Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Kuidas jõuda ideest teostuseni ehk samm-sammult ettevõtjaks

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Kestus:

70 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolituse eesmärk on luua arusaam ettevõtjaks kujunemise protsessist, sh ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest ja äriideest teostuseni jõudmisest. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostad sa ise oma äriplaani tuginedes oma olemasolevale äriideele.

Aasta Koolitaja 2022

*Ettevõtluskoolitus toimub märtsi algusest aprilli alguseni 2023. a ning koosneb kümnest kontaktõppe ehk auditooriumiõppe kohtumisest (kokku 50 akadeemilist tundi) ja iseseisvast tööst (20 akadeemilist tundi). Auditooriumiõppe kohtumised toimuvad Tallinnas Äripäeva Akadeemia koolitusruumides aadressil Vana-Lõuna 39/1. Koolituse hinna sees on ka kohvipausid. Kontaktõppe  ehk auditooriumiõppe kohtumistel on võimalik osaleda ka veebiülekande teel. 

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks. 

Miks on äriplaani koostamine oluline?

Äriplaani koostamine on omamoodi test, kas idee töötab või mitte. Kui plaan näib paberil tulus ja toimiv, siis on mõtet hakata ideed realiseerima. Kui idee ei anna positiivset tulemust teoreetiliselt, siis pole mõtet teha kulutusi ning asuda realiseerima äriideed, mis suure tõenäosusega ei saagi hakata tulu tootma. Äriplaan on vajalik ka toetuste ja laenude taotlemisks. Koolitusel teeb Kristo Krumm selgeks äriplaani koostamise põhimõtted, nõuded ja etapid ning toetab sind isikliku äriplaani koostamisel.

Koolitusel õpitakse teooriat ja mõisteid võimalikult palju praktiliste seoste loomise ja näidete läbiarutamise abil. Olulisel kohal on praktiliste harjutusülesannete lahendamine ja analüüsimine ning arutelud. Osalejad võivad kasutada koheselt omaenda loodava ettevõtte probleeme või näiteid  ülesannete lahendamisel. Kuulamine, läbiarvutamine ja aktiivne kaasamõtlemine tagavad teadmiste ja oskuste parima kombinatsiooni ning koolitus on seega tulemuslikum.

Koolitusele on oodatud

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
 • ettevõtjad, kes soovivad koostada äriplaani toetuste või laenude taotlemiseks,
 • kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Koolitusel leiad vastused küsimustele:

 • Kes on ettevõtja ja millised on ettevõtjale vajalikud kompetentsid?
 • Kuidas luua oma ettevõte – ideest teostuseni?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Mis on äriplaani  komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb)?
 • Mida on vaja teada  äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures?
 • Millistele aspektidele tuleb ettevõtte loomisel ja äriplaani kirjutamisel tähelepanu pöörata?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas;
 • tunneb ettevõtluse toimimispõhimõtteid ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
 • teab ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid, toetavaid tugisüsteeme ja rahastamisvõimalusi;
 • on koostanud ja esitanud oma äriideel põhineva äriplaani;
 • omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
 • on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

 

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks ja juhtimiseks, koostanud äriplaani ja teab, kuidas seda ellu rakendada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja viimasel koolituspäeval oma äriplaani kaitsmine.

 

Koolituse ülesehitus teemade kaupa:

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine
 • Ettettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja (isiksuse)omadused, eneseanalüüs
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek
 • Ettevõtluse erinevad vormid: FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS
 • Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade Äriseadustikust

 

2. Äriplaan, äriidee analüüs (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks
 • Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal
 • Ettevõtte missioon, visioon ning tegevuse eesmärgid
 • Tutvumine äriplaaniga
 • Tegevuse planeerimine ja strateegia väljatöötamine
 • Äriplaani struktuur
 • Ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang

 

3. Toode ja turundus (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Turunduse olemus ja olulisus ettevõtluses
 • Toode ja teenus, toodete kujundamise alused
 • Toote elutsükkel ja selle juhtimine
 • Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae- ja hulgimüük, isiklik müük
 • Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused

