Riigihanked

Teooria ja praktika

Riigihanked
Sten Andreas Ehrlich, Priit Lember, Edgar-Kaj Velbri, Elmer Muna, Erki Kergandberg, Gea Lepik, TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadid ja juristid
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaatide ja juristide koostatud raamat „Riigihanked“ on praktiline ja väärtuslik teejuht riigihangete korraldajatele ja hankemenetluses osalejale.

Raamatus selgitatakse riigihangetega seonduvaid teoreetilisi ja praktilisi küsimusi. Lugejale antakse põhjalik ülevaade hankemenetluse protsessist ja selle liikidest. Sealjuures avatakse nii Eesti kohtute kui ka Euroopa Kohtu kohtupraktikaga seonduv ning pakutakse mitmeid nõuandeid. Samuti kajastab raamat viimastel aastatel toimunud olulisi muudatusi õigusaktides.

Sisukord

1. Sissejuhatus
1.1. Mis on riigihange?
1.2. Riigihangete seaduse muutumine ajas
1.3. Riigihangete ja vaidlustustega seonduvad statistilised näitajad
1.3.1. Hanked
1.3.2 Vaidlustused
1.4. Euroopa Liidu riigihangete regulatsioon
1.5. Riigikohtu praktika
1.5.1. AS Veolia Keskkonnateenused vs Võru linnavolikogu
1.5.2. Baltic Banknote LLC vs maksu- ja tolliamet
1.5.3. AS Corpore vs Eesti Töötukassa
1.5.4. AS Kitman vs SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
1.5.5. Ühispakkujad AS Transiidikeskus ja AS Muuga CT vs AS Tallinna Sadam
1.5.6. OÜ Tarbus vs Ida-Viru maavanem
1.5.7. Sillamäe linn (linnavalitsuse kaudu) vs OÜ Arco Ehitus 
1.5.8. Stadler Bussnang AG vs AS Tallinna Linnatransport ja Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
1.5.9. Pärnumaa Omavalitsuste Liit vs OÜ Wesico Project ja OÜ Wesico Ehitus

2. Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted
2.1. Sissejuhatus 
2.2. Avalike vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine
2.3. Läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamine
2.4. Isikute võrdne kohtlemine
2.5. Turukonkurentsi ärakasutamine ja konkurentsi moonutamise keeld
2.6. Keskkonnakaitse

3. Hankijad
3.1. Hankija mõiste, hankija staatuse määratlemine
3.2. Avaliku sektori hankijad
3.2.1. Riik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ja asutus
3.2.2. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused
3.2.3. Avaliku sektoriga seotud sihtasutused ja mittetulundusühingud
3.2.4. Muud eraõiguslikud juriidilised isikud
3.3. Võrgustikega seotud valdkonna hankijad
3.3.1. Võrgustikega seotud valdkonna reguleerimise erisused
3.3.2. Hankijale kohalduva reeglistiku määratlemine
3.3.3. Eri- või ainuõigust omavad isikud
3.3.4. Avaliku sektori kontrollitavad äriühingud
3.4. Hankijate ühendused

4. Hankelepingute liigid
4.1. Asjade hankeleping
4.2. Teenuste hankeleping
4.3. Ehitustööde hankeleping
4.4. Kontsessioonilepingud ja muud hankelepingute liigid

5. Hankemenetluse menetlusetapid
5.1. Menetluse alustamine
5.2. Pakkujate või taotlejate kvalifitseerimine
5.3. Pakkumuste avamine ja vastavuse kontrollimine
5.4. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine
5.5. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

6. Hankemenetluse liigid
6.1. Enimkasutatavad liigid, liigi valik ja piirmäärad
6.2. Lihthanked
6.2.1. Lihthanke mõiste ja kasutamine
6.2.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.3. Avatud hankemenetlus
6.3.1. Avatud hankemenetluse mõiste ja kasutamine
6.3.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.4. Lihtsustatud korras teenuste tellimine
6.4.1. Lihtsustatud korras teenuste tellimise mõiste
6.4.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
6.5.1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine
6.5.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
6.6.1. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine
6.6.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.7. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hanked
6.8. Kontsessioonid
6.9. Muud hankemenetluse liigid

