Juhi küberturvalisuse teekaart (cyber security roadmap)

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Veebikoolitus

Äri ja tootmise digitaliseerumine seob iga organisatsiooni üha tugevamini üleilmse võrguga. Juhi või töötaja käes olev mobiiltelefon, e-posti ja interneti kasutamine aitab luua organisatsioonile lisandväärtust ja on hädavajalik tänapäeva ärikeskkonnas, kuid samas avab ukse ka küberohtudele.

10.-11.11.2021 KOOLITUS TOIMUB VEEBIS

Teadmistepõhises juhtimises on oluline, et organisatsiooni strateegia vaataks otsa lisaks väärtusloomele ja strateegilistele eesmärkidele ka küberkeskkonnale, milles organisatsioon tegutseb.

"Juhi küberturvalisuse teekaart" on praktiline koolitus organisatsiooni juhile ja otsustajale küberturvalisuse mõjust organisatsiooni-, toote- või teenuse strateegia loomisel ning selle elluviimisel.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kuidas mõjutab küberturvalisus äri- ja teenusprotsesse ning poliitikaid. Lisaks, mida oodata ning küsida oma IT meeskonnalt ja partneritelt.

Koolituse läbimine aitab juhil strateegia ja selle elluviimise teekaardi loomisel arvestada kübermaailmast tulenevate ohtudega ning neid vältida.

Sihtgrupp: 

Koolitus on suunatud IT alase eriettevalmistuseta ettevõtete ja organisatsioonide juhtkonna liikmetele, strateegilistele juhtidele ja otsustajatele, kelle ülesandeks on organisatsiooni strateegia või selle elluviimise teekaardi loomine, suunamine ja täitmise kontrollimine.

Koolituse tulemusena osaleja:

  • Mõistab küberturvalisuse rolli väärtusloomes.
  • Analüüsib oma äri- või teenusmudelit küberturvalisuse aspektist johtudes.
  • Oskab seada oma IT meeskonnale või partnerile õigeid küberturvalisuse eesmärke ja esitada IT juhile õigeid küsimusi.
  • Arvestab organisatsiooni, toote või teenuse strateegiat ja teekaarti luues oskab arvestada küberturvalisuse väljakutsetega.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

Osaleja võiks olla teadlik oma organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest, ressurssidest ja võimekustest.

Koolitusel käsitletavad teemad ja  sisukirjeldus:

  • Organisatsiooni, toote või teenuse strateegia ja teekaardi osad, sh. küberturvalisus.
  • Küberturbe poliitika organisatsiooni strateegia osana.
  • Äri- ja teenusprotsesside analüüs küberturbe seisukohast.
  • Nõuded ja eesmärkide seadmine IT meeskonnale ja partneritele.
  • Küberturvalisusega arvestava strateegilise teekaardi loomine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, kus teoreetilised teadmised kinnistatakse praktiliste individuaal- ja rühmatöödega. Osalejatele luuakse võimalus omandatud teadmised sidustada oma varasema elukogemuse ning teadmusega läbi praktiliste tööde, mis aitavad teadmisi praktiliselt kasutatavateks oskusteks ja kogemusteks muuta.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse osalemisega praktilistes rühmatöödes ning panustamisega rühmatööde tulemusel valmivatesse esitlustesse.

Maht: 8 akadeemilist tundi ( jaotatuna 2 koolituspäeva peale, mõlemal päeval 4 ak.t)

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

Koolitushind sisaldab lisaks:

• digitaalseid õppematerjale (pdf)
• koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
• tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

 

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga. 

Kohtumiseni koolitusel! 

KOOLITAJA

Thea Sogenbits

Thea Sogenbits on kümneaastase inimeste ja protsesside juhtimise kogemusega konsultant koolitaja.

Thea varasemad tööülesanded on olnud seotud IBM-i, erinevate kõrgkoolide, YWCA, julgeoleku, siseturvalisuse ning juhtimisega. Ta on osalenud eksperdina mitmete IKT valdkonna õppekavade väljatöötamisel ning on IAPP (Rahvusvaheline andmekaitseassotsiatsioon) kuratooriumi liige.

Thea on õppinud Tallinna ülikoolis IT juhtimist ja interaktiivset meediat ja teadmuskeskkondi ning tema teadustöö EBS-s uurib küberkuritegevust kui äri.

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.

Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 618 1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või [email protected].

COVID-19

Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.

- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.