 

4. Raamatupidamise põhialused (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine
 • Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine.
 • Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne

 

5. Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Rajatava ettevõtte finantsplaanid, majandusarvestuse korraldus
 • Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus
 • Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine

 

6. Maksunduse alused (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud

 

7. Tööõigus (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Töölepingu vormistamine ja lõpetamine
 • Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised
 • Töövõtja ja -andja õigused ja kohustused

 

8. Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine (kontaktõpe: 4 akadeemilist tundi)

 • Äriplaanide hindamine
 • Suuline äriplaanide kaitsmine

 

Kokku toimub 50 akadeemilist kontaktõppe tundi auditooriumis. Soovi korral on võimalik auditooriumiõppes osaleda veebiülekande teel. Iseseiseva õppe maht koolituse e-õppe keskkonnas on 20 akadeemilist tundi. Koolituse kogumaht on 70 akadeemilist tundi. Kursus lõppeb personaalse äriplaani kaitsmisega.

Koolitus toimub kontaktõppes, kuid soovi korral saab osaleda ka videosilla vahendusel. Kontaktõpe toimub grupiõppena, kus selgitatakse kõigile üheskoos vajalikke teemasid ja arutatakse olulised küsimused läbi. Lisaks sellele on koolituse oluline osa iseseisvalt õppimine ja ülesannete lahendamine, et iga õppija jõuaks endale vajaliku tulemuseni. Koolitaja Kristo Krumm toetab igat õppijat  personaalsete (veebi)kohtumiste teel, et vastata tekkinud küsimustele ja juhendada äriplaani koostamisel.

Õppekava on koostatud lähtudes olulistest põhimõtetest ja alusteadmistest, mis on vajalikud äriplaani koostamiseks ja ettevõtlusega alustamiseks. Nii kontaktõppe, iseseisva töö kui ka individuaalsete konsultatsioonide maht on arvestatud selliselt, et see toetaks õpitulemuste saavutamist. Õppekava aluseks on akadeemiline kirjandus, mida seotakse praktikute kogemustega. Õppekava elluviimisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seaduse põhimõtetest ja kriteeriumitest. Ettevõtluskoolitus vastab nõuetele alustavale ettevõtjale vajalike pädevuste omandamisel.

Õppekava tugineb koolitaja pikaajalisele kogemusele alustavate ettevõtjate koolitamisel ning praktilisest kogemustest äriplaanide valmimisel ja nende sobivusel toetuste ning laenude saamisel. Koolitaja kogub ja hindab iga koolituse lõppedes tagasisidet nii koolituskava, koolitusmaterjalide, koolituse sisulise osa ning koolituskeskkonna kohta kirjalikus vormis ning vajadusel vastab nii küsimustele, kommentaaridele kui ka kriitilistele märkustele osalejatele personaalselt.

Kristo Krummi ettevõtluskoolitustel on 11 aasta jooksul käinud ca 5000 ettevõtlusega alustada soovivat inimest. Igal aastal annab Töötukassa välja umbes 500 alustava ettevõtja toetust, 2021. aastal olid sellest ca 10% Kristo Krummi õpilased.

 

*Koolitus toimub, kui grupis on vähemalt 6 osalejat.

*Koolitajal ja Äripäeva Akadeemial on õigus teha programmis muudatusi. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside  Sille Kroon

