Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi regulatsioon

Veekogu lähedale ehitamise õigused ja keelud

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi regulatsioon

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitleb vandeadvokaat Liisa Linna ehituskeeluvööndiga seonduvaid õiguslikke probleemkohti ning erinevat kohtupraktikat. Koolituse jooksul on võimalik leida vastused enda konkreetsetele küsimustele, päästa seeläbi oma arendusprojekt või vastupidi - saada nõu, kuidas takistada ebaseaduslikku ehitustegevust rannas.

Palju poleemikat tekitas Riigikogu menetluses olnud eelnõu, millega sooviti leevendada seniseid looduskaitseseadusest tulenevaid omandipiiranguid rannal ja kaldal. Seadusemuudatuse kutsus ellu õigusselgusetus küsimuses, kuidas ja kust alates ehituskeeluvööndit arvestada. Eriarvamusel selles osas on kohalikud omavalitsused, Keskkonnaamet ja Maa-amet. Probleemiks ei ole ainuüksi vööndi ulatus, vaid ka ehitustegevuse liigid, mis erandlikult vööndis lubatud on.

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega planeerimis- ja ehitusõiguse asjatundja – vandeadvokaat Liisa Linna, kes on koolitanud varem samal teemal nii omavalitsusi kui riigiametid. Ühtlasi on Liisa Linna olnud ehitusseadustiku väljatöötamise juures ning kujundanud õigust esindades kliente pretsedente loovates kohtuvaidlustes.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehituskeeluvööndiga seonduvatest õiguslikest probleemkohtadest ja kohtupraktikast.

Koolitusele on oodatud rannikul kinnistuid omavad maaomanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja kinnisvaraõigusega tegelevad juristid, sh ehitusettevõtete juristid, advokaadid, aga ka maaklerid ja kinnisvaraarendajad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled huvitatud ehitamisest veekogu äärde, kuid ei tea, kas see on lubatud?
 • Kas oled saanud ettekirjutuse ehituskeeluvööndisse rajatud ehitise lammutamiseks või oled ettekirjutust koostamas?
 • Soovid sa teada, millised muudatused on ehituskeeluvööndi regulatsioonis tulemas ja millised on nende muudatuste võimalikust riskid?
 • Soovid sa teada saada, kas üldplaneering või detailplaneering, mis ehituskeeluvööndisse ehitamist lubas, on ka täna siduv?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kust leida konkreetsele maatükile kehtivaid kitsendusi ning saab aru, millised on kitsenduste alused;
 • teeb vahet õigusvastaste ja õiguslike kitsenduste vahel;
 • teab, millistele argumentidele tuginedes on ehituskeeldu võimalik vaidlustada ning on tutvunud vastava kohtupraktikaga.

 

Koolitus on üles ehitatud loengute ja arutelude vaheldumisele. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, ülesannete teel. Testide lahendamiseks palume kaasa võtta nutitelefoni või sülearvuti. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 6  akadeemilist tundi.  

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Loe koolitaja artiklit:

Millised on ehituskeeluvööndi olulised kitsaskohad?

Koolitajad

 • Liisa Linna

  Advokaadibüroo LIVERTE asutajapartner ja vandeadvokaat

  Liisa Linna on saanud oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast Õigusinstituudi lõpetamist 2002. a on ta teeninud Tallinna Linnavalitsuse Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis nii detailplaneeringute menetlejana kui ka ameti juristina, esindades Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. Viimased 19 aastat on Liisa nõustanud juristi ja alates 2007. aastast advokaadina nii eraisikuid kui ettevõtteid põhiliselt kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõiguses.

  Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Oma valdkonnas on ta koolitanud kohalikke omavalitsusi ja riigiameteid, kohtunikke, Eesti Advokatuuri liikmeid ning kinnisvaraarendajaid ja ehitusettevõtteid.

  Liisa Linna

  Advokaadibüroo LIVERTE asutajapartner ja vandeadvokaat

  Liisa Linna on saanud oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast Õigusinstituudi lõpetamist 2002. a on ta teeninud Tallinna Linnavalitsuse Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis nii detailplaneeringute menetlejana kui ka ameti juristina, esindades Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. Viimased 19 aastat on Liisa nõustanud juristi ja alates 2007. aastast advokaadina nii eraisikuid kui ettevõtteid põhiliselt kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõiguses.

  Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Oma valdkonnas on ta koolitanud kohalikke omavalitsusi ja riigiameteid, kohtunikke, Eesti Advokatuuri liikmeid ning kinnisvaraarendajaid ja ehitusettevõtteid.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

EHITUSKEELUVÖÖND

 • Ajalooline ehituskeeluvööndi regulatsioon ja õiguslikku tähendust omavad muudatused
 • Ehituskeeluvööndi laius
 • Vööndi arvestamise lähtejoon. Tavaline veepiir. Põhikaart ja põhikaardile kantud veekogu piir
 • Mõõtevead ja sellega seonduv problemaatika
 • Üleujutusega ala piir. Korduva üleujutusega ala ja selle määramine üldplaneeringuga
 • Ehituskeeluvööndi ulatus metsamaal
 • Varem väljakujunenud ehitusjoon
 • Õuemaa

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE

 • Ehituskeeluvööndis lubatud ja keelatud ehitised
 • Ehituskeeluvööndi vähendamise halduspraktika

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

JÄRELEVALVE EHITUSKEELUVÖÖNDIS EHITAMISE ÜLE, PRAKTILISED ÜLESANDED

 • Kallasrada. Juurespääs kallasrajale. Kallasraja sulgemisega seonduvad väärteomenetlused
 • Riiklik järelvalve, ettekirjutused ebaseadusliku ehituskeeluvööndisse ehitamise puhul. Keskkonnaameti volitused
 • Kahju hüvitamine, kahju heastamine
 • Lammutusettekirjutuste vaidlustamine
 • Ebaseaduslike ehitiste tagantjärgi seadustamine
 • Koolitusel õpitu põhjal kaasuste lahendamine
 • Maa-ameti geoportaali kasutamisoskuse kontroll

Kasutatavad meetodid: testkeskkond

Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi regulatsioon

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitleb vandeadvokaat Liisa Linna ehituskeeluvööndiga seonduvaid õiguslikke probleemkohti ning erinevat kohtupraktikat. Koolituse jooksul on võimalik leida vastused enda konkreetsetele küsimustele, päästa seeläbi oma arendusprojekt või vastupidi - saada nõu, kuidas takistada ebaseaduslikku ehitustegevust rannas.

Palju poleemikat tekitas Riigikogu menetluses olnud eelnõu, millega sooviti leevendada seniseid looduskaitseseadusest tulenevaid omandipiiranguid rannal ja kaldal. Seadusemuudatuse kutsus ellu õigusselgusetus küsimuses, kuidas ja kust alates ehituskeeluvööndit arvestada. Eriarvamusel selles osas on kohalikud omavalitsused, Keskkonnaamet ja Maa-amet. Probleemiks ei ole ainuüksi vööndi ulatus, vaid ka ehitustegevuse liigid, mis erandlikult vööndis lubatud on.

Koolituse viib läbi pikaajalise kogemusega planeerimis- ja ehitusõiguse asjatundja – vandeadvokaat Liisa Linna, kes on koolitanud varem samal teemal nii omavalitsusi kui riigiametid. Ühtlasi on Liisa Linna olnud ehitusseadustiku väljatöötamise juures ning kujundanud õigust esindades kliente pretsedente loovates kohtuvaidlustes.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ehituskeeluvööndiga seonduvatest õiguslikest probleemkohtadest ja kohtupraktikast.

