Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Kuidas jõuda ideest teostuseni ehk samm-sammult ettevõtjaks?

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Kestus:

70 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolituse eesmärk on luua arusaam ettevõtjaks kujunemise protsessist, sh ettevõtlikkuse eeldustest ja äriideest teostuseni jõudmisest. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostad sa ise oma äriplaani tuginedes oma olemasolevale äriideele.

Aasta Koolitaja 2022

*Ettevõtluskoolitus toimub märtsi algusest aprilli alguseni 2024. a ning koosneb kümnest kontaktõppe ehk auditooriumiõppe kohtumisest (kokku 50 akadeemilist tundi) ja iseseisvast tööst (20 akadeemilist tundi). Auditooriumiõppe kohtumised toimuvad Tallinnas Äripäeva Akadeemia koolitusruumides aadressil Vana-Lõuna 39/1. Koolituse hinna sees on ka kohvipausid. Kontaktõppe  ehk auditooriumiõppe kohtumistel on võimalik osaleda ka veebiülekande teel. 

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks. 

Miks on äriplaani koostamine oluline?

Äriplaani koostamine on omamoodi test, kas idee töötab või mitte. Kui plaan näib paberil tulus ja toimiv, siis on mõtet hakata ideed realiseerima. Kui idee ei anna positiivset tulemust teoreetiliselt, siis pole mõtet teha kulutusi ning asuda realiseerima äriideed, mis suure tõenäosusega ei saagi hakata tulu tootma. Äriplaan on vajalik ka toetuste ja laenude taotlemiseks. Koolitusel teeb Kristo Krumm selgeks äriplaani koostamise põhimõtted, nõuded ja etapid ning toetab sind isikliku äriplaani koostamisel.

Koolitusel õpitakse teooriat ja mõisteid võimalikult palju praktiliste seoste loomise ja näidete läbiarutamise abil. Olulisel kohal on praktiliste harjutusülesannete lahendamine ja analüüsimine ning arutelud. Osalejad võivad kasutada koheselt omaenda loodava ettevõtte probleeme või näiteid  ülesannete lahendamisel. Kuulamine, läbiarutamine ja aktiivne kaasamõtlemine tagavad teadmiste ja oskuste parima kombinatsiooni ning koolitus on seega tulemuslikum.

Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
 • ettevõtjad, kes soovivad koostada äriplaani toetuste või laenude taotlemiseks,
 • kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Koolitusel leiad vastused küsimustele:

 • Kes on ettevõtja ja millised on ettevõtjale vajalikud kompetentsid?
 • Kuidas luua oma ettevõte – ideest teostuseni?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Mis on äriplaani komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb)?
 • Mida on vaja teada äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures?
 • Millistele aspektidele tuleb ettevõtte loomisel ja äriplaani kirjutamisel tähelepanu pöörata?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas;
 • teab ettevõtluse toimimispõhimõtteid ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
 • teab ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid, toetavaid tugisüsteeme ja rahastamisvõimalusi;
 • on koostanud ja esitanud oma äriideel põhineva äriplaani;
 • omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
 • on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks ja juhtimiseks, koostanud äriplaani ja teab, kuidas seda ellu rakendada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja viimasel koolituspäeval oma äriplaani edukas kaitsmine.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

 Koolituse ülesehitus teemade kaupa:

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine
 • Ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja isiksuseomadused, eneseanalüüs
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek
 • Ettevõtluse erinevad vormid: FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS
 • Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade äriseadustikust

2. Äriplaan, äriidee analüüs (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks
 • Erinevad äriplaani vormid, äriplaani koostamise põhimõtted, äriplaani struktuur
 • Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal
 • Ettevõtte visioon ning tegevuse eesmärgistamine
 • Äritegevuse planeerimine ja strateegia väljatöötamine
 • Tegevuskava ajaline plaan ja ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang ning ülevaade
 • Äriidee olemus, sõnastamine ning majanduslik ja sotsiaalne põhjendatus
 • Äriidee väärtusahela kontekstis, äriidee modelleerimine
 • Äriidee esitlemine

