ISTQB Certified Tester Foundation Level

Tarkvara testija algtaseme koolitus

ISTQB Certified Tester Foundation Level

Kestus:

24 akadeemilist tundi (sh 3 ak. h iseseisvat tööd ja 8 ak. tundi praktilisi töid, 13 ak. h auditoorset tööd)

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ / Veebikoolitus

ISTQB Certified Tester Foundation Level/ Tarkvara testija algtaseme koolitus on testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Õppekava põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara testimise õppekaval ISTQB Certified Tester Foundation Level. Koolitus ja koolitusmaterjalid (esitlused, harjutused) on akrediteeritud Eesti Testijate Liidu poolt.

Sihtgrupp:

Koolitusele ootame eelkõige testijana töötajaid, kes soovivad oma esimest kvalifikatsiooni tõendavat sertifikaati saada.

Kursus sobib ka neile, kes testimisega varem kokku puutunud ei ole, kuid soovivad testimise oskusi omandada või on vaja näiteks ümberspetsialiseeruda.

Samuti on koolitus kasulik teistes IT valdkondades töötajatele-nt analüütikutele, kes tahavad testimisest rohkem teada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Valdab tarkvara testimisega seotud üldtunnustatud sõnavara
 • Tunneb testimise liike ja tasemeid ning oskab neid valida konkreetse projekti jaoks
 • Teab, missugused rollid testimises osalevad ning missuguste tegevustega
 • Tunneb testimise korraldamise erisusi erinevates tarkvaraarendusmetoodikates (agiilne, traditsiooniline)
 • Oskab rakendada erinevaid musta ja valge kasti testidisaini meetodeid testide disainimiseks
 • Tunneb staatilise testimise ja staatilise analüüsi põhimõtteid, tugevusi ja nõrkusi
 • Oskab koostada testiplaani ja projektile sobilikku testistrateegiat valida
 • Tunneb testimist toetavaid tööriistu ning nende kasutamise võimalusi ja ohtusid
 • On valmis sooritama ISTQB CTFL sertifikaadieksamit

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis) ja/või IT- alane kõrg- või kutseharidus.

Inglise keele valdamine suhtlustasemel (inglise keelses grupis osalemiseks ning eksami jaoks)

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus algab kell 10:00.

Koolitajateks on eestlased, õppekeel eesti/ inglise keel (selgub grupi komplekteerimisel).

Koolitusel osalejad saavad loengumaterjalid, harjutused, näidiseksamiküsimused (2 komplekti) väljatrükkidena või PDF-is ning ISTQB materjalid.

Lisalugemiseks võib kasutada Graham, Black, Veenendaal. Foundations of Software Testing: ISTQB Certification.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ning edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise tasemete ja liikide valimine
 • Musta kasti testidisain: Ekvivalentsiklasside, piirjuhtude analüüsi, olekupõhiste ja otsustustabeli meetodite rakendamine
 • Valge kasti testidisain: lause- ja haruadekvaatsuse meetodi rakendamine, näidistestide testikatse hindamine
 • Testimise planeerimine, testistrateegia koostamine
 • Näidiseksam (valikvastustega)

Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam (inglise keeles). Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: siit 

Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu, arveldatakse eraldi Eesti Testijate Liiduga, kui osaleja on otsustanud, millal ta eksamile minna soovib)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 24 akadeemilist tundi (sh 3 ak. h iseseisvat tööd ja 8 ak. tundi praktilisi töid, 13 ak. h auditoorset tööd).