Sille Kroon

Sille Laulustuudio

"Mina olin FIEna tegutsenud 9 aastat. Lisaks oma laulustuudio juhendaja tööle tegin ise aruandlust, turundust, esitasin arveid ja täitsin ajutiste töötajate TSD vorme. Seoses laste huvitegevuse piirangutega otsustasin laulustuudio sellisel kujul kinni panna ja luua midagi uut vastavalt muutunud maailmale. Töötukassa kaudu sain alustava ettevõtja koolitusele. Kuigi olin ise juba aastaid kõike leiutanud, siis oli mulle väga kasulik lisaks praktikale saada ka teoreetilised teadmised. Vajadusel sain kohe küsida oma kogemusest lähtuvalt täpsustavaid küsimusi ning meie omavahelised arutlused olid elavad ja lõbusad. Tegime kohe paralleelselt ka oma uut äriplaani. Mulle meeldis see, et sain koolituse käigus äriplaani valmis ning seda teistega jagades pidevalt täiustada. Minule endale lihtsad ja elementaarsed asjad olid algselt ikkagi ebaselgelt kirja pandud ja esitatud mõtted olid harali. Koolitusel teistele seletades muutusid mõtted konkreetsemaks ja siht selgemaks. Lisaks moodustus koolitusel olnud inimestest tore toetusgrupp, kellega suhtleme oma ettevõtete teemadel siiani."

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside Kodukale  Janar Malmström

Janar Malmström

Fuudzy OÜ

"Kristo poolt läbiviidud ettevõtluskoolituse käigus õnnestus kõik ettevõtlusega seotud hirmud ületada ning oma ideed kõikvõimalike lihtsate harjutuste ja tegevustega valideerida, mis võimaldasid kiirelt ja suuri kulusid tegemata aru saada, kas äril oleks potentsiaali ja kas turul võib toote/teenuse järele vajadus olemas olla. Kogu koolitusprogrammi ülesehitus oli väga huvitav ja kõike olulist hõlmav. Erinevaid teemasid läbides sai idee korralikult läbi analüüsitud ja põhjalik äriplaan selle ümber loodud. Koolituse käigus sain hulgaliselt häid soovitusi ja mentorlust, mis aitas mul äriplaani kallal töötades hästi fookust sättida. Kuna koolitus toimus koos teiste alustavate ettevõtjatega, siis kohati tuli jutuks teemasid, mille peale ise poleks osanud tullagi, kuid mis olid mulle äärmiselt kasulikud. Ühtlasi tekkis koolitusgrupist toetav tugivõrgustik ning tagasisidestamise mehanism, mille kaudu ideid ja lahendusi kogu koolitusperioodi vältel vahetada."

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
7.päev
8.päev
9.päev
10.päev

10:00 – 11:30

 • Tutvumine, sissejuhatus, koolituse ülevaade ja korraldus
 • Ettevõtluse olemus ja majanduslik põhjendus

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

 • Ettettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja (isiksuse)omadused

13:15 – 13:30

Paus

13:30 – 15:00

 • Ettevõtluse erinevad vormid
 • Ettevõtte planeerimine, ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade Äriseadustikust
Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine

Kestus:

70 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolituse eesmärk on luua arusaam ettevõtjaks kujunemise protsessist, sh ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest ja äriideest teostuseni jõudmisest. Koolitusel läbitakse ettevõtte loomise erinevad sammud ning analüüsitakse äriplaani kõiki aspekte. Koolituse käigus koostad sa ise oma äriplaani tuginedes oma olemasolevale äriideele.

Aasta Koolitaja 2022

*Ettevõtluskoolitus toimub märtsi algusest aprilli alguseni 2023. a ning koosneb kümnest kontaktõppe ehk auditooriumiõppe kohtumisest (kokku 50 akadeemilist tundi) ja iseseisvast tööst (20 akadeemilist tundi). Auditooriumiõppe kohtumised toimuvad Tallinnas Äripäeva Akadeemia koolitusruumides aadressil Vana-Lõuna 39/1. Koolituse hinna sees on ka kohvipausid. Kontaktõppe  ehk auditooriumiõppe kohtumistel on võimalik osaleda ka veebiülekande teel. 

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks. 

Miks on äriplaani koostamine oluline?

Äriplaani koostamine on omamoodi test, kas idee töötab või mitte. Kui plaan näib paberil tulus ja toimiv, siis on mõtet hakata ideed realiseerima. Kui idee ei anna positiivset tulemust teoreetiliselt, siis pole mõtet teha kulutusi ning asuda realiseerima äriideed, mis suure tõenäosusega ei saagi hakata tulu tootma. Äriplaan on vajalik ka toetuste ja laenude taotlemisks. Koolitusel teeb Kristo Krumm selgeks äriplaani koostamise põhimõtted, nõuded ja etapid ning toetab sind isikliku äriplaani koostamisel.