7. Vaidlustusmenetlus ja vastutus
7.1. Menetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis
7.2. Praktilised nõuanded vaidlustajale
7.3. Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus seoses riigihangetega
7.4. Menetlus kohtutes, esialgne õiguskaitse

Arvustused

Jaak Saarniitjuhatuse esimees, Riigi Kinnisvara AS

Soovin tunnustada raamatu autoreid põhjaliku töö eest, mis nad on teinud riigihangete valdkonna läbitöötamisel ning selle toomisel lugejateni lihtsal ja arusaadaval viisil.

Käesolevast raamatust leiab iga riigihangetega kokku puutuv lugeja endale midagi kasulikku. Professionaali jaoks on kahtlemata huvitav asjakohase Riigikohtu praktika kokkuvõte, mis sisaldab probleemsete olukordade kirjeldusi. Samuti on suure väärtusega advokaatide igapäevatööst tulenevad praktilised soovitused erinevate õigusprobleemidega toimetulekuks.

Autorid on valdkonda käsitlenud terviklikult. Riigihangete korraldajad ja nendes osalejad leiavad raamatust nii algteadmisi riigihankemenetluse olemuse kohta kui ka hädavajalikke praktilisi näpunäiteid iga hankemenetluse etapi kohta. Raamat on kergesti loetav ka varasemate teadmisteta lugeja jaoks, sest peatükid järgivad riigihanke kulgu menetluse alustamisest kuni selle vaidlustamiseni.

Eelmine riigihankeõigust puudutav Äripäeva raamat nägi ilmavalgust 2008. aastal. Tänaseks on reeglid ja praktiline olustik oluliselt muutunud. Kujunenud on märkimisväärne hankepraktika ning reegleid selgitav kohtupraktika kogum. Praegune hetk on igati sobiv valdkonnast kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks. Raamatu autorid on sellega hästi hakkama saanud.

Raamat leiab kindlasti kasutust ka Riigi Kinnisvara AS-is. Jääb üle vaid loota, et sarnaseid raamatuid kirjutatakse ka teiste keerukate õigusvaldkondade kohta.

Aare Tarkjuhtivpartner Eestis, TARK GRUNTE SUTKIENE

„Riigihanked“ on Äripaeva "Juht & seadus" sarjas seitsmes väljaanne, mis on ilmunud advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaatide ja juristide sulest. Tunnustatud vandeadvokaadid, raamatu "Averus - Avaliku ja erasektori koostoo" autorid ning advokaadibüroo meeskonna nooremad liikmed on seadnud eesmärgiks anda lugejale terviklik ülevaade riigihangetest. Raamat pakub hankijatele ja ettevõtjatele kokkuvõtte Eesti riigihankeõiguse teoreetilisest taustast, advokaatide igapäevatöös tõusnud probleemidest ning nutikatest lahendustest. Raamatu sisu on antud edasi selgelt ja arusaadavalt, mis teeb sellest hea abivahendi hankemenetlustega kokkupuutuvale praktikule.

Esimesed peatükid annavad lühiülevaate valdkonna olemusest ja üldistest põhimõtetest ning on abiks edasiste arutluste mõistmisel. „Riigihanked“ sisaldab kokkuvõtet Riigikohtu seisukohtadest, mis on oluliselt kujundanud Eesti õigusmaastikku. Järgnevalt selgitatakse erinevaid hankijate kategooriaid, hankemenetluse etappe ning kohalduvaid reegleid. Täpsemalt analüüsivad autorid levinumaid hankemenetluse liike, millega on Eestis hankijatel ning menetlusosalistel kõige rohkem kokkupuuteid.

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE meeskonna praktiline töökogemus klientide nõustamisel ja esindamisel on leidnud oma väljundi viimases peatükis, mis käsitleb erinevaid vaidlustusmenetlusi. Lugeja leiab raamatust väärtuslikke juhiseid enda huvide parimaks kaitsmiseks.

