Toodete vastavus REACH ja RoHS regulatsioonidele ning SCIP-teatise esitamine

Ostu- ja lõpptoodetes sisalduvate ainete nõuded ja piirangud

Toodete vastavus REACH ja RoHS regulatsioonidele ning SCIP-teatise esitamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel kirjeldatakse ja selgitatakse, millised nõuded tulevad Euroopa Liidu (EL) RoHS regulatsioonist ja kemikaaliregulatsioonist REACH toodete/artiklite tootjatele, turustajatele ja importijatele.

Ettevõtjatel on hädavajalik teada, millised kohustused rakenduvad toodetes sisalduvate ainetega seoses ja kuidas nendega toime tulla.

SCIP-teatise esitamine on REACHiga seotud nõue, mis hakkas kehtima alates jaanuarist 2021. 

Toodete koostisele pööratakse rohkem tähelepanu, sest regulatsioonid karmistuvad ja toodete nõuetele vastavuse infot küsitakse klientide poolt (nt allhanketootmises). Seetõttu laienevad need nõuded ka tarneahelasse. Nõuete ja regulatsioonidega puutuvad järjest enam kokku ostu ja hankega tegelevad inimesed, kes peavad jälgima, et oleks võimalik lõpptoote koostisega seotud regulatsioone täita.  Lisainfo saamine ostutoodete kohta tarneahela erinevatelt liikmetelt võib olla väga keeruline, ajamahukas, ebausaldusväärne. Koolitusel arutatakse läbi erinevaid praktikaid efektiivseks ja usaldusväärseks info kogumseks, mis on vajalik regulatsioonide täitmiseks.

 

REACH  - Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. See määrus paneb teatud juhtudel õiguslikud kohustused nii lõpptarbijale kui ka tööstus- ja kutselisele kasutajale mõeldud toodete tootjatele, importijatele ja levitajatele.

 

RoHS - Restriction of Hazardous Substances on EL direktiiv, mis piirab teatud ohtlike ainete kasutamine elektri- ja lektroonikaseadmetes (EEE).  EL direktiivid 2015/863 ja 2011/65/EU. Kui toodetele  tuleb lisada CE-märgis, siis koos sellega tuleb ka luua EL vastavusdeklaratsioon, mis peab sisaldama vähemalt kõiki RoHS direktiivi 2011/65/EL VI lisa elemente.

 

SCIP andmebaas on jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) alusel loodud toodetes sisalduvate probleemsete ainete andmebaas (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) – SCIP)) . Ettevõtted, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad REACH kandidaatainete loetelus olevaid väga ohtlikke aineid koguses üle 0,1 massiprotsendi, peavad esitama teavet nende kohta Euroopa Kemikaaliametile – see kohustus jõustub alates 5. jaanuarist 2021.

 

Koolituse eesmärgid on:

 • aidata mõista ettevõtete EL REACH regulatsioonist tulenevaid kohustusi toodetes sisalduvate ainetega seoses;
 • anda ülevaade EL RoHS regulatsiooni sisust ja piirangutest.
 • selgitada SCIP teatise esitamise nõuet: kellele kehtib ja kuidas sellega toime tulla
 • tuua näiteid toimivatest lahendustest ning  võimaldada arutelu ja kogemuste vahetamist, et nõuete täitmist efektiivsemalt lahendada.

 

Koolitusele on oodatud kõik, kelle töö hulka kuulub toodete regulatsioonidele vastavusega tegelemine: ostujuhid, ostuspetsialistid, kvaliteedijuhid, kvaliteedispetsialistid, hankejuhid, hankespetsialistid, sertifitseerimisspetsialistid, toodete ohutusspetsialistid, müügispetsialistid.

Koolitusel käsitletav info on vajalik ettevõtetele, mis toodavad, turustavad või impordivad Euroopa Liitu järgmisi tooteid: elektrilised seadmed, elektroonikatooted ja -komponendid, elektroonikatarvikud, rõivad, tekstiilid, mööbel, kontori- ja koolitarbed, jalanõud, plastikust ja kummist tooteid, juhtmed, kaablid, seinakatted, sporditarvikud, ehted jms (v.a ravimid, keemiatööstuse tooted ja toiduained).