Koolitusel õpitakse teooriat ja mõisteid võimalikult palju praktiliste seoste loomise ja näidete läbiarutamise abil. Olulisel kohal on praktiliste harjutusülesannete lahendamine ja analüüsimine ning arutelud. Osalejad võivad kasutada koheselt omaenda loodava ettevõtte probleeme või näiteid  ülesannete lahendamisel. Kuulamine, läbiarvutamine ja aktiivne kaasamõtlemine tagavad teadmiste ja oskuste parima kombinatsiooni ning koolitus on seega tulemuslikum.

Koolitusele on oodatud

 • ettevõtlusega alustada soovivad inimesed;
 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
 • ettevõtjad, kes soovivad koostada äriplaani toetuste või laenude taotlemiseks,
 • kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Koolitusel leiad vastused küsimustele:

 • Kes on ettevõtja ja millised on ettevõtjale vajalikud kompetentsid?
 • Kuidas luua oma ettevõte – ideest teostuseni?
 • Kuidas koostada äriplaani?
 • Mis on äriplaani  komponendid (ehk millistest osadest äriplaan koosneb)?
 • Mida on vaja teada  äriplaani teksti ja numbrilise osa koostamise juures?
 • Millistele aspektidele tuleb ettevõtte loomisel ja äriplaani kirjutamisel tähelepanu pöörata?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab ettevõtluse olemust ja ettevõtja rolli ühiskonnas;
 • tunneb ettevõtluse toimimispõhimõtteid ja orienteerub ettevõtluskeskkonnas;
 • teab ettevõtte loomise ja tegutsemise aluseid, toetavaid tugisüsteeme ja rahastamisvõimalusi;
 • on koostanud ja esitanud oma äriideel põhineva äriplaani;
 • omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
 • on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

 

Koolituse lõpuks on õppija omandanud teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks ja juhtimiseks, koostanud äriplaani ja teab, kuidas seda ellu rakendada.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja viimasel koolituspäeval oma äriplaani kaitsmine.

 

Koolituse ülesehitus teemade kaupa:

1. Sissejuhatus ettevõtlusesse (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine
 • Ettettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja (isiksuse)omadused, eneseanalüüs
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek
 • Ettevõtluse erinevad vormid: FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS
 • Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade Äriseadustikust

 

2. Äriplaan, äriidee analüüs (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks
 • Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal
 • Ettevõtte missioon, visioon ning tegevuse eesmärgid
 • Tutvumine äriplaaniga
 • Tegevuse planeerimine ja strateegia väljatöötamine
 • Äriplaani struktuur
 • Ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang

 

3. Toode ja turundus (kontaktõpe: 8 akadeemilist tundi)

 • Turunduse olemus ja olulisus ettevõtluses
 • Toode ja teenus, toodete kujundamise alused
 • Toote elutsükkel ja selle juhtimine
 • Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae- ja hulgimüük, isiklik müük
 • Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused

 

4. Raamatupidamise põhialused (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine
 • Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine.
 • Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne

 

5. Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs (kontaktõpe: 6 akadeemilist tundi)

 • Rajatava ettevõtte finantsplaanid, majandusarvestuse korraldus
 • Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus
 • Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine

 

6. Maksunduse alused (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud

 

7. Tööõigus (kontaktõpe: 5 akadeemilist tundi)

 • Töölepingu vormistamine ja lõpetamine
 • Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised
 • Töövõtja ja -andja õigused ja kohustused

 

8. Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine (kontaktõpe: 4 akadeemilist tundi)

 • Äriplaanide hindamine
 • Suuline äriplaanide kaitsmine

 

Kokku toimub 50 akadeemilist kontaktõppe tundi auditooriumis. Soovi korral on võimalik auditooriumiõppes osaleda veebiülekande teel. Iseseiseva õppe maht koolituse e-õppe keskkonnas on 20 akadeemilist tundi. Koolituse kogumaht on 70 akadeemilist tundi. Kursus lõppeb personaalse äriplaani kaitsmisega.