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Testimise põhialused
  • Testimise vajalikkus
  • Testimise definitsioon
  • Testimise 7 põhimõtet
  • Põhimõtteline testiprotsess
  • Testimise psühholoogia
  • Testijate eetikakoodeks
 • Testimine tarkvara elutsüklis
  • Tarkvaraarenduse etalonmudelid
  • Testitasemed
  • Testimise liigid
  • Testimine hooldusfaasis
 • Staatiline testimine
  • Läbivaatustel põhinevad staatilised meetodid
  • Staatiline analüüs tööriistadega
 • Testidisaini tehnikad
  • Testide arendamine
  • Testidisainitehnikate taksonoomia
  • Musta kasti testidisain
  • Valge kasti testidisain
  • Kogemustepõhine testimine
  • Testidisaini tehnika valimise põhimõtted
 • Testijuhtimine
  • Testiorganisatsioon ja sõltumatus
  • Testimise planeerimine ja mahuhinnangud
  • Testimise jälgimine ja korrigeerivad tegevused
  • Konfiguratsioonihaldus
  • Muudatuste haldus
  • Riskihaldus
  • Vigade haldus
 • Testimist toetavad tööriistad
  • Testimist toetavate vahendite liigid
  • Tööriistadega kaasnevad võimalused ja ohud
  • Tööriista juurutamine organisatsioonis

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolitajad

 • Kristjan Karmo

  Kristjan on mitmed IT- ga seotud erialad (arendamine, projektijuhtimine, administeerimine) ise omal nahal läbi testinud, enne kui 2011. aastal jõudis oma tõelise kutsumuse - tarkvara kvaliteedi ja testmiseni. Vähe sellest, ka erinevad testimise-alased spetsialiseerumised on Kristjan läbi testinud, niisiis praktik mis praktik. Esialgu töötas Kristjan testijana ja seejärel testijuhina ASA Quality Services OÜ-s. Alates 2014. aastast on aga sellesama, Eesti vanima sõltumatu kvaliteediettevõtte, õigel kursil hoidmisega tegelenud. Nii Kristjani kui ASA ühine missioon on mitte vigu ainult kinni püüda, vaid harida oma tellijaid ja partnerid ning teadvustada kogu tarkvaraarenduse maailmas testimise ja kvaliteedi tagamise olulisust. Kristjan on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži ning Tallinna Ülikooli IT juhtimise magistrantuuri. Tal on omandatud ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikaat.

  Kristjan Karmo

  Kristjan on mitmed IT- ga seotud erialad (arendamine, projektijuhtimine, administeerimine) ise omal nahal läbi testinud, enne kui 2011. aastal jõudis oma tõelise kutsumuse - tarkvara kvaliteedi ja testmiseni. Vähe sellest, ka erinevad testimise-alased spetsialiseerumised on Kristjan läbi testinud, niisiis praktik mis praktik. Esialgu töötas Kristjan testijana ja seejärel testijuhina ASA Quality Services OÜ-s. Alates 2014. aastast on aga sellesama, Eesti vanima sõltumatu kvaliteediettevõtte, õigel kursil hoidmisega tegelenud. Nii Kristjani kui ASA ühine missioon on mitte vigu ainult kinni püüda, vaid harida oma tellijaid ja partnerid ning teadvustada kogu tarkvaraarenduse maailmas testimise ja kvaliteedi tagamise olulisust. Kristjan on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži ning Tallinna Ülikooli IT juhtimise magistrantuuri. Tal on omandatud ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikaat.
 • Sten Mäses

  Sten tunneb küberkaitse valdkonda A-st Z-ni: tänaseks on ta õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis kulmineerunud doktorikraadi kaitsmisega, kuid võib olla kindel, et ta sellega oma teadmiste ja oskuste laiendamisel ei piirdu! Tark- ja riistvara testimisega on ta tegelenud erinevate projektide raames nii Eestis kui ka välismaal. Viimase välisprojekti raames vastutas Sten rahvusvahelise konverentsi IT-lahenduste eest Egiptuses. Lisaks tarkvara testimisele on Sten tegelenud ka näiteks inglise keele õpetamisega ja majandustarkvara juurutamisega. Oma põhiliseks kutsumuseks peab Sten turvatestimise valdkonda. Sertifitseeritud eetilise häkkerina (CEH) teab ta nii mõndagi tehnilistest turvaaukudest ning tehnosotsiaalsest sahkerdamisest. Oma igapäevatöös aitab ta erinevatel riigi- ja erasektori asutustel oma süsteemide turvatasemest paremat ettekujutust saada ning jagab meelsasti nõuandeid, kuidas tarkvara küberkriminaalide eest kaitsta. Sten omab ka tarkvara testimise alast kogemust ning ISTQB CTFL sertifikaati.