3. Toode ja turundus (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Toode ja teenus, toote/teenuse loomise või kujundamise alused
 • Toote ja teenuse erinevused, teenus kui turunduslikult paketeeritud toode
 • Toote elutsükkel ja selle juhtimine
 • Toote ja teenuse arendus
 • Turunduse olemus ja olulisus ettevõtluses
 • 4P mudel turunduses, selle sisuline olemus ja vajalikkus ettevõtja seisukohast
 • Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae- ja hulgimüük, isiklik müük
 • Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused
 • Turundusplaani olemus ja selle koostamine

4. Raamatupidamise põhialused (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine üldiselt
 • Raamatupidamise vajalikkus ettevõtjale, raamatupidamise läbiviimine praktikas
 • Raamatupidamise põhimõisted, kanded, bilanss, kasumiaruanne
 • Põhivara ja varude arvestus
 • Näitlikud tehingud raamatupidamises, tarkvaralahendused raamatupidamise hõlbustamiseks
 • Raamatupidamise aastaaruanne ja selle koostamine

5. Maksunduse alused (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Maksude olemus, vajalikkus, liigituse alused
 • Ülevaade Eesti maksusüsteemist ja selle struktuurist
 • Maksude liigid, maksumäärad, nende arvutamise alused
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine raamatupidamises

6. Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Rajatava ettevõtte finantsplaanid, majandusarvestuse korraldus
 • Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus
 • Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine
 • Isegenereeruvate finantsprognooside koostamine

7. Tööõigus ja muud juriidilised lepingud (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtja juriidilised õigused ja kohustused
 • Ettevõtjale vajalike lepingute ülevaade, nendega seotud õigused ja kohustused
 • Töösuhte juriidiline vormistamine, erinevad töösuhte vormid
 • Töötamise registreerimine
 • Ülevaade olulisematest lepingutest: ostu-müügi leping, rendileping, laenuleping jms

8. Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine (kontaktõpe: 4 akadeemilist tundi)

 • Äriplaanide hindamine - personaalne tagasiside iga osaleja äriplaanile ning finantsplaanile
 • Suuline äriplaanide kaitsmine - iga osaleja esitleb ca 20 minuti jooksul etteantud struktuuri alusel oma äriplaani, teised osalejad saavad anda tagasisidet ning toimub diskussioon.

  *Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse kogumaht on 70 akadeemilist tundi. Millest iseseisev töö moodustab 20 akadeemilist tundi ja kontaktõppena auditooriumis 50 akadeemilist tundi.
Soovi korral on võimalik auditooriumiõppes osaleda ka videosilla vahendusel, Zoom keskkonnas.
Kursus lõppeb personaalse äriplaani kaitsmisega.
Kontakttunnid audtitooriumiõppes toimuvad hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.
Ratastooliga on ligipääs tagatud.
Koolitus toimub eesti keeles.

Kontaktõpe toimub grupiõppena, kus selgitatakse kõigile üheskoos vajalikke teemasid ja arutatakse olulised küsimused läbi. Lisaks sellele on koolituse oluline osa iseseisvalt õppimine ja ülesannete lahendamine, et iga õppija jõuaks endale vajaliku tulemuseni. Koolitaja Kristo Krumm toetab iga õppijat  personaalsete (veebi)kohtumiste teel, et vastata tekkinud küsimustele ja juhendada äriplaani koostamisel.

Õppekava on koostatud lähtudes olulistest põhimõtetest ja alusteadmistest, mis on vajalikud äriplaani koostamiseks ja ettevõtlusega alustamiseks. Nii kontaktõppe, iseseisva töö kui ka individuaalsete konsultatsioonide maht on arvestatud selliselt, et see toetaks õpitulemuste saavutamist. Õppekava aluseks on akadeemiline kirjandus, mida seotakse praktikute kogemustega. Õppekava elluviimisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduse põhimõtetest ja kriteeriumitest. Ettevõtluskoolitus vastab nõuetele alustavale ettevõtjale vajalike pädevuste omandamisel.

Iga teema järel toimub osalejate tagasisidestamine, koolitusel hindab koolitaja iga osaleja edasijõudmist ning vajadusel pakub täiendavat abi iga koolitusteema teadmiste ning oskuste omandamisel.

