamatu lisa ning, mis on kättesaadavad siin. Käesolevate Üldtingimustega nõustudes kinnitab Klient, et on lugenud ja saanud aru Privaatsustingimustest.

8. OTSEPOSTITUSED

 1. Lepingu sõlmimisega või Ä-konto loomisega annab juriidilisest isikust Klient nõusoleku Otsepostitusega kommertsteadaannete saatmiseks.

 2. Kui juriidilisest isikust Klient ei soovi Otsepostitusi saada, saab ta vastava soovi edastada Äripäev AS-le Üldtingimuste punktis 10.2 toodud kontaktandmetel.

 3. Kliendil on igal ajal õigus teatada Äripäev AS-ile oma soovist enam mitte saada Äripäeva pakkumisi.

 4. Füüsiliste isikute Isikuandmetega seonduv on reguleeritud Äripäev AS-i Privaatsustingimustes, mis on kättesaadav siin.

 

9. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

 1. Kliendil on õigus Kauba või Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

 2. Äripäev AS-i vastutus Lepingu alusel on piiratud konkreetse Lepingu, selle osa ja/või tellimuse hinnaga.

 3. Kliendil on õigus Kauba või Teenuse puuduse ilmnemisel pöörduda Äripäeva AS-i poole punktis 10.2 toodud kontaktandmetel.

 4. Klient annab Äripäev AS-ile viimase soovi korral ja tingimusel, et see on mõistlikult võimalik ega oma negatiivset mõju Äripäev AS-i majandustegevusele või õiguslikule seisundile, võimaluse mõistliku aja vältel omal kulul heastada või vähendada mistahes Lepingu rikkumisega kaasneda võivat kahju. Puuduste parandamise või Kauba/Teenuse asendamise lepivad Äripäev AS ja Klient omavahel kokku.

 5. Äripäev AS ei vastuta Kliendi süül Kaubale tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebaõige hoiustamise või sihtotstarbevastase kasutamise tulemusena.

 6. Teade Kauba puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Kõik teated Kauba puuduste kohta vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

 7. Kui Äripäev AS ei ole Tarbija kaebust lahendanud või Tarbija ei nõustu Äripäev AS-i lahendusega, võib Tarbija pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbija võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

10. MUUD TINGIMUSED

 1. Äripäev AS-il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi ning tegelikku rakendamist. Muutmisest teavitab Äripäev AS Klienti Äripäev AS-i koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil vähemalt üks (1) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.

 2. Äripäev AS-i kontaktandmed: e-posti aadress tellimiskeskus@aripaev.ee ja telefon 667 0099.


Jõustunud 15.05.2018.