  Sten Mäses

  Sten tunneb küberkaitse valdkonda A-st Z-ni: tänaseks on ta õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis kulmineerunud doktorikraadi kaitsmisega, kuid võib olla kindel, et ta sellega oma teadmiste ja oskuste laiendamisel ei piirdu! Tark- ja riistvara testimisega on ta tegelenud erinevate projektide raames nii Eestis kui ka välismaal. Viimase välisprojekti raames vastutas Sten rahvusvahelise konverentsi IT-lahenduste eest Egiptuses. Lisaks tarkvara testimisele on Sten tegelenud ka näiteks inglise keele õpetamisega ja majandustarkvara juurutamisega. Oma põhiliseks kutsumuseks peab Sten turvatestimise valdkonda. Sertifitseeritud eetilise häkkerina (CEH) teab ta nii mõndagi tehnilistest turvaaukudest ning tehnosotsiaalsest sahkerdamisest. Oma igapäevatöös aitab ta erinevatel riigi- ja erasektori asutustel oma süsteemide turvatasemest paremat ettekujutust saada ning jagab meelsasti nõuandeid, kuidas tarkvara küberkriminaalide eest kaitsta. Sten omab ka tarkvara testimise alast kogemust ning ISTQB CTFL sertifikaati.
ISTQB Certified Tester Foundation Level

Kestus:

24 akadeemilist tundi (sh 3 ak. h iseseisvat tööd ja 8 ak. tundi praktilisi töid, 13 ak. h auditoorset tööd)

Toimumiskoht:

ASA Quality Academy OÜ / Veebikoolitus

ISTQB Certified Tester Foundation Level/ Tarkvara testija algtaseme koolitus on testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid.

Koolitus toimub koostöös ASA Quality Academy OÜ-ga.

Õppekava põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvara testimise õppekaval ISTQB Certified Tester Foundation Level. Koolitus ja koolitusmaterjalid (esitlused, harjutused) on akrediteeritud Eesti Testijate Liidu poolt.

Sihtgrupp:

Koolitusele ootame eelkõige testijana töötajaid, kes soovivad oma esimest kvalifikatsiooni tõendavat sertifikaati saada.

Kursus sobib ka neile, kes testimisega varem kokku puutunud ei ole, kuid soovivad testimise oskusi omandada või on vaja näiteks ümberspetsialiseeruda.

Samuti on koolitus kasulik teistes IT valdkondades töötajatele-nt analüütikutele, kes tahavad testimisest rohkem teada.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Valdab tarkvara testimisega seotud üldtunnustatud sõnavara
 • Tunneb testimise liike ja tasemeid ning oskab neid valida konkreetse projekti jaoks
 • Teab, missugused rollid testimises osalevad ning missuguste tegevustega
 • Tunneb testimise korraldamise erisusi erinevates tarkvaraarendusmetoodikates (agiilne, traditsiooniline)
 • Oskab rakendada erinevaid musta ja valge kasti testidisaini meetodeid testide disainimiseks
 • Tunneb staatilise testimise ja staatilise analüüsi põhimõtteid, tugevusi ja nõrkusi
 • Oskab koostada testiplaani ja projektile sobilikku testistrateegiat valida
 • Tunneb testimist toetavaid tööriistu ning nende kasutamise võimalusi ja ohtusid
 • On valmis sooritama ISTQB CTFL sertifikaadieksamit

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Kokkupuude tarkvaraarendusega (tellija või IT meeskonna liikme rollis) ja/või IT- alane kõrg- või kutseharidus.