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas teie kliendid küsivad toodete vastavusdeklaratsioone, REACH deklaratsioone ja/või RoHS deklaratsioone, aga te ei tea, mis on piisav vajalik praktika nende nõuete täitmiseks?
 • Kas soovid suuremat selgust selle kohta, mis kohustused on su ettevõttel seoses REACH ja RoHs regulatsioonidega?
 • Kas su ettevõttes puudub ostutoodete ja lõpptoodete REACH ja RoHS vastavuse tagamiseks süsteemne lähenemine?
 • Kas oled tundud, et ei suuda kliendi poolt nõutud REACH ja RoHS vastavusdeklaratsioonide esitamisega/ kliendi päringutele vastamisega järje peal olla?
 • Kas kliendid paluvad viia end kurssi  SCIP teatise esitamise vajadusega ning täita see kohustus, kui see teie ettevõttele kehtib?
 • Kas kliendid paluvad esitada toodete kohta SCIP-teatise, aga sa ei tea, kas seda peab tegema, mida on selleks vaja ja kuidas seda teha?
 • Kas tead, kas te peate esitama  SCIP-teatise oma toodete kohta?
 • Kas vajad selgemat ülevaadet sellest, millised  kohustused on teie tarnijatel seoses REACH ja RoHS regulatsioonidega?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on REACH regulatsiooni nõuded toodete/artiklite tootjatele;
 • oskab analüüsida toodete portfelli nõuetele vastavuse osas
 • teab, milline on korrektselt esitatud vastavuse deklaratsioon
 • oskab analüüsida, kas tema ettevõtte tooteportfellis on tooted, millele on vaja esitada SCIP teatis ja kuidas seda teha

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Loengu vormis jagab koolitaja regulatsioonide sisu, eesmärke ja nõudeid, annab ülevaate ja toob välja tähtsamad punktid PowerPoint esitlusega.  Eesmärk anda teada, mida EL-i tasemel püütakse  regulatsiooniga saavutada ja mida see täpsemalt toodete tootmisel/maaletoomisel/turustamisel kaasa toob.  

Arutelud toimuvad iga teemaploki sees – nii koolitaja kui osalevad spetsialistid jagavad probleemkohti ja kogemusi  ning arutatakse, kuidas teistes ettevõtetes tehakse ja millised on võimalikud lahendused. Aruteludel on võimalik esitada esile kerkivaid küsimusi selle kohta, mis on probleemkohad ja mis on ebaselge, mis vajab täpsustamist.

Harjutusülesannetega kinnistatakse käsitletud regulatsioonidest tulenevaid nõuded ning harjutatakse läbi praktilisi tegevusi, et  lõpptoote koostisega seotud regulatsioone täita.   Nt kas näitena toodud ettevõte/tooted vastavad nõuetele või mitte; kuidas kalkuleerida ainete piirmäära ühes tootes ja aastase koguse lõikes; SCIP teatise koostamine jt.

 

Osalejatel palutakse harjutusülesannete läbitegemiseks kaasa võtta oma sülearvuti. 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe ka koolituse teemaga seotud artikleid Tööstusuudised.ee lehel:

Toodete nõuetele vastavuse turujärelevalvet hakatakse tõhustama

Kuula koolituse teemaga seotud raadiosaadet Äripäeva raadios:

Tootja, kui hästi tunned oma toote koostist?

 

Osaleja tagasiside:

Katre Tulp

Kvaliteedi- ja protsessijuht, Harju Elekter Teletehnika AS

"Koolitusel võeti rohkem teemasid läbi kui ainult nõuded ja kohustused. Kõike arutati ühiselt ja anti kaasa väga palju praktilisi võtteid ja nippe. Dokumendid on pikad ja ametlikus keeles ja nii võib kõige olulisem tekstis märkamata jääda. Andra Gross aga selgitas nõuded põhjalikult lahti ning neid teades saavad selgeks ka enda ettevõtte kohustused. Kusjuures sellist võimalust ei ole, et kohustusi ei tekiks, sest erinevad kemikaalid on meie kõigi igapäeva osa. Koolitus oli põhjalik ja professionaalne, selle alusel on meie ettevõttes juba korraldatud juhendamisi ja koostatud tegevuskava."

