Praktiline koolitus ehitushangetes osalevatele pakkujatele

Kuidas edukalt realiseerida oma õigusi ehitushankes?

Praktiline koolitus ehitushangetes osalevatele pakkujatele

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner Britta Oltjeril ja vandeadvokaat Karin Ploomil on pikaajaline kogemus ehitusvaidlustes ja riigihankemenetlustes. Koolitusel annavad nad ehitushankes osalevale pakkujale selge ülevaate oma õigustest ja kohustustest hankemenetluse erinevates etappides.

Tihti puudub pakkujatel terviklik ülevaade hankemenetlusest, mis tähendab, et on ebaselge, kas, millal ja mida tuleks oma õiguste kaitsmiseks ära teha, ilma et seatakse ohtu hankemenetluses edukas osalemine.

Ehitushange on detailne ja mahukas hange, milles tuleb olla tähelepanelik nii hankijal kui pakkujal. Koolitusel analüüsime põhjalikult hankemenetluse erinevaid etappe, selgitades millised on olulised sisulised ja formaalsed nüansid, mida peab ehitushankel osaleja teadma. Koolitusel antakse muuhulgas selge ülevaade, millal, mida ja kuidas tuleks vaidlustada, et nii pakkumine kui ka hankelepingu täitmine oleks edukas.

Koolituse eesmärk on anda pakkujale selge ülevaade oma õigustest ja kohustustest hankemenetluse erinevates etappides. Koolituse tulemusel oskab pakkuja ise hinnata võimalust ja vajadust sekkuda hankemenetluse käiku vaidlustusega ning oskab korrektselt realiseerida enda õigusi.

 

Koolitusele on oodatud ehitushangetes osalevad pakkujad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui soovid saada vastuse vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Millised on hankemenetluse juriidilised etapid ja millal tuleks vaidlustada riigihanke alusdokumente?
 • Kas ja kuidas saaks juba esitatud pakkumist täpsustada?
 • Milline eksimus pakkumuses välistab edasises hankes osalemise ja millised puudused hankedokumentides toovad vältimatult kaasa hankest kõrvale jäämise?
 • Millal on hankijal kaalutlusõigus (-kohustus)?
 • Kuidas reageerida hankelepingu täitmise faasis tekkinud erimeelsustele? Sh kas ja kuidas on võimalik hankelepingust loobuda, seda muuta või täiendada?
 • Kuidas reageerida hankijapoolsele lepingu rikkumisele?
 • Kas ja kuidas mõjutab ebaõnnestunud hankeleping tulevastel hankemenetlustel osalemist?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab hinnata alusdokumentide vaidlustamise vajadust ja seda õigeaegselt ning korrektselt teha;
 • oskab hinnata, kas hankija on korrektselt jõudnud eduka pakkujani või oleks pakkuja õiguste kaitsmine vaidlustuskomisjonis perspektiivikas;
 • omab ülevaadet ehituslepingu olulistest nüanssidest (mida ja kuidas saab muuta, millised on tellija õigused ja kohustused, millised on töövõtja õigused ja kohustused jne).

 

Koolitus on üles ehitatud loeng-arutelu vormis, kus tuuakse välja asjakohane õiguslik regulatsioon ja riigihangete vaidlustuskomisjoni (VaKo) ning kohtu praktika. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude teel. Koolituse täpsem kava ja sisu on kirjeldatud alljärgnevalt ajakavas.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Britta Oltjer

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

  Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner, kes omab üle 16-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001 aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta Oltjer nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes.

  Britta Oltjer

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

  Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner, kes omab üle 16-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001 aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta Oltjer nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes.

 • Karin Ploom

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

  Karin omab pikaajalist kogemust ehitusvaidlustes, mis hõlmab ka riigihankemenetlust. Kohtumenetluse advokaadina on Karin põhjalikult kursis olulise praktikaga ja formaalsete aspektidega, millele tuleb tähelepanu pöörata, et pakkuja osalemine nii riigihankemenetluses kui võimalikus vaidlustusmenetluses oleks edukas. Karin omab ka põhjalikku koolituskogemust ja on hinnatud lektor justnimelt ehitusvaldkonnas.