Inglise keele valdamine suhtlustasemel (inglise keelses grupis osalemiseks ning eksami jaoks)

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus algab kell 10:00.

Koolitajateks on eestlased, õppekeel eesti/ inglise keel (selgub grupi komplekteerimisel).

Koolitusel osalejad saavad loengumaterjalid, harjutused, näidiseksamiküsimused (2 komplekti) väljatrükkidena või PDF-is ning ISTQB materjalid.

Lisalugemiseks võib kasutada Graham, Black, Veenendaal. Foundations of Software Testing: ISTQB Certification.

Õpiväljundite saavutamiseks on õpilane osalenud 100% kontakttundides ning edukalt läbinud järgmised harjutused:

 • Testimise tasemete ja liikide valimine
 • Musta kasti testidisain: Ekvivalentsiklasside, piirjuhtude analüüsi, olekupõhiste ja otsustustabeli meetodite rakendamine
 • Valge kasti testidisain: lause- ja haruadekvaatsuse meetodi rakendamine, näidistestide testikatse hindamine
 • Testimise planeerimine, testistrateegia koostamine
 • Näidiseksam (valikvastustega)

Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam (inglise keeles). Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: siit 

Eksami maksumus on 200€ (KM ei sisaldu ega lisandu, arveldatakse eraldi Eesti Testijate Liiduga, kui osaleja on otsustanud, millal ta eksamile minna soovib)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 24 akadeemilist tundi (sh 3 ak. h iseseisvat tööd ja 8 ak. tundi praktilisi töid, 13 ak. h auditoorset tööd).

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 • Testimise põhialused
  • Testimise vajalikkus
  • Testimise definitsioon
  • Testimise 7 põhimõtet
  • Põhimõtteline testiprotsess
  • Testimise psühholoogia
  • Testijate eetikakoodeks
 • Testimine tarkvara elutsüklis
  • Tarkvaraarenduse etalonmudelid
  • Testitasemed
  • Testimise liigid
  • Testimine hooldusfaasis
 • Staatiline testimine
  • Läbivaatustel põhinevad staatilised meetodid
  • Staatiline analüüs tööriistadega
 • Testidisaini tehnikad
  • Testide arendamine
  • Testidisainitehnikate taksonoomia
  • Musta kasti testidisain
  • Valge kasti testidisain
  • Kogemustepõhine testimine
  • Testidisaini tehnika valimise põhimõtted
 • Testijuhtimine
  • Testiorganisatsioon ja sõltumatus
  • Testimise planeerimine ja mahuhinnangud
  • Testimise jälgimine ja korrigeerivad tegevused
  • Konfiguratsioonihaldus
  • Muudatuste haldus
  • Riskihaldus
  • Vigade haldus
 • Testimist toetavad tööriistad
  • Testimist toetavate vahendite liigid
  • Tööriistadega kaasnevad võimalused ja ohud
  • Tööriista juurutamine organisatsioonis

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine tööandjale.

Näeme koolitusel!

 

Koolitajad

 • Kristjan Karmo

  Kristjan on mitmed IT- ga seotud erialad (arendamine, projektijuhtimine, administeerimine) ise omal nahal läbi testinud, enne kui 2011. aastal jõudis oma tõelise kutsumuse - tarkvara kvaliteedi ja testmiseni. Vähe sellest, ka erinevad testimise-alased spetsialiseerumised on Kristjan läbi testinud, niisiis praktik mis praktik. Esialgu töötas Kristjan testijana ja seejärel testijuhina ASA Quality Services OÜ-s. Alates 2014. aastast on aga sellesama, Eesti vanima sõltumatu kvaliteediettevõtte, õigel kursil hoidmisega tegelenud. Nii Kristjani kui ASA ühine missioon on mitte vigu ainult kinni püüda, vaid harida oma tellijaid ja partnerid ning teadvustada kogu tarkvaraarenduse maailmas testimise ja kvaliteedi tagamise olulisust. Kristjan on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži ning Tallinna Ülikooli IT juhtimise magistrantuuri. Tal on omandatud ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikaat.