Raamatu ülesehitus järgib hankemenetluse loomulikku kulgu alates hanke ettevalmistamisest kuni selle lõpetamise ja vaidlustamiseni. Seetõttu on huvipakkuvad küsimused ja vastused lugejale lihtsalt leitavad.

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE nimel soovin huvilistele meeldivaid lugemiselamusi raamatu "Riigihanked - Teooria ja praktika" seltsis. Ühtlasi tänan kõiki koostajaid, kes on teinud ära suure, vajaliku ja professionaalse töö.

Sven Jürgensonjuhatuse esimees, Swedbank Liising AS

Riigihanked on Eestis emotsionaalne teema. Ajakirjandusest võib üsna sageli lugeda suurte riigihangete ebaõnnestumisest, venimisest ja vaidlustamistest. Mis on need peamised põhjused, miks hanked takerduvad ja kuidas vältida ebaõnnestunud hankeid? Käesolev raamat on nimetatud küsimustele vastamisel heaks abimeheks.

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadid ja juristid on võtnud ette tänuväärse ülesande anda praktilise kallakuga ülevaade kõiges, mis on seotud riigihangetega. Raamatu suurim väärtus seisneb eelkõige tema praktilisuses, selgitades arusaadavas keeles lahti erinevad hankemenetlustega seonduvad võtmeküsimused. Keerukas õigusvaldkond on muudetud lihtsalt loetavaks ja arusaadavaks, praktilised näited elust enesest aitavad mõista pealtnäha mõistmatuid olukordi. Võib märgata, et autorid tunnevad ennast koduselt küsimustes, mis puudutavad hangetalast kohtupraktikat ja vaidlustamist.

Usun, et raamat on kasulik lugemismaterjal paljude ettevõtjate ja riigiametnike jaoks. Suuremast teadlikkusest ja professionaalsusest riigihangetel võidavad kõik: nii hankijad, menetlusosalised kui ka laiem üldsus tervikuna.

Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamatOtsas
Riigihanked

Riigihanked

Sten Andreas Ehrlich, Priit Lember, Edgar-Kaj Velbri, Elmer Muna, Erki Kergandberg, Gea Lepik, TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadid ja juristid
Teooria ja praktika
Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamatOtsas

Kirjeldus

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaatide ja juristide koostatud raamat „Riigihanked“ on praktiline ja väärtuslik teejuht riigihangete korraldajatele ja hankemenetluses osalejale.

Raamatus selgitatakse riigihangetega seonduvaid teoreetilisi ja praktilisi küsimusi. Lugejale antakse põhjalik ülevaade hankemenetluse protsessist ja selle liikidest. Sealjuures avatakse nii Eesti kohtute kui ka Euroopa Kohtu kohtupraktikaga seonduv ning pakutakse mitmeid nõuandeid. Samuti kajastab raamat viimastel aastatel toimunud olulisi muudatusi õigusaktides.

Lisainfo

Sten Andreas Ehrlich, Priit Lember, Edgar-Kaj Velbri, Elmer Muna, Erki Kergandberg, Gea Lepik, TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadid ja juristid
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

1. Sissejuhatus
1.1. Mis on riigihange?
1.2. Riigihangete seaduse muutumine ajas
1.3. Riigihangete ja vaidlustustega seonduvad statistilised näitajad
1.3.1. Hanked
1.3.2 Vaidlustused
1.4. Euroopa Liidu riigihangete regulatsioon
1.5. Riigikohtu praktika
1.5.1. AS Veolia Keskkonnateenused vs Võru linnavolikogu
1.5.2. Baltic Banknote LLC vs maksu- ja tolliamet
1.5.3. AS Corpore vs Eesti Töötukassa
1.5.4. AS Kitman vs SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
1.5.5. Ühispakkujad AS Transiidikeskus ja AS Muuga CT vs AS Tallinna Sadam
1.5.6. OÜ Tarbus vs Ida-Viru maavanem
1.5.7. Sillamäe linn (linnavalitsuse kaudu) vs OÜ Arco Ehitus 
1.5.8. Stadler Bussnang AG vs AS Tallinna Linnatransport ja Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
1.5.9. Pärnumaa Omavalitsuste Liit vs OÜ Wesico Project ja OÜ Wesico Ehitus

2. Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted
2.1. Sissejuhatus 
2.2. Avalike vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine
2.3. Läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamine
2.4. Isikute võrdne kohtlemine
2.5. Turukonkurentsi ärakasutamine ja konkurentsi moonutamise keeld
2.6. Keskkonnakaitse

3. Hankijad
3.1. Hankija mõiste, hankija staatuse määratlemine
3.2. Avaliku sektori hankijad
3.2.1. Riik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ja asutus
3.2.2. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused
3.2.3. Avaliku sektoriga seotud sihtasutused ja mittetulundusühingud
3.2.4. Muud eraõiguslikud juriidilised isikud
3.3. Võrgustikega seotud valdkonna hankijad
3.3.1. Võrgustikega seotud valdkonna reguleerimise erisused
3.3.2. Hankijale kohalduva reeglistiku määratlemine
3.3.3. Eri- või ainuõigust omavad isikud
3.3.4. Avaliku sektori kontrollitavad äriühingud
3.4. Hankijate ühendused

4. Hankelepingute liigid
4.1. Asjade hankeleping
4.2. Teenuste hankeleping
4.3. Ehitustööde hankeleping
4.4. Kontsessioonilepingud ja muud hankelepingute liigid

5. Hankemenetluse menetlusetapid
5.1. Menetluse alustamine
5.2. Pakkujate või taotlejate kvalifitseerimine
5.3. Pakkumuste avamine ja vastavuse kontrollimine
5.4. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine
5.5. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

6. Hankemenetluse liigid
6.1. Enimkasutatavad liigid, liigi valik ja piirmäärad
6.2. Lihthanked
6.2.1. Lihthanke mõiste ja kasutamine
6.2.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.3. Avatud hankemenetlus
6.3.1. Avatud hankemenetluse mõiste ja kasutamine
6.3.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.4. Lihtsustatud korras teenuste tellimine
6.4.1. Lihtsustatud korras teenuste tellimise mõiste
6.4.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus
6.5.1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine
6.5.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.6. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus
6.6.1. Väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine
6.6.2. Menetlusreeglite kohaldamine
6.7. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hanked
6.8. Kontsessioonid
6.9. Muud hankemenetluse liigid

7. Vaidlustusmenetlus ja vastutus
7.1. Menetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis
7.2. Praktilised nõuanded vaidlustajale
7.3. Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus seoses riigihangetega
7.4. Menetlus kohtutes, esialgne õiguskaitse

Arvustused (3)

Jaak Saarniitjuhatuse esimees, Riigi Kinnisvara AS

Soovin tunnustada raamatu autoreid põhjaliku töö eest, mis nad on teinud riigihangete valdkonna läbitöötamisel ning selle toomisel lugejateni lihtsal ja arusaadaval viisil.

Käesolevast raamatust leiab iga riigihangetega kokku puutuv lugeja endale midagi kasulikku. Professionaali jaoks on kahtlemata huvitav asjakohase Riigikohtu praktika kokkuvõte, mis sisaldab probleemsete olukordade kirjeldusi. Samuti on suure väärtusega advokaatide igapäevatööst tulenevad praktilised soovitused erinevate õigusprobleemidega toimetulekuks.

Autorid on valdkonda käsitlenud terviklikult. Riigihangete korraldajad ja nendes osalejad leiavad raamatust nii algteadmisi riigihankemenetluse olemuse kohta kui ka hädavajalikke praktilisi näpunäiteid iga hankemenetluse etapi kohta. Raamat on kergesti loetav ka varasemate teadmisteta lugeja jaoks, sest peatükid järgivad riigihanke kulgu menetluse alustamisest kuni selle vaidlustamiseni.

Eelmine riigihankeõigust puudutav Äripäeva raamat nägi ilmavalgust 2008. aastal. Tänaseks on reeglid ja praktiline olustik oluliselt muutunud. Kujunenud on märkimisväärne hankepraktika ning reegleid selgitav kohtupraktika kogum. Praegune hetk on igati sobiv valdkonnast kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks. Raamatu autorid on sellega hästi hakkama saanud.