Koolitajad

 • Andra Gross

  Andra Gross on toodete vastavuse küsimustega praktikas tegelenud 2015. aastast. Toodete keskkonnaregulatsioonide vastavuse nõuetega töötas ta PKC Eesti AS Euroopa ja Lõuna-Ameerika autojuhtmeköidiste tootmisüksuse tarnijate kvaliteeditagamise ülesannetega seoses.

  Mõistes, et regulatsioonid selles vallas aina karmistuvad ning arenevad, hakkas Andra otsima paremaid ja efektiivsemaid lahendusi, kuidas keskkonnaregulatsioonide nõudeid täita ning vastavaid protsesse ettevõtetes targemalt üles ehitada. Sellest kasvas ettevõte Supply Tank OÜ, kus Andra tegelebki toodete vastavuse eksperdina regulatsioonide alase konsultatsiooniga ja sellega seotud väljakutsete kaardistamisega ettevõtetes. Andra on ennast pidevalt hoidnud kursis sellega, kuidas nõuded ja praktikad ELis ja maailmas on muutunud ning millised on eeldatavad tulevikuarengud.

  Andrat motiveerib koolitama see, kui saab teha keerulise asja mõistetavaks ja tõlgendada teisele spetsialistile arusaadavaks. Samuti mulle meeldib talle luua võimalusi aruteludeks, et omavahel kogemusi ja lahendusi jagada.

  Andra Gross

  Andra Gross on toodete vastavuse küsimustega praktikas tegelenud 2015. aastast. Toodete keskkonnaregulatsioonide vastavuse nõuetega töötas ta PKC Eesti AS Euroopa ja Lõuna-Ameerika autojuhtmeköidiste tootmisüksuse tarnijate kvaliteeditagamise ülesannetega seoses.

  Mõistes, et regulatsioonid selles vallas aina karmistuvad ning arenevad, hakkas Andra otsima paremaid ja efektiivsemaid lahendusi, kuidas keskkonnaregulatsioonide nõudeid täita ning vastavaid protsesse ettevõtetes targemalt üles ehitada. Sellest kasvas ettevõte Supply Tank OÜ, kus Andra tegelebki toodete vastavuse eksperdina regulatsioonide alase konsultatsiooniga ja sellega seotud väljakutsete kaardistamisega ettevõtetes. Andra on ennast pidevalt hoidnud kursis sellega, kuidas nõuded ja praktikad ELis ja maailmas on muutunud ning millised on eeldatavad tulevikuarengud.

  Andrat motiveerib koolitama see, kui saab teha keerulise asja mõistetavaks ja tõlgendada teisele spetsialistile arusaadavaks. Samuti mulle meeldib talle luua võimalusi aruteludeks, et omavahel kogemusi ja lahendusi jagada.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine Äripäeva Akadeemias või Zoom-keskkonnas

Osaleda saab Äripäeva Akadeemia auditooriumis, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn või veebi teel Zoom-keskkonnas. Zoomis osalejatele saadetakse enne koolitust osalemise juhend ja link.

09:45 – 11:30

Regulatsioonide mõistmine

 • Mis on RoHS regulatsioon, nõuded?
 • Mis on REACH regulatsioon – ülesehitus, ainete nimekirjad?
 • Mittevastavuse riskid, vastutus ja järelvalve, olukord EL-i turul.
 • Tootekohaste nõuete määramine.

Kasutatavad meetodid: loeng, andmebaasi kasutamine koos ja individuaalselt, arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ained toodete koostises

 • REACH nõuded toodete/artiklite tootjatele, turustajatele importijatele.
 • SCIP teatise nõue.
 • Kommunikatsioon tarneahelas REACH-iga seoses, olukord EL turul.
 • Standardite IPC-1752A; IPC1754A; IEC62474 kohased vastavuse tõendamise deklaratsioonide tüübid.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Tulevikukindluse võimalused

 • Toodete täieliku koostise (FMD, FSD) teadmise eelised.
 • Tulevikku vaatav toote koostise analüüs. Kuidas ette näha tulevasi piiranguid kemikaalide ja toote koostisosade suhtes?
 • Tarneahela info- ja andmevahetuse lahendused, tarkvara valik.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

SCIP-teatise esitamine

 • SCIP andmebaasi teatise nõue, teatise esitamine, tarnijate kaasamine.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline näide – läbi proovimine

Toodete vastavus REACH ja RoHS regulatsioonidele ning SCIP-teatise esitamine

Kestus:

8 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel kirjeldatakse ja selgitatakse, millised nõuded tulevad Euroopa Liidu (EL) RoHS regulatsioonist ja kemikaaliregulatsioonist REACH toodete/artiklite tootjatele, turustajatele ja importijatele.