  Karin Ploom

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

  Karin omab pikaajalist kogemust ehitusvaidlustes, mis hõlmab ka riigihankemenetlust. Kohtumenetluse advokaadina on Karin põhjalikult kursis olulise praktikaga ja formaalsete aspektidega, millele tuleb tähelepanu pöörata, et pakkuja osalemine nii riigihankemenetluses kui võimalikus vaidlustusmenetluses oleks edukas. Karin omab ka põhjalikku koolituskogemust ja on hinnatud lektor justnimelt ehitusvaldkonnas.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Riigihanke alusdokumendid

Britta Oltjer Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

Karin Ploom Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

• 1. alusdokumentide tähendus (RHAD-i tõlgendus, hankija selgitused)

• 2. RHAD vaidlustusmenetlus (miks on vajalik RHAD vaidlustamine, millise tähtaja jooksul tuleb vaidlustusmenetlus ette võtta, vaidlustusmenetluse tagajärjed)

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Pakkumuste esitamine ja hindamine

Karin Ploom Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

 • Mida ja millal saab pakkumuse juures täpsustada (hooletusvead pakkumuses, RHAD ebaõige tõlgendamine, pakkumuste tähtaja pikendamine, hankepassi puudumine või sellega seotud ebatäpsused)
 • Kvalifikatsioon (sh MTR kanne ja pädeva isiku kvalifikatsioon)
 • Referentsid (sh teise isiku kogemusele tuginemine)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Pakkumuste esitamine ja hindamine

Karin Ploom Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

 • Alltöövõtjad (sh nende kontroll)
 • Pakkumuste vastavuse kontroll (hankija kaalutlusõiguse teostamine - kas pelgalt õigus, pakkumuste konfidentsiaalsus, referentside kontroll jne)

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Hankeleping

Britta Oltjer Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

 • Hankelepingu muutmine ja lõpetamine
 • Hankelepingu täitmisega seotud olulisemad küsimused (leppetrahv, hankelepinguga seotud vaidluse hilisem mõju, töövõtja õigused ja õiguskaitsevahendid
 • Hangete vaidlustamine (olulised formaalsed asjaolud, mille rikkumisel kaebus ei saagi olla edukas; õigusabikulud jne)
Praktiline koolitus ehitushangetes osalevatele pakkujatele

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner Britta Oltjeril ja vandeadvokaat Karin Ploomil on pikaajaline kogemus ehitusvaidlustes ja riigihankemenetlustes. Koolitusel annavad nad ehitushankes osalevale pakkujale selge ülevaate oma õigustest ja kohustustest hankemenetluse erinevates etappides.

Tihti puudub pakkujatel terviklik ülevaade hankemenetlusest, mis tähendab, et on ebaselge, kas, millal ja mida tuleks oma õiguste kaitsmiseks ära teha, ilma et seatakse ohtu hankemenetluses edukas osalemine.

Ehitushange on detailne ja mahukas hange, milles tuleb olla tähelepanelik nii hankijal kui pakkujal. Koolitusel analüüsime põhjalikult hankemenetluse erinevaid etappe, selgitades millised on olulised sisulised ja formaalsed nüansid, mida peab ehitushankel osaleja teadma. Koolitusel antakse muuhulgas selge ülevaade, millal, mida ja kuidas tuleks vaidlustada, et nii pakkumine kui ka hankelepingu täitmine oleks edukas.

Koolituse eesmärk on anda pakkujale selge ülevaade oma õigustest ja kohustustest hankemenetluse erinevates etappides. Koolituse tulemusel oskab pakkuja ise hinnata võimalust ja vajadust sekkuda hankemenetluse käiku vaidlustusega ning oskab korrektselt realiseerida enda õigusi.

 

Koolitusele on oodatud ehitushangetes osalevad pakkujad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui soovid saada vastuse vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Millised on hankemenetluse juriidilised etapid ja millal tuleks vaidlustada riigihanke alusdokumente?
 • Kas ja kuidas saaks juba esitatud pakkumist täpsustada?
 • Milline eksimus pakkumuses välistab edasises hankes osalemise ja millised puudused hankedokumentides toovad vältimatult kaasa hankest kõrvale jäämise?
 • Millal on hankijal kaalutlusõigus (-kohustus)?
 • Kuidas reageerida hankelepingu täitmise faasis tekkinud erimeelsustele? Sh kas ja kuidas on võimalik hankelepingust loobuda, seda muuta või täiendada?
 • Kuidas reageerida hankijapoolsele lepingu rikkumisele?
 • Kas ja kuidas mõjutab ebaõnnestunud hankeleping tulevastel hankemenetlustel osalemist?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab hinnata alusdokumentide vaidlustamise vajadust ja seda õigeaegselt ning korrektselt teha;
 • oskab hinnata, kas hankija on korrektselt jõudnud eduka pakkujani või oleks pakkuja õiguste kaitsmine vaidlustuskomisjonis perspektiivikas;
 • omab ülevaadet ehituslepingu olulistest nüanssidest (mida ja kuidas saab muuta, millised on tellija õigused ja kohustused, millised on töövõtja õigused ja kohustused jne).