Raamat leiab kindlasti kasutust ka Riigi Kinnisvara AS-is. Jääb üle vaid loota, et sarnaseid raamatuid kirjutatakse ka teiste keerukate õigusvaldkondade kohta.

Aare Tarkjuhtivpartner Eestis, TARK GRUNTE SUTKIENE

„Riigihanked“ on Äripaeva "Juht & seadus" sarjas seitsmes väljaanne, mis on ilmunud advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaatide ja juristide sulest. Tunnustatud vandeadvokaadid, raamatu "Averus - Avaliku ja erasektori koostoo" autorid ning advokaadibüroo meeskonna nooremad liikmed on seadnud eesmärgiks anda lugejale terviklik ülevaade riigihangetest. Raamat pakub hankijatele ja ettevõtjatele kokkuvõtte Eesti riigihankeõiguse teoreetilisest taustast, advokaatide igapäevatöös tõusnud probleemidest ning nutikatest lahendustest. Raamatu sisu on antud edasi selgelt ja arusaadavalt, mis teeb sellest hea abivahendi hankemenetlustega kokkupuutuvale praktikule.

Esimesed peatükid annavad lühiülevaate valdkonna olemusest ja üldistest põhimõtetest ning on abiks edasiste arutluste mõistmisel. „Riigihanked“ sisaldab kokkuvõtet Riigikohtu seisukohtadest, mis on oluliselt kujundanud Eesti õigusmaastikku. Järgnevalt selgitatakse erinevaid hankijate kategooriaid, hankemenetluse etappe ning kohalduvaid reegleid. Täpsemalt analüüsivad autorid levinumaid hankemenetluse liike, millega on Eestis hankijatel ning menetlusosalistel kõige rohkem kokkupuuteid.

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE meeskonna praktiline töökogemus klientide nõustamisel ja esindamisel on leidnud oma väljundi viimases peatükis, mis käsitleb erinevaid vaidlustusmenetlusi. Lugeja leiab raamatust väärtuslikke juhiseid enda huvide parimaks kaitsmiseks.

Raamatu ülesehitus järgib hankemenetluse loomulikku kulgu alates hanke ettevalmistamisest kuni selle lõpetamise ja vaidlustamiseni. Seetõttu on huvipakkuvad küsimused ja vastused lugejale lihtsalt leitavad.

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE nimel soovin huvilistele meeldivaid lugemiselamusi raamatu "Riigihanked - Teooria ja praktika" seltsis. Ühtlasi tänan kõiki koostajaid, kes on teinud ära suure, vajaliku ja professionaalse töö.

Sven Jürgensonjuhatuse esimees, Swedbank Liising AS

Riigihanked on Eestis emotsionaalne teema. Ajakirjandusest võib üsna sageli lugeda suurte riigihangete ebaõnnestumisest, venimisest ja vaidlustamistest. Mis on need peamised põhjused, miks hanked takerduvad ja kuidas vältida ebaõnnestunud hankeid? Käesolev raamat on nimetatud küsimustele vastamisel heaks abimeheks.

Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE advokaadid ja juristid on võtnud ette tänuväärse ülesande anda praktilise kallakuga ülevaade kõiges, mis on seotud riigihangetega. Raamatu suurim väärtus seisneb eelkõige tema praktilisuses, selgitades arusaadavas keeles lahti erinevad hankemenetlustega seonduvad võtmeküsimused. Keerukas õigusvaldkond on muudetud lihtsalt loetavaks ja arusaadavaks, praktilised näited elust enesest aitavad mõista pealtnäha mõistmatuid olukordi. Võib märgata, et autorid tunnevad ennast koduselt küsimustes, mis puudutavad hangetalast kohtupraktikat ja vaidlustamist.

Usun, et raamat on kasulik lugemismaterjal paljude ettevõtjate ja riigiametnike jaoks. Suuremast teadlikkusest ja professionaalsusest riigihangetel võidavad kõik: nii hankijad, menetlusosalised kui ka laiem üldsus tervikuna.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]