Õiguse alused projektijuhtidele

Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele. Koolituse läbimine annab 3,8 täiendõppe punkti.

Õiguse alused projektijuhtidele

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Projektijuhi töö eeldab paljude osapooltega (partnerid, tellija jt) suhtlemist, kokkulepete tegemist ja ülesannete koordineerimist. Projekti kulg võib aga takerduda, kui kokkulepetest ei peeta kinni, räägitakse üksteisest mööda või ka väga paljude muude asjaolude kokkulangemisel. 

Mida mahukam on projekt, seda rohkem on ka lepinguid, reegleid jm õiguslikke tegureid, milles orienteerumine ei pruugi olla lihtne ja vahel ei pruugi nende olemasolu meeldegi tulla. Projektijuhi ülesanne on jälgida, et kõik toimiks ka õiguslikus mõttes korrektselt ja et teadmatuse ja ebatäpsuse tõttu ei tekiks projektile ja hiljem organisatsioonile kahju.

Seepärast on projektijuhtimise õnnestumise üks eeldus õigusalaste baasteadmiste omamine. Näiteks teadmised teemadest,

 • mis vahe on kokkuleppel ja lepingul,
 • kas suuline leping on leping,
 • kes vastutab erinevate töölõikude eest,
 • mis on töövõtu- ja töölepingu vahe,
 • mis on konfidentsiaalsus ja
 • kuidas tagada olulise informatsiooni turvalisus,

teevad projektijuhti enesekindlamaks ning tema töö sujuvamaks.

Projektijuhi õigusalaste baasteadmiste olemasolu vähendab võimalusi projekti takerdumiseks probleemidesse, aidates lihtsamini tuvastada olukordi, kus on tarvis küsida juristi nõu.

Koolitusele on oodatud

Projektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise tööd puudutavaid õiguslikke küsimusi, et teha oma tööd korrektselt ja õiguspäraselt ning tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse eesmärk on anda teadmised projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest, et koostöö erinevate osapooltega oleks sujuv ja korrektne ja et projektijuht suudaks tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Koostab kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida,
 • saab ülevaate projektijuhtimist üldiselt puudutavatest juriidilistest teemadest,
 • mõistab juriidilise korrektsuse tähtsust projektitöös,
 • oskab tuvastada õiguslikult olulisi olukordi ja vajadusel küsida abi oma organisatsiooni juristidelt.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse jooksul loob iga osaleja endale kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida igapäevatöös rakendada. Lisaks saavad osalejad kaasa koolituse teoreetilise osa materjalid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Asjalik, koolitaja tunneb end selles valdkonnas koduselt."
✔️ "Põnevad elulised näited ja olukorrad."
✔️ "Väga hea koolitus, võimalus ka diskuteerimiseks."

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Ott Saame

  Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige

  Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

  Ott Saame

  Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige

  Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mis on õigus ja mis ei ole õigus?

 • Mis on õigus , kes seda kehtestab. Avalik õigus vs eraõigus. Eesti õigus vs Euroopa Liidu õigus. Määrus, direktiiv.
 • Tavad, k.a. hea ehitustava. Praktika. Standardid. Koodeksid, üldtingimused, ETÜ, RYL.
 • Juriidilise isiku vastutuse piirid. Kes on tarbija?
 • Mis on tehing, leping ja kokkulepe? Lepingu vormid, vorminõuded. Kas lepingus võib kokku leppida seadusest erinevalt?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Lepingud üldiselt. Käsundus- ja töövõtuleping kui projektijuhtimise peamised lepingud. Töövõtulepingu täitmine (I)

 • Käsundusleping vs töövõtuleping.
 • Lepingu läbirääkimised. Mis peaks lepingus olema? Tellija lähteandmed ja juhised ning nende kontrollimine töövõtja kui asjatundja poolt.
 • Tüüpleping (tüüptingimused). Tüüplepingu ohud.
 • Lepingu sõlmimine. Millal on leping sõlmitud?
 • Lepingulised põhikohustused ja kõrvalkohustused.
 • Lepingu hind (tasu), eelarve siduvus.
 • Lepingu täitmine. Täitmise kvaliteet. Mida tähendavad „mõistlik“ ja „oluline“? Millest peab teisele poolele teatama? Lepingu tõlgendamine.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Töövõtulepingu täitmine (II)