Koolitus toimub kontaktõppes, kuid soovi korral saab osaleda ka videosilla vahendusel. Kontaktõpe toimub grupiõppena, kus selgitatakse kõigile üheskoos vajalikke teemasid ja arutatakse olulised küsimused läbi. Lisaks sellele on koolituse oluline osa iseseisvalt õppimine ja ülesannete lahendamine, et iga õppija jõuaks endale vajaliku tulemuseni. Koolitaja Kristo Krumm toetab igat õppijat  personaalsete (veebi)kohtumiste teel, et vastata tekkinud küsimustele ja juhendada äriplaani koostamisel.

Õppekava on koostatud lähtudes olulistest põhimõtetest ja alusteadmistest, mis on vajalikud äriplaani koostamiseks ja ettevõtlusega alustamiseks. Nii kontaktõppe, iseseisva töö kui ka individuaalsete konsultatsioonide maht on arvestatud selliselt, et see toetaks õpitulemuste saavutamist. Õppekava aluseks on akadeemiline kirjandus, mida seotakse praktikute kogemustega. Õppekava elluviimisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse seaduse põhimõtetest ja kriteeriumitest. Ettevõtluskoolitus vastab nõuetele alustavale ettevõtjale vajalike pädevuste omandamisel.

Õppekava tugineb koolitaja pikaajalisele kogemusele alustavate ettevõtjate koolitamisel ning praktilisest kogemustest äriplaanide valmimisel ja nende sobivusel toetuste ning laenude saamisel. Koolitaja kogub ja hindab iga koolituse lõppedes tagasisidet nii koolituskava, koolitusmaterjalide, koolituse sisulise osa ning koolituskeskkonna kohta kirjalikus vormis ning vajadusel vastab nii küsimustele, kommentaaridele kui ka kriitilistele märkustele osalejatele personaalselt.

Kristo Krummi ettevõtluskoolitustel on 11 aasta jooksul käinud ca 5000 ettevõtlusega alustada soovivat inimest. Igal aastal annab Töötukassa välja umbes 500 alustava ettevõtja toetust, 2021. aastal olid sellest ca 10% Kristo Krummi õpilased.

 

*Koolitus toimub, kui grupis on vähemalt 6 osalejat.

*Koolitajal ja Äripäeva Akadeemial on õigus teha programmis muudatusi. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. Loe lähemalt SIIT.

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

Osalejate tagasiside:

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside  Sille Kroon

Sille Kroon

Sille Laulustuudio

"Mina olin FIEna tegutsenud 9 aastat. Lisaks oma laulustuudio juhendaja tööle tegin ise aruandlust, turundust, esitasin arveid ja täitsin ajutiste töötajate TSD vorme. Seoses laste huvitegevuse piirangutega otsustasin laulustuudio sellisel kujul kinni panna ja luua midagi uut vastavalt muutunud maailmale. Töötukassa kaudu sain alustava ettevõtja koolitusele. Kuigi olin ise juba aastaid kõike leiutanud, siis oli mulle väga kasulik lisaks praktikale saada ka teoreetilised teadmised. Vajadusel sain kohe küsida oma kogemusest lähtuvalt täpsustavaid küsimusi ning meie omavahelised arutlused olid elavad ja lõbusad. Tegime kohe paralleelselt ka oma uut äriplaani. Mulle meeldis see, et sain koolituse käigus äriplaani valmis ning seda teistega jagades pidevalt täiustada. Minule endale lihtsad ja elementaarsed asjad olid algselt ikkagi ebaselgelt kirja pandud ja esitatud mõtted olid harali. Koolitusel teistele seletades muutusid mõtted konkreetsemaks ja siht selgemaks. Lisaks moodustus koolitusel olnud inimestest tore toetusgrupp, kellega suhtleme oma ettevõtete teemadel siiani."