 

Koolitus on üles ehitatud loeng-arutelu vormis, kus tuuakse välja asjakohane õiguslik regulatsioon ja riigihangete vaidlustuskomisjoni (VaKo) ning kohtu praktika. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude teel. Koolituse täpsem kava ja sisu on kirjeldatud alljärgnevalt ajakavas.

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolitajad

 • Britta Oltjer

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

  Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner, kes omab üle 16-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001 aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta Oltjer nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes.

  Britta Oltjer

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

  Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner, kes omab üle 16-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihangetega puutus Britta algselt kokku juba 2001 aastal, töötades juriidilise nõustajana riigihangete alal. Oma igapäevatöös nõustab Britta Oltjer nii hankijaid kui ka pakkujaid esindades kliente edukalt nii hankedokumentide ettevalmistamisel kui ka esindamisel nii riigihangete vaidlustuskomisjonis kui ka kohtutes.

 • Karin Ploom

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

  Karin omab pikaajalist kogemust ehitusvaidlustes, mis hõlmab ka riigihankemenetlust. Kohtumenetluse advokaadina on Karin põhjalikult kursis olulise praktikaga ja formaalsete aspektidega, millele tuleb tähelepanu pöörata, et pakkuja osalemine nii riigihankemenetluses kui võimalikus vaidlustusmenetluses oleks edukas. Karin omab ka põhjalikku koolituskogemust ja on hinnatud lektor justnimelt ehitusvaldkonnas.

  Karin Ploom

  Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

  Karin omab pikaajalist kogemust ehitusvaidlustes, mis hõlmab ka riigihankemenetlust. Kohtumenetluse advokaadina on Karin põhjalikult kursis olulise praktikaga ja formaalsete aspektidega, millele tuleb tähelepanu pöörata, et pakkuja osalemine nii riigihankemenetluses kui võimalikus vaidlustusmenetluses oleks edukas. Karin omab ka põhjalikku koolituskogemust ja on hinnatud lektor justnimelt ehitusvaldkonnas.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

1. Riigihanke alusdokumendid

Britta Oltjer Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

Karin Ploom Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

• 1. alusdokumentide tähendus (RHAD-i tõlgendus, hankija selgitused)

• 2. RHAD vaidlustusmenetlus (miks on vajalik RHAD vaidlustamine, millise tähtaja jooksul tuleb vaidlustusmenetlus ette võtta, vaidlustusmenetluse tagajärjed)

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Pakkumuste esitamine ja hindamine

Karin Ploom Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

 • Mida ja millal saab pakkumuse juures täpsustada (hooletusvead pakkumuses, RHAD ebaõige tõlgendamine, pakkumuste tähtaja pikendamine, hankepassi puudumine või sellega seotud ebatäpsused)
 • Kvalifikatsioon (sh MTR kanne ja pädeva isiku kvalifikatsioon)
 • Referentsid (sh teise isiku kogemusele tuginemine)

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Pakkumuste esitamine ja hindamine

Karin Ploom Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta

 • Alltöövõtjad (sh nende kontroll)
 • Pakkumuste vastavuse kontroll (hankija kaalutlusõiguse teostamine - kas pelgalt õigus, pakkumuste konfidentsiaalsus, referentside kontroll jne)

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Hankeleping

Britta Oltjer Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Cuesta partner

 • Hankelepingu muutmine ja lõpetamine
 • Hankelepingu täitmisega seotud olulisemad küsimused (leppetrahv, hankelepinguga seotud vaidluse hilisem mõju, töövõtja õigused ja õiguskaitsevahendid
 • Hangete vaidlustamine (olulised formaalsed asjaolud, mille rikkumisel kaebus ei saagi olla edukas; õigusabikulud jne)

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]