 • Lisa- ja muudatustööd. Lepingu muutmine. Kas kirjalikku lepingut saab suuliselt muuta? Muudatuste / kokkulepete vormistamine.
 • Lepingu täitmise tagamine. Pant, garantii (k.a. ehitusgarantii), käendus. Töövõtja pandiõigus, ehitaja õigus nõuda hüpoteeki.
 • Tasunõude sissenõutavaks muutumine. Töö valmistegemine, üleandmine, vastuvõtmine, vastuvõetuks lugemine. Tellija õigus keelduda töö vastuvõtmisest. Töö ülevaatamine ja puudustest teatamine.
 • Rahalise kohustuse täitmine tasaarvestusega.
 • Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, korraline vs erakorraline ülesütlemine. Tellija ülesütlemisõigus. Ülesütlemine ja taganemine rikkumiste tõttu. Lepingurikkumise tõsisus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Vastutus ja kahju hüvitamine, kohtus (jm) vaidluste lahendamine

 • Vastutus ja õiguskaitsevahendid, solidaarvastutus. Viivis. Leppetrahv. Hinna alandamine. Kohustuse täitmise nõudmine, tellija õigus töö ise parandada või lasta seda teha. Õigus kohustuse täitmisest ajutiselt keelduda. Vääramatu jõud.
 • Kahju hüvitamise eesmärk, piirid ja eeldused.
 • Nõude aegumine vs õiguse lõppemine. Üldised aegumistähtajad. Ehitise puudusest tulenevate töövõtulepingu järgsete nõuete aegumine.
 • Juristi/advokaadi poole pöördumine. Kohtuvaidlused, aja- ja rahakulu. Kohtuotsuste edasikaebamine ja jõustumine, otsuste täitmine. Hagi tagamine. Vahekohus.
 • Konfidentsiaalsus, ärisaladus, ebaaus konkurents. Infoturve.
Õiguse alused projektijuhtidele

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Projektijuhi töö eeldab paljude osapooltega (partnerid, tellija jt) suhtlemist, kokkulepete tegemist ja ülesannete koordineerimist. Projekti kulg võib aga takerduda, kui kokkulepetest ei peeta kinni, räägitakse üksteisest mööda või ka väga paljude muude asjaolude kokkulangemisel. 

Mida mahukam on projekt, seda rohkem on ka lepinguid, reegleid jm õiguslikke tegureid, milles orienteerumine ei pruugi olla lihtne ja vahel ei pruugi nende olemasolu meeldegi tulla. Projektijuhi ülesanne on jälgida, et kõik toimiks ka õiguslikus mõttes korrektselt ja et teadmatuse ja ebatäpsuse tõttu ei tekiks projektile ja hiljem organisatsioonile kahju.

Seepärast on projektijuhtimise õnnestumise üks eeldus õigusalaste baasteadmiste omamine. Näiteks teadmised teemadest,

 • mis vahe on kokkuleppel ja lepingul,
 • kas suuline leping on leping,
 • kes vastutab erinevate töölõikude eest,
 • mis on töövõtu- ja töölepingu vahe,
 • mis on konfidentsiaalsus ja
 • kuidas tagada olulise informatsiooni turvalisus,

teevad projektijuhti enesekindlamaks ning tema töö sujuvamaks.

Projektijuhi õigusalaste baasteadmiste olemasolu vähendab võimalusi projekti takerdumiseks probleemidesse, aidates lihtsamini tuvastada olukordi, kus on tarvis küsida juristi nõu.