Ettevõtjatel on hädavajalik teada, millised kohustused rakenduvad toodetes sisalduvate ainetega seoses ja kuidas nendega toime tulla.

SCIP-teatise esitamine on REACHiga seotud nõue, mis hakkas kehtima alates jaanuarist 2021. 

Toodete koostisele pööratakse rohkem tähelepanu, sest regulatsioonid karmistuvad ja toodete nõuetele vastavuse infot küsitakse klientide poolt (nt allhanketootmises). Seetõttu laienevad need nõuded ka tarneahelasse. Nõuete ja regulatsioonidega puutuvad järjest enam kokku ostu ja hankega tegelevad inimesed, kes peavad jälgima, et oleks võimalik lõpptoote koostisega seotud regulatsioone täita.  Lisainfo saamine ostutoodete kohta tarneahela erinevatelt liikmetelt võib olla väga keeruline, ajamahukas, ebausaldusväärne. Koolitusel arutatakse läbi erinevaid praktikaid efektiivseks ja usaldusväärseks info kogumseks, mis on vajalik regulatsioonide täitmiseks.

 

REACH  - Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. Määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. See määrus paneb teatud juhtudel õiguslikud kohustused nii lõpptarbijale kui ka tööstus- ja kutselisele kasutajale mõeldud toodete tootjatele, importijatele ja levitajatele.

 

RoHS - Restriction of Hazardous Substances on EL direktiiv, mis piirab teatud ohtlike ainete kasutamine elektri- ja lektroonikaseadmetes (EEE).  EL direktiivid 2015/863 ja 2011/65/EU. Kui toodetele  tuleb lisada CE-märgis, siis koos sellega tuleb ka luua EL vastavusdeklaratsioon, mis peab sisaldama vähemalt kõiki RoHS direktiivi 2011/65/EL VI lisa elemente.

 

SCIP andmebaas on jäätmete raamdirektiivi (2008/98/EÜ) alusel loodud toodetes sisalduvate probleemsete ainete andmebaas (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) – SCIP)) . Ettevõtted, kes tarnivad tooteid, mis sisaldavad REACH kandidaatainete loetelus olevaid väga ohtlikke aineid koguses üle 0,1 massiprotsendi, peavad esitama teavet nende kohta Euroopa Kemikaaliametile – see kohustus jõustub alates 5. jaanuarist 2021.

 

Koolituse eesmärgid on:

 • aidata mõista ettevõtete EL REACH regulatsioonist tulenevaid kohustusi toodetes sisalduvate ainetega seoses;
 • anda ülevaade EL RoHS regulatsiooni sisust ja piirangutest.
 • selgitada SCIP teatise esitamise nõuet: kellele kehtib ja kuidas sellega toime tulla
 • tuua näiteid toimivatest lahendustest ning  võimaldada arutelu ja kogemuste vahetamist, et nõuete täitmist efektiivsemalt lahendada.

 

Koolitusele on oodatud kõik, kelle töö hulka kuulub toodete regulatsioonidele vastavusega tegelemine: ostujuhid, ostuspetsialistid, kvaliteedijuhid, kvaliteedispetsialistid, hankejuhid, hankespetsialistid, sertifitseerimisspetsialistid, toodete ohutusspetsialistid, müügispetsialistid.

Koolitusel käsitletav info on vajalik ettevõtetele, mis toodavad, turustavad või impordivad Euroopa Liitu järgmisi tooteid: elektrilised seadmed, elektroonikatooted ja -komponendid, elektroonikatarvikud, rõivad, tekstiilid, mööbel, kontori- ja koolitarbed, jalanõud, plastikust ja kummist tooteid, juhtmed, kaablid, seinakatted, sporditarvikud, ehted jms (v.a ravimid, keemiatööstuse tooted ja toiduained).