Õppekava tugineb koolitaja pikaajalisele kogemusele alustavate ettevõtjate koolitamisel ning praktilisest kogemustest äriplaanide valmimisel ja nende sobivusel toetuste ning laenude saamisel. Koolitaja kogub ja hindab iga koolituse lõppedes tagasisidet nii koolituskava, koolitusmaterjalide, koolituse sisulise osa ning koolituskeskkonna kohta kirjalikus vormis ning vajadusel vastab nii küsimustele, kommentaaridele kui ka kriitilistele märkustele osalejatele personaalselt.

Kristo Krummi ettevõtluskoolitustel on 11 aasta jooksul käinud ca 5000 ettevõtlusega alustada soovivat inimest. Igal aastal annab Töötukassa välja umbes 500 alustava ettevõtja toetust, 2021. aastal olid sellest ca 10% Kristo Krummi õpilased.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

*Koolitus toimub, kui grupis on vähemalt 6 osalejat.

Maht: 70 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside  Sille Kroon

Sille Kroon

Sille Laulustuudio

"Mina olin FIEna tegutsenud 9 aastat. Lisaks oma laulustuudio juhendaja tööle tegin ise aruandlust, turundust, esitasin arveid ja täitsin ajutiste töötajate TSD vorme. Seoses laste huvitegevuse piirangutega otsustasin laulustuudio sellisel kujul kinni panna ja luua midagi uut vastavalt muutunud maailmale. Töötukassa kaudu sain alustava ettevõtja koolitusele. Kuigi olin ise juba aastaid kõike leiutanud, siis oli mulle väga kasulik lisaks praktikale saada ka teoreetilised teadmised. Vajadusel sain kohe küsida oma kogemusest lähtuvalt täpsustavaid küsimusi ning meie omavahelised arutlused olid elavad ja lõbusad. Tegime kohe paralleelselt ka oma uut äriplaani. Mulle meeldis see, et sain koolituse käigus äriplaani valmis ning seda teistega jagades pidevalt täiustada. Minule endale lihtsad ja elementaarsed asjad olid algselt ikkagi ebaselgelt kirja pandud ja esitatud mõtted olid harali. Koolitusel teistele seletades muutusid mõtted konkreetsemaks ja siht selgemaks. Lisaks moodustus koolitusel olnud inimestest tore toetusgrupp, kellega suhtleme oma ettevõtete teemadel siiani."

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside Kodukale  Janar Malmström

Janar Malmström

Fuudzy OÜ

"Kristo poolt läbiviidud ettevõtluskoolituse käigus õnnestus kõik ettevõtlusega seotud hirmud ületada ning oma ideed kõikvõimalike lihtsate harjutuste ja tegevustega valideerida, mis võimaldasid kiirelt ja suuri kulusid tegemata aru saada, kas äril oleks potentsiaali ja kas turul võib toote/teenuse järele vajadus olemas olla. Kogu koolitusprogrammi ülesehitus oli väga huvitav ja kõike olulist hõlmav. Erinevaid teemasid läbides sai idee korralikult läbi analüüsitud ja põhjalik äriplaan selle ümber loodud. Koolituse käigus sain hulgaliselt häid soovitusi ja mentorlust, mis aitas mul äriplaani kallal töötades hästi fookust sättida. Kuna koolitus toimus koos teiste alustavate ettevõtjatega, siis kohati tuli jutuks teemasid, mille peale ise poleks osanud tullagi, kuid mis olid mulle äärmiselt kasulikud. Ühtlasi tekkis koolitusgrupist toetav tugivõrgustik ning tagasisidestamise mehanism, mille kaudu ideid ja lahendusi kogu koolitusperioodi vältel vahetada."

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
7.päev
8.päev
9.päev
10.päev

10:00 – 11:30

 • Tutvumine, sissejuhatus, koolituse ülevaade ja korraldus
 • Ettevõtluse olemus ja majanduslik põhjendus

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

 • Ettettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja (isiksuse)omadused

13:15 – 13:30

Paus

13:30 – 15:00

 • Ettevõtluse erinevad vormid
 • Ettevõtte planeerimine, ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade Äriseadustikust
Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Kestus:

70 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolituse eesmärk on luua arusaam ettevõtjaks kujunemise protsessist, sh ettevõtlikkuse eeldustest ja äriideest teostuseni jõudmisest. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostad sa ise oma äriplaani tuginedes oma olemasolevale äriideele.