Koolitusele on oodatud

Projektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise tööd puudutavaid õiguslikke küsimusi, et teha oma tööd korrektselt ja õiguspäraselt ning tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse eesmärk on anda teadmised projektijuhtimise tööd puudutavatest õigusalastest teemadest, et koostöö erinevate osapooltega oleks sujuv ja korrektne ja et projektijuht suudaks tuvastada õiguslikult olulisi olukordi.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Koostab kontrollnimekirja õigusalastest teemadest, mida projekti käigus pidevalt jälgida,
 • saab ülevaate projektijuhtimist üldiselt puudutavatest juriidilistest teemadest,
 • mõistab juriidilise korrektsuse tähtsust projektitöös,
 • oskab tuvastada õiguslikult olulisi olukordi ja vajadusel küsida abi oma organisatsiooni juristidelt.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse jooksul loob iga osaleja endale kontrollnimekirja tegevustest ja olulistest punktidest, mida igapäevatöös rakendada. Lisaks saavad osalejad kaasa koolituse teoreetilise osa materjalid.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Asjalik, koolitaja tunneb end selles valdkonnas koduselt."
✔️ "Põnevad elulised näited ja olukorrad."
✔️ "Väga hea koolitus, võimalus ka diskuteerimiseks."

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Ott Saame

  Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige

  Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

  Ott Saame

  Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige

  Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Mis on õigus ja mis ei ole õigus?

 • Mis on õigus , kes seda kehtestab. Avalik õigus vs eraõigus. Eesti õigus vs Euroopa Liidu õigus. Määrus, direktiiv.
 • Tavad, k.a. hea ehitustava. Praktika. Standardid. Koodeksid, üldtingimused, ETÜ, RYL.
 • Juriidilise isiku vastutuse piirid. Kes on tarbija?
 • Mis on tehing, leping ja kokkulepe? Lepingu vormid, vorminõuded. Kas lepingus võib kokku leppida seadusest erinevalt?

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Lepingud üldiselt. Käsundus- ja töövõtuleping kui projektijuhtimise peamised lepingud. Töövõtulepingu täitmine (I)

 • Käsundusleping vs töövõtuleping.
 • Lepingu läbirääkimised. Mis peaks lepingus olema? Tellija lähteandmed ja juhised ning nende kontrollimine töövõtja kui asjatundja poolt.
 • Tüüpleping (tüüptingimused). Tüüplepingu ohud.
 • Lepingu sõlmimine. Millal on leping sõlmitud?
 • Lepingulised põhikohustused ja kõrvalkohustused.
 • Lepingu hind (tasu), eelarve siduvus.
 • Lepingu täitmine. Täitmise kvaliteet. Mida tähendavad „mõistlik“ ja „oluline“? Millest peab teisele poolele teatama? Lepingu tõlgendamine.

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Töövõtulepingu täitmine (II)

 • Lisa- ja muudatustööd. Lepingu muutmine. Kas kirjalikku lepingut saab suuliselt muuta? Muudatuste / kokkulepete vormistamine.
 • Lepingu täitmise tagamine. Pant, garantii (k.a. ehitusgarantii), käendus. Töövõtja pandiõigus, ehitaja õigus nõuda hüpoteeki.
 • Tasunõude sissenõutavaks muutumine. Töö valmistegemine, üleandmine, vastuvõtmine, vastuvõetuks lugemine. Tellija õigus keelduda töö vastuvõtmisest. Töö ülevaatamine ja puudustest teatamine.
 • Rahalise kohustuse täitmine tasaarvestusega.
 • Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, korraline vs erakorraline ülesütlemine. Tellija ülesütlemisõigus. Ülesütlemine ja taganemine rikkumiste tõttu. Lepingurikkumise tõsisus.

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Vastutus ja kahju hüvitamine, kohtus (jm) vaidluste lahendamine

 • Vastutus ja õiguskaitsevahendid, solidaarvastutus. Viivis. Leppetrahv. Hinna alandamine. Kohustuse täitmise nõudmine, tellija õigus töö ise parandada või lasta seda teha. Õigus kohustuse täitmisest ajutiselt keelduda. Vääramatu jõud.
 • Kahju hüvitamise eesmärk, piirid ja eeldused.
 • Nõude aegumine vs õiguse lõppemine. Üldised aegumistähtajad. Ehitise puudusest tulenevate töövõtulepingu järgsete nõuete aegumine.
 • Juristi/advokaadi poole pöördumine. Kohtuvaidlused, aja- ja rahakulu. Kohtuotsuste edasikaebamine ja jõustumine, otsuste täitmine. Hagi tagamine. Vahekohus.
 • Konfidentsiaalsus, ärisaladus, ebaaus konkurents. Infoturve.

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]