 

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas teie kliendid küsivad toodete vastavusdeklaratsioone, REACH deklaratsioone ja/või RoHS deklaratsioone, aga te ei tea, mis on piisav vajalik praktika nende nõuete täitmiseks?
 • Kas soovid suuremat selgust selle kohta, mis kohustused on su ettevõttel seoses REACH ja RoHs regulatsioonidega?
 • Kas su ettevõttes puudub ostutoodete ja lõpptoodete REACH ja RoHS vastavuse tagamiseks süsteemne lähenemine?
 • Kas oled tundud, et ei suuda kliendi poolt nõutud REACH ja RoHS vastavusdeklaratsioonide esitamisega/ kliendi päringutele vastamisega järje peal olla?
 • Kas kliendid paluvad viia end kurssi  SCIP teatise esitamise vajadusega ning täita see kohustus, kui see teie ettevõttele kehtib?
 • Kas kliendid paluvad esitada toodete kohta SCIP-teatise, aga sa ei tea, kas seda peab tegema, mida on selleks vaja ja kuidas seda teha?
 • Kas tead, kas te peate esitama  SCIP-teatise oma toodete kohta?
 • Kas vajad selgemat ülevaadet sellest, millised  kohustused on teie tarnijatel seoses REACH ja RoHS regulatsioonidega?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on REACH regulatsiooni nõuded toodete/artiklite tootjatele;
 • oskab analüüsida toodete portfelli nõuetele vastavuse osas
 • teab, milline on korrektselt esitatud vastavuse deklaratsioon
 • oskab analüüsida, kas tema ettevõtte tooteportfellis on tooted, millele on vaja esitada SCIP teatis ja kuidas seda teha

 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Loengu vormis jagab koolitaja regulatsioonide sisu, eesmärke ja nõudeid, annab ülevaate ja toob välja tähtsamad punktid PowerPoint esitlusega.  Eesmärk anda teada, mida EL-i tasemel püütakse  regulatsiooniga saavutada ja mida see täpsemalt toodete tootmisel/maaletoomisel/turustamisel kaasa toob.  

Arutelud toimuvad iga teemaploki sees – nii koolitaja kui osalevad spetsialistid jagavad probleemkohti ja kogemusi  ning arutatakse, kuidas teistes ettevõtetes tehakse ja millised on võimalikud lahendused. Aruteludel on võimalik esitada esile kerkivaid küsimusi selle kohta, mis on probleemkohad ja mis on ebaselge, mis vajab täpsustamist.

Harjutusülesannetega kinnistatakse käsitletud regulatsioonidest tulenevaid nõuded ning harjutatakse läbi praktilisi tegevusi, et  lõpptoote koostisega seotud regulatsioone täita.   Nt kas näitena toodud ettevõte/tooted vastavad nõuetele või mitte; kuidas kalkuleerida ainete piirmäära ühes tootes ja aastase koguse lõikes; SCIP teatise koostamine jt.

 

Osalejatel palutakse harjutusülesannete läbitegemiseks kaasa võtta oma sülearvuti. 

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe ka koolituse teemaga seotud artikleid Tööstusuudised.ee lehel:

Toodete nõuetele vastavuse turujärelevalvet hakatakse tõhustama

Kuula koolituse teemaga seotud raadiosaadet Äripäeva raadios:

Tootja, kui hästi tunned oma toote koostist?

 

Osaleja tagasiside:

Katre Tulp

Kvaliteedi- ja protsessijuht, Harju Elekter Teletehnika AS

"Koolitusel võeti rohkem teemasid läbi kui ainult nõuded ja kohustused. Kõike arutati ühiselt ja anti kaasa väga palju praktilisi võtteid ja nippe. Dokumendid on pikad ja ametlikus keeles ja nii võib kõige olulisem tekstis märkamata jääda. Andra Gross aga selgitas nõuded põhjalikult lahti ning neid teades saavad selgeks ka enda ettevõtte kohustused. Kusjuures sellist võimalust ei ole, et kohustusi ei tekiks, sest erinevad kemikaalid on meie kõigi igapäeva osa. Koolitus oli põhjalik ja professionaalne, selle alusel on meie ettevõttes juba korraldatud juhendamisi ja koostatud tegevuskava."