Aasta Koolitaja 2022

*Ettevõtluskoolitus toimub märtsi algusest aprilli alguseni 2024. a ning koosneb kümnest kontaktõppe ehk auditooriumiõppe kohtumisest (kokku 50 akadeemilist tundi) ja iseseisvast tööst (20 akadeemilist tundi). Auditooriumiõppe kohtumised toimuvad Tallinnas Äripäeva Akadeemia koolitusruumides aadressil Vana-Lõuna 39/1. Koolituse hinna sees on ka kohvipausid. Kontaktõppe  ehk auditooriumiõppe kohtumistel on võimalik osaleda ka veebiülekande teel. 

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks. 

Miks on äriplaani koostamine oluline?

Äriplaani koostamine on omamoodi test, kas idee töötab või mitte. Kui plaan näib paberil tulus ja toimiv, siis on mõtet hakata ideed realiseerima. Kui idee ei anna positiivset tulemust teoreetiliselt, siis pole mõtet teha kulutusi ning asuda realiseerima äriideed, mis suure tõenäosusega ei saagi hakata tulu tootma. Äriplaan on vajalik ka toetuste ja laenude taotlemiseks. Koolitusel teeb Kristo Krumm selgeks äriplaani koostamise põhimõtted, nõuded ja etapid ning toetab sind isikliku äriplaani koostamisel.

Koolitusel õpitakse teooriat ja mõisteid võimalikult palju praktiliste seoste loomise ja näidete läbiarutamise abil. Olulisel kohal on praktiliste harjutusülesannete lahendamine ja analüüsimine ning arutelud. Osalejad võivad kasutada koheselt omaenda loodava ettevõtte probleeme või näiteid  ülesannete lahendamisel. Kuulamine, läbiarutamine ja aktiivne kaasamõtlemine tagavad teadmiste ja oskuste parima kombinatsiooni ning koolitus on seega tulemuslikum.

Koolitusele on oodatud:

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
 • ettevõtjad, kes soovivad koostada äriplaani toetuste või laenude taotlemiseks,
 • kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Koolitusel leiad vastused küsimustele:

 • Kes on ettevõtja ja millised on ettevõtjale vajalikud kompetentsid?
 • Kuidas luua oma ettevõte – ideest teostuseni?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Mis on äriplaani komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb)?
 • Mida on vaja teada äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures?
 • Millistele aspektidele tuleb ettevõtte loomisel ja äriplaani kirjutamisel tähelepanu pöörata?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas;
 • teab ettevõtluse toimimispõhimõtteid ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
 • teab ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid, toetavaid tugisüsteeme ja rahastamisvõimalusi;
 • on koostanud ja esitanud oma äriideel põhineva äriplaani;
 • omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
 • on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks ja juhtimiseks, koostanud äriplaani ja teab, kuidas seda ellu rakendada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja viimasel koolituspäeval oma äriplaani edukas kaitsmine.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

 Koolituse ülesehitus teemade kaupa:

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine
 • Ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja isiksuseomadused, eneseanalüüs
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek
 • Ettevõtluse erinevad vormid: FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS
 • Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade äriseadustikust

2. Äriplaan, äriidee analüüs (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks
 • Erinevad äriplaani vormid, äriplaani koostamise põhimõtted, äriplaani struktuur
 • Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal
 • Ettevõtte visioon ning tegevuse eesmärgistamine
 • Äritegevuse planeerimine ja strateegia väljatöötamine
 • Tegevuskava ajaline plaan ja ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang ning ülevaade
 • Äriidee olemus, sõnastamine ning majanduslik ja sotsiaalne põhjendatus
 • Äriidee väärtusahela kontekstis, äriidee modelleerimine
 • Äriidee esitlemine

3. Toode ja turundus (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Toode ja teenus, toote/teenuse loomise või kujundamise alused
 • Toote ja teenuse erinevused, teenus kui turunduslikult paketeeritud toode
 • Toote elutsükkel ja selle juhtimine
 • Toote ja teenuse arendus
 • Turunduse olemus ja olulisus ettevõtluses
 • 4P mudel turunduses, selle sisuline olemus ja vajalikkus ettevõtja seisukohast
 • Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae- ja hulgimüük, isiklik müük
 • Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused
 • Turundusplaani olemus ja selle koostamine