  Kristjan Karmo

  Kristjan on mitmed IT- ga seotud erialad (arendamine, projektijuhtimine, administeerimine) ise omal nahal läbi testinud, enne kui 2011. aastal jõudis oma tõelise kutsumuse - tarkvara kvaliteedi ja testmiseni. Vähe sellest, ka erinevad testimise-alased spetsialiseerumised on Kristjan läbi testinud, niisiis praktik mis praktik. Esialgu töötas Kristjan testijana ja seejärel testijuhina ASA Quality Services OÜ-s. Alates 2014. aastast on aga sellesama, Eesti vanima sõltumatu kvaliteediettevõtte, õigel kursil hoidmisega tegelenud. Nii Kristjani kui ASA ühine missioon on mitte vigu ainult kinni püüda, vaid harida oma tellijaid ja partnerid ning teadvustada kogu tarkvaraarenduse maailmas testimise ja kvaliteedi tagamise olulisust. Kristjan on lõpetanud Eesti Infotehnoloogia Kolledži ning Tallinna Ülikooli IT juhtimise magistrantuuri. Tal on omandatud ISTQB Certified Tester Foundation Level sertifikaat.
 • Sten Mäses

  Sten tunneb küberkaitse valdkonda A-st Z-ni: tänaseks on ta õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis kulmineerunud doktorikraadi kaitsmisega, kuid võib olla kindel, et ta sellega oma teadmiste ja oskuste laiendamisel ei piirdu! Tark- ja riistvara testimisega on ta tegelenud erinevate projektide raames nii Eestis kui ka välismaal. Viimase välisprojekti raames vastutas Sten rahvusvahelise konverentsi IT-lahenduste eest Egiptuses. Lisaks tarkvara testimisele on Sten tegelenud ka näiteks inglise keele õpetamisega ja majandustarkvara juurutamisega. Oma põhiliseks kutsumuseks peab Sten turvatestimise valdkonda. Sertifitseeritud eetilise häkkerina (CEH) teab ta nii mõndagi tehnilistest turvaaukudest ning tehnosotsiaalsest sahkerdamisest. Oma igapäevatöös aitab ta erinevatel riigi- ja erasektori asutustel oma süsteemide turvatasemest paremat ettekujutust saada ning jagab meelsasti nõuandeid, kuidas tarkvara küberkriminaalide eest kaitsta. Sten omab ka tarkvara testimise alast kogemust ning ISTQB CTFL sertifikaati.

  Sten Mäses

  Sten tunneb küberkaitse valdkonda A-st Z-ni: tänaseks on ta õpingud Tallinna Tehnikaülikoolis kulmineerunud doktorikraadi kaitsmisega, kuid võib olla kindel, et ta sellega oma teadmiste ja oskuste laiendamisel ei piirdu! Tark- ja riistvara testimisega on ta tegelenud erinevate projektide raames nii Eestis kui ka välismaal. Viimase välisprojekti raames vastutas Sten rahvusvahelise konverentsi IT-lahenduste eest Egiptuses. Lisaks tarkvara testimisele on Sten tegelenud ka näiteks inglise keele õpetamisega ja majandustarkvara juurutamisega. Oma põhiliseks kutsumuseks peab Sten turvatestimise valdkonda. Sertifitseeritud eetilise häkkerina (CEH) teab ta nii mõndagi tehnilistest turvaaukudest ning tehnosotsiaalsest sahkerdamisest. Oma igapäevatöös aitab ta erinevatel riigi- ja erasektori asutustel oma süsteemide turvatasemest paremat ettekujutust saada ning jagab meelsasti nõuandeid, kuidas tarkvara küberkriminaalide eest kaitsta. Sten omab ka tarkvara testimise alast kogemust ning ISTQB CTFL sertifikaati.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Ehitajate tee 108, Tallinn

IT Koolitus Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 6181727 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]