Koolitajad

 • Andra Gross

  Andra Gross on toodete vastavuse küsimustega praktikas tegelenud 2015. aastast. Toodete keskkonnaregulatsioonide vastavuse nõuetega töötas ta PKC Eesti AS Euroopa ja Lõuna-Ameerika autojuhtmeköidiste tootmisüksuse tarnijate kvaliteeditagamise ülesannetega seoses.

  Mõistes, et regulatsioonid selles vallas aina karmistuvad ning arenevad, hakkas Andra otsima paremaid ja efektiivsemaid lahendusi, kuidas keskkonnaregulatsioonide nõudeid täita ning vastavaid protsesse ettevõtetes targemalt üles ehitada. Sellest kasvas ettevõte Supply Tank OÜ, kus Andra tegelebki toodete vastavuse eksperdina regulatsioonide alase konsultatsiooniga ja sellega seotud väljakutsete kaardistamisega ettevõtetes. Andra on ennast pidevalt hoidnud kursis sellega, kuidas nõuded ja praktikad ELis ja maailmas on muutunud ning millised on eeldatavad tulevikuarengud.

  Andrat motiveerib koolitama see, kui saab teha keerulise asja mõistetavaks ja tõlgendada teisele spetsialistile arusaadavaks. Samuti mulle meeldib talle luua võimalusi aruteludeks, et omavahel kogemusi ja lahendusi jagada.

  Andra Gross

  Andra Gross on toodete vastavuse küsimustega praktikas tegelenud 2015. aastast. Toodete keskkonnaregulatsioonide vastavuse nõuetega töötas ta PKC Eesti AS Euroopa ja Lõuna-Ameerika autojuhtmeköidiste tootmisüksuse tarnijate kvaliteeditagamise ülesannetega seoses.

  Mõistes, et regulatsioonid selles vallas aina karmistuvad ning arenevad, hakkas Andra otsima paremaid ja efektiivsemaid lahendusi, kuidas keskkonnaregulatsioonide nõudeid täita ning vastavaid protsesse ettevõtetes targemalt üles ehitada. Sellest kasvas ettevõte Supply Tank OÜ, kus Andra tegelebki toodete vastavuse eksperdina regulatsioonide alase konsultatsiooniga ja sellega seotud väljakutsete kaardistamisega ettevõtetes. Andra on ennast pidevalt hoidnud kursis sellega, kuidas nõuded ja praktikad ELis ja maailmas on muutunud ning millised on eeldatavad tulevikuarengud.

  Andrat motiveerib koolitama see, kui saab teha keerulise asja mõistetavaks ja tõlgendada teisele spetsialistile arusaadavaks. Samuti mulle meeldib talle luua võimalusi aruteludeks, et omavahel kogemusi ja lahendusi jagada.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine Äripäeva Akadeemias või Zoom-keskkonnas

Osaleda saab Äripäeva Akadeemia auditooriumis, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn või veebi teel Zoom-keskkonnas. Zoomis osalejatele saadetakse enne koolitust osalemise juhend ja link.

09:45 – 11:30

Regulatsioonide mõistmine

 • Mis on RoHS regulatsioon, nõuded?
 • Mis on REACH regulatsioon – ülesehitus, ainete nimekirjad?
 • Mittevastavuse riskid, vastutus ja järelvalve, olukord EL-i turul.
 • Tootekohaste nõuete määramine.

Kasutatavad meetodid: loeng, andmebaasi kasutamine koos ja individuaalselt, arutelu.

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Ained toodete koostises

 • REACH nõuded toodete/artiklite tootjatele, turustajatele importijatele.
 • SCIP teatise nõue.
 • Kommunikatsioon tarneahelas REACH-iga seoses, olukord EL turul.
 • Standardite IPC-1752A; IPC1754A; IEC62474 kohased vastavuse tõendamise deklaratsioonide tüübid.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Tulevikukindluse võimalused

 • Toodete täieliku koostise (FMD, FSD) teadmise eelised.
 • Tulevikku vaatav toote koostise analüüs. Kuidas ette näha tulevasi piiranguid kemikaalide ja toote koostisosade suhtes?
 • Tarneahela info- ja andmevahetuse lahendused, tarkvara valik.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

SCIP-teatise esitamine

 • SCIP andmebaasi teatise nõue, teatise esitamine, tarnijate kaasamine.

Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu, praktiline näide – läbi proovimine

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]