4. Raamatupidamise põhialused (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine üldiselt
 • Raamatupidamise vajalikkus ettevõtjale, raamatupidamise läbiviimine praktikas
 • Raamatupidamise põhimõisted, kanded, bilanss, kasumiaruanne
 • Põhivara ja varude arvestus
 • Näitlikud tehingud raamatupidamises, tarkvaralahendused raamatupidamise hõlbustamiseks
 • Raamatupidamise aastaaruanne ja selle koostamine

5. Maksunduse alused (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Maksude olemus, vajalikkus, liigituse alused
 • Ülevaade Eesti maksusüsteemist ja selle struktuurist
 • Maksude liigid, maksumäärad, nende arvutamise alused
 • Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine raamatupidamises

6. Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Rajatava ettevõtte finantsplaanid, majandusarvestuse korraldus
 • Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus
 • Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine
 • Isegenereeruvate finantsprognooside koostamine

7. Tööõigus ja muud juriidilised lepingud (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtja juriidilised õigused ja kohustused
 • Ettevõtjale vajalike lepingute ülevaade, nendega seotud õigused ja kohustused
 • Töösuhte juriidiline vormistamine, erinevad töösuhte vormid
 • Töötamise registreerimine
 • Ülevaade olulisematest lepingutest: ostu-müügi leping, rendileping, laenuleping jms

8. Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine (kontaktõpe: 4 akadeemilist tundi)

 • Äriplaanide hindamine - personaalne tagasiside iga osaleja äriplaanile ning finantsplaanile
 • Suuline äriplaanide kaitsmine - iga osaleja esitleb ca 20 minuti jooksul etteantud struktuuri alusel oma äriplaani, teised osalejad saavad anda tagasisidet ning toimub diskussioon.

  *Koolitajal on õigus lähtuvalt koolitusgrupi vajadustest programmi kohandada.

Koolituse kogumaht on 70 akadeemilist tundi. Millest iseseisev töö moodustab 20 akadeemilist tundi ja kontaktõppena auditooriumis 50 akadeemilist tundi.
Soovi korral on võimalik auditooriumiõppes osaleda ka videosilla vahendusel, Zoom keskkonnas.
Kursus lõppeb personaalse äriplaani kaitsmisega.
Kontakttunnid audtitooriumiõppes toimuvad hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele.
Ratastooliga on ligipääs tagatud.
Koolitus toimub eesti keeles.

Kontaktõpe toimub grupiõppena, kus selgitatakse kõigile üheskoos vajalikke teemasid ja arutatakse olulised küsimused läbi. Lisaks sellele on koolituse oluline osa iseseisvalt õppimine ja ülesannete lahendamine, et iga õppija jõuaks endale vajaliku tulemuseni. Koolitaja Kristo Krumm toetab iga õppijat  personaalsete (veebi)kohtumiste teel, et vastata tekkinud küsimustele ja juhendada äriplaani koostamisel.

Õppekava on koostatud lähtudes olulistest põhimõtetest ja alusteadmistest, mis on vajalikud äriplaani koostamiseks ja ettevõtlusega alustamiseks. Nii kontaktõppe, iseseisva töö kui ka individuaalsete konsultatsioonide maht on arvestatud selliselt, et see toetaks õpitulemuste saavutamist. Õppekava aluseks on akadeemiline kirjandus, mida seotakse praktikute kogemustega. Õppekava elluviimisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seaduse põhimõtetest ja kriteeriumitest. Ettevõtluskoolitus vastab nõuetele alustavale ettevõtjale vajalike pädevuste omandamisel.

Iga teema järel toimub osalejate tagasisidestamine, koolitusel hindab koolitaja iga osaleja edasijõudmist ning vajadusel pakub täiendavat abi iga koolitusteema teadmiste ning oskuste omandamisel.

Õppekava tugineb koolitaja pikaajalisele kogemusele alustavate ettevõtjate koolitamisel ning praktilisest kogemustest äriplaanide valmimisel ja nende sobivusel toetuste ning laenude saamisel. Koolitaja kogub ja hindab iga koolituse lõppedes tagasisidet nii koolituskava, koolitusmaterjalide, koolituse sisulise osa ning koolituskeskkonna kohta kirjalikus vormis ning vajadusel vastab nii küsimustele, kommentaaridele kui ka kriitilistele märkustele osalejatele personaalselt.