Tärnid (210x40 Px)

Tagasiside Kodukale  Janar Malmström

Janar Malmström

Fuudzy OÜ

"Kristo poolt läbiviidud ettevõtluskoolituse käigus õnnestus kõik ettevõtlusega seotud hirmud ületada ning oma ideed kõikvõimalike lihtsate harjutuste ja tegevustega valideerida, mis võimaldasid kiirelt ja suuri kulusid tegemata aru saada, kas äril oleks potentsiaali ja kas turul võib toote/teenuse järele vajadus olemas olla. Kogu koolitusprogrammi ülesehitus oli väga huvitav ja kõike olulist hõlmav. Erinevaid teemasid läbides sai idee korralikult läbi analüüsitud ja põhjalik äriplaan selle ümber loodud. Koolituse käigus sain hulgaliselt häid soovitusi ja mentorlust, mis aitas mul äriplaani kallal töötades hästi fookust sättida. Kuna koolitus toimus koos teiste alustavate ettevõtjatega, siis kohati tuli jutuks teemasid, mille peale ise poleks osanud tullagi, kuid mis olid mulle äärmiselt kasulikud. Ühtlasi tekkis koolitusgrupist toetav tugivõrgustik ning tagasisidestamise mehanism, mille kaudu ideid ja lahendusi kogu koolitusperioodi vältel vahetada."

Koolitajad

 • Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus.

  Kristo Krumm

  Õppejõud, koolitaja ja ettevõtja

  Kristol on mitmekordne kõrgharidus füüsika, majanduse ja politoloogia vallas – ta on lõpetanud Audentese Ülikooli magistrikraadiga ärijuhtimise valdkonnas, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärikorralduse erialal ja Tallinna Ülikooli riigiteaduste instituudi magistrikraadiga politoloogia erialal.

  Ettevõtjana on ta tegutsenud aastast 1996 ja koolitajana alates aastast 2005. Kristo on ettevõtjana ehitanud üles 10 ettevõtet, sh taastanud ja taaskäivitanud kaks hüdroelektrijaama. Praktilised teadmised ja kogemused rahanduse valdkonnas pärinevad töökogemusest Sampo Pangas, kus tema tema vastutada oli säästmis-ja investeerimistoodete turundamine.

  Viimased 15 aastat on Kristo töötanud koolitaja ning õppejõuna erinevates Eesti ülikoolides olles majanduse, finantsjuhtimise ja ettevõtluse lektorina täna ametis Tallinna Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Selle aja jooksul on Kristo aidanud oma koolitustega tuhandetel alustavatel ettevõtjatel oma äri käima lükata.

  Mitmete ettevõtete käivitamine ja nende edukas realiseerimine on andnud Kristole tugeva praktilise kogemuse ettevõtjana selle täies ilus ja valus.

Ajakava

1.päev
2.päev
3.päev
4.päev
5.päev
6.päev
7.päev
8.päev
9.päev
10.päev

10:00 – 11:30

 • Tutvumine, sissejuhatus, koolituse ülevaade ja korraldus
 • Ettevõtluse olemus ja majanduslik põhjendus

11:30 – 11:45

Paus

11:45 – 13:15

 • Ettettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja (isiksuse)omadused

13:15 – 13:30

Paus

13:30 – 15:00

 • Ettevõtluse erinevad vormid
 • Ettevõtte planeerimine, ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud
 • Ülevaade Äriseadustikust

Registreerimine

Hind
Osalejaid

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine (06.03; 08.03; 13.03; 15.03; 20.03; 22.03; 27.03; 28.03; 03.04 ja 05.04.2023)

1475,00 €

1770,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

Ettevõtluskoolitus: äriplaani koostamine ja ettevõtlusega alustamine (06.03; 08.03; 13.03; 15.03; 20.03; 22.03; 27.03; 28.03; 03.04 ja 05.04.2023)

OsalejaidHind
0

1475,00 €

1770,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2022
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]