Koolitusele on oodatud rannikul kinnistuid omavad maaomanikud, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja kinnisvaraõigusega tegelevad juristid, sh ehitusettevõtete juristid, advokaadid, aga ka maaklerid ja kinnisvaraarendajad.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas oled huvitatud ehitamisest veekogu äärde, kuid ei tea, kas see on lubatud?
 • Kas oled saanud ettekirjutuse ehituskeeluvööndisse rajatud ehitise lammutamiseks või oled ettekirjutust koostamas?
 • Soovid sa teada, millised muudatused on ehituskeeluvööndi regulatsioonis tulemas ja millised on nende muudatuste võimalikust riskid?
 • Soovid sa teada saada, kas üldplaneering või detailplaneering, mis ehituskeeluvööndisse ehitamist lubas, on ka täna siduv?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kust leida konkreetsele maatükile kehtivaid kitsendusi ning saab aru, millised on kitsenduste alused;
 • teeb vahet õigusvastaste ja õiguslike kitsenduste vahel;
 • teab, millistele argumentidele tuginedes on ehituskeeldu võimalik vaidlustada ning on tutvunud vastava kohtupraktikaga.

 

Koolitus on üles ehitatud loengute ja arutelude vaheldumisele. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, ülesannete teel. Testide lahendamiseks palume kaasa võtta nutitelefoni või sülearvuti. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Maht: 6  akadeemilist tundi.  

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Loe koolitaja artiklit:

Millised on ehituskeeluvööndi olulised kitsaskohad?

Koolitajad

 • Liisa Linna

  Advokaadibüroo LIVERTE asutajapartner ja vandeadvokaat

  Liisa Linna on saanud oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast Õigusinstituudi lõpetamist 2002. a on ta teeninud Tallinna Linnavalitsuse Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis nii detailplaneeringute menetlejana kui ka ameti juristina, esindades Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. Viimased 19 aastat on Liisa nõustanud juristi ja alates 2007. aastast advokaadina nii eraisikuid kui ettevõtteid põhiliselt kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõiguses.

  Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Oma valdkonnas on ta koolitanud kohalikke omavalitsusi ja riigiameteid, kohtunikke, Eesti Advokatuuri liikmeid ning kinnisvaraarendajaid ja ehitusettevõtteid.

  Liisa Linna

  Advokaadibüroo LIVERTE asutajapartner ja vandeadvokaat

  Liisa Linna on saanud oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast Õigusinstituudi lõpetamist 2002. a on ta teeninud Tallinna Linnavalitsuse Säästva Arengu ja Planeerimise Ametis nii detailplaneeringute menetlejana kui ka ameti juristina, esindades Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. Viimased 19 aastat on Liisa nõustanud juristi ja alates 2007. aastast advokaadina nii eraisikuid kui ettevõtteid põhiliselt kinnisvara-, ehitus- ja planeerimisõiguses.

  Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Oma valdkonnas on ta koolitanud kohalikke omavalitsusi ja riigiameteid, kohtunikke, Eesti Advokatuuri liikmeid ning kinnisvaraarendajaid ja ehitusettevõtteid.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

EHITUSKEELUVÖÖND

 • Ajalooline ehituskeeluvööndi regulatsioon ja õiguslikku tähendust omavad muudatused
 • Ehituskeeluvööndi laius
 • Vööndi arvestamise lähtejoon. Tavaline veepiir. Põhikaart ja põhikaardile kantud veekogu piir
 • Mõõtevead ja sellega seonduv problemaatika
 • Üleujutusega ala piir. Korduva üleujutusega ala ja selle määramine üldplaneeringuga
 • Ehituskeeluvööndi ulatus metsamaal
 • Varem väljakujunenud ehitusjoon
 • Õuemaa

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMINE

 • Ehituskeeluvööndis lubatud ja keelatud ehitised
 • Ehituskeeluvööndi vähendamise halduspraktika

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

JÄRELEVALVE EHITUSKEELUVÖÖNDIS EHITAMISE ÜLE, PRAKTILISED ÜLESANDED

 • Kallasrada. Juurespääs kallasrajale. Kallasraja sulgemisega seonduvad väärteomenetlused
 • Riiklik järelvalve, ettekirjutused ebaseadusliku ehituskeeluvööndisse ehitamise puhul. Keskkonnaameti volitused
 • Kahju hüvitamine, kahju heastamine
 • Lammutusettekirjutuste vaidlustamine
 • Ebaseaduslike ehitiste tagantjärgi seadustamine
 • Koolitusel õpitu põhjal kaasuste lahendamine
 • Maa-ameti geoportaali kasutamisoskuse kontroll

Kasutatavad meetodid: testkeskkond

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]