Kristo Krummi ettevõtluskoolitustel on 11 aasta jooksul käinud ca 5000 ettevõtlusega alustada soovivat inimest. Igal aastal annab Töötukassa välja umbes 500 alustava ettevõtja toetust, 2021. aastal olid sellest ca 10% Kristo Krummi õpilased.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ning iseseisva praktilise harjutamise teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

*Koolitus toimub, kui grupis on vähemalt 6 osalejat.

Maht: 70 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside  Sille Kroon

Sille Kroon

Sille Laulustuudio

"Mina olin FIEna tegutsenud 9 aastat. Lisaks oma laulustuudio juhendaja tööle tegin ise aruandlust, turundust, esitasin arveid ja täitsin ajutiste töötajate TSD vorme. Seoses laste huvitegevuse piirangutega otsustasin laulustuudio sellisel kujul kinni panna ja luua midagi uut vastavalt muutunud maailmale. Töötukassa kaudu sain alustava ettevõtja koolitusele. Kuigi olin ise juba aastaid kõike leiutanud, siis oli mulle väga kasulik lisaks praktikale saada ka teoreetilised teadmised. Vajadusel sain kohe küsida oma kogemusest lähtuvalt täpsustavaid küsimusi ning meie omavahelised arutlused olid elavad ja lõbusad. Tegime kohe paralleelselt ka oma uut äriplaani. Mulle meeldis see, et sain koolituse käigus äriplaani valmis ning seda teistega jagades pidevalt täiustada. Minule endale lihtsad ja elementaarsed asjad olid algselt ikkagi ebaselgelt kirja pandud ja esitatud mõtted olid harali. Koolitusel teistele seletades muutusid mõtted konkreetsemaks ja siht selgemaks. Lisaks moodustus koolitusel olnud inimestest tore toetusgrupp, kellega suhtleme oma ettevõtete teemadel siiani."

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside Kodukale  Janar Malmström

Janar Malmström

Fuudzy OÜ

"Kristo poolt läbiviidud ettevõtluskoolituse käigus õnnestus kõik ettevõtlusega seotud hirmud ületada ning oma ideed kõikvõimalike lihtsate harjutuste ja tegevustega valideerida, mis võimaldasid kiirelt ja suuri kulusid tegemata aru saada, kas äril oleks potentsiaali ja kas turul võib toote/teenuse järele vajadus olemas olla. Kogu koolitusprogrammi ülesehitus oli väga huvitav ja kõike olulist hõlmav. Erinevaid teemasid läbides sai idee korralikult läbi analüüsitud ja põhjalik äriplaan selle ümber loodud. Koolituse käigus sain hulgaliselt häid soovitusi ja mentorlust, mis aitas mul äriplaani kallal töötades hästi fookust sättida. Kuna koolitus toimus koos teiste alustavate ettevõtjatega, siis kohati tuli jutuks teemasid, mille peale ise poleks osanud tullagi, kuid mis olid mulle äärmiselt kasulikud. Ühtlasi tekkis koolitusgrupist toetav tugivõrgustik ning tagasisidestamise mehanism, mille kaudu ideid ja lahendusi kogu koolitusperioodi vältel vahetada."

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused finantsjuhtimise valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundus.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata. Täna on ta ametis Tallinna Tehnikaülikoolis. 

  Mitmete ettevõtete edukas käivitamine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus. Kuigi Kristo valdab ettevõtluses kõiki võtmeteemasid, on ta viimastel aastatel spetsialiseerunud just finantsnõustamisele ja -koolitustele.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
7.päev
8.päev
9.päev
10.päev

10:00 – 11:30

 • Tutvumine, sissejuhatus, koolituse ülevaade ja korraldus
 • Ettevõtluse olemus ja majanduslik põhjendus

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

 • Ettettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja (isiksuse)omadused

13:15 – 13:30

Paus

13:30 – 15:00

 • Ettevõtluse erinevad vormid
 • Ettevõtte planeerimine, ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade Äriseadustikust

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]