Töölepingu seadus 2009 I raamat

Töölepingu sõlmimine ja varaline vastutus

Töölepingu seadus 2009 I raamat
Mari Rask
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Uus töölepingu seadus ei kohusta kehtivaid töölepinguid ümber vormistama, ütlevad tunnustatud tööõigusjuristid ja raamatu autorid Heli Raidve ja Mari Rask. Küll aga peab arvestama, et asendada tuleb varasemad kokkulepped, mis lähevad uue seadusega vastuollu.

Kolmeosalise tööõigussarja esimeses raamatus keskenduvad autorid töölepingu sõlmimisele ja varalisele vastutusele. Põhjalikult selgitavad nad üldiseid võlaõiguslikke põhimõtteid ja konkreetseid võlaõiguse sätteid, mis kohalduvad ka töölepingule. Keerulised juriidilised terminid on lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletatud.

Sisukord

1. Tööõiguse ümberkujundamine
1.1 Erisuste seadus  13
1.2 Uued mõisted  16
2. Töölepingu seaduse üldsätted
2.1 Töölepingu mõiste, töölepingu pooled 23
2.2 Töölepingu eristamine teistest lepingutest 26
2.3 Töölepingule kohaldatavad seadused  29
2.4 Töölepingu sätete kohustuslikkus, soodsam säte  31
2.5 Võrdse kohtlemise põhimõte  33
3. Töölepingu sõlmimine
3.1 Töölepingu sõlmimise erisused  37
3.2 Töölepingu vorm 40
3.3 Töölepingu kohustuslikud tingimused 42
3.3.1 Lepingupoolte andmed 42
3.3.2 Töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg  43
3.3.3 Tööülesannete kirjeldus 44
3.3.4 Ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg 46
3.3.5 Töö eest makstav tasu  47
3.3.6 Muud hüved  51
3.3.7 Aeg, kui töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid 52
3.3.8 Töö tegemise koht 54
3.3.9 Puhkuse kestus56
3.3.10 Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad 58
3.3.11 Tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele 60
3.3.12 Viide kollektiivlepingule 64
3.4 Töölepingu andmete esitamise ja muutmise kord 66
3.5 Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel  69
3.5.1 Lühema pikkusega katseaja kohaldamine 70
3.5.2 Tähtajaline tööleping  71
3.5.3 Konkurentsipiirangu kokkulepe 72
3.5.4 Saladuse hoidmise kohustuse sisu  76
3.5.5 Kaugtöö 77
3.5.6 Renditöö  78
3.5.7 Summeeritud tööaeg 80
3.5.8 Töötajatele töö tegemisel tekkinud kulutuste hüvitamine 82
3.5.9 Välisriigis üle ühe kuu töötamise kokkulepe 83
3.5.10 Leppetrahv 84
4. Alaealised töötajad
4.1 Alaealistega töölepingu sõlmimine
4.1.1 Vanuse ja töö piirangud 89
4.1.2 Töölepingu sõlmimiseks vajalikud nõusolekud  91
4.1.3 Töö tegemise aeg  93
4.2 Alaealise tööaeg 94
4.3 Alaealise puhkus ja muud tingimused 97
5. Tähtajaline tööleping
5.1 Tähtajalise töölepingu sõlmimine 101
5.1.1 Põhjused 101
5.1.2 Kestus 103
5.2 Tähtajalise töölepingu järjestikune sõlmimine ja pikendamine  105
5.3 Eriseaduse või määruse alusel sõlmitud tähtajalised töölepingud 106
5.4 Tähtajaliste töölepingute lõppemine ja lõpetamine . 108
5.4.1 Töölepingu ülesütlemine töötaja poolt  109
5.4.2 Töölepingu ülesütlemine tööandja poolt  109
5.5 Erisusi tähtajaliste töölepingute regulatsioonis
üleminekuperioodil  111
6. Töölepingu tühisus ja tühistamine
6.1 Tühisuse ja tühistamise regulatsioon TsÜSis 115
6.2 Töölepingu seadusega sätestatud erisused 118
6.3 Töölepingu tühistamise kord 121
7. Töötaja vastutuse piirangud
7.1 Kohustuste rikkumine ja õiguskaitsevahendid 125
7.2 Töötaja vastutus töösuhtes 127
7.3 Töötasu alandamine 129
7.4 Kahjude hüvitamise erisus 133
7.4.1 Kahju hüvitamise üldalused 133
7.4.2 Kahju hüvitamine tahtluse ja hooletuse korral 135
7.4.3 Kahju hüvitamine tööle mitteasumisel ja omavolilisel lahkumisel 136
7.4.4 Kahjunõude esitamise tähtaeg 137
7.4.5 Kahju sissenõudmine, kui tööandja on maksejõuetu 138
7.4.6 Ühise vastutuse välistamine 139
7.5 Varalise vastutuse kokkulepe  140
7.6 Töötaja vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest  144
7.7 Leppetrahv tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel  146
7.8 Tasaarvestamise erisusi 150
8. Raamatu kokkuvõte
8.1 Seadus on mõistetav ja rakendatav 157

Arvustused

Ülle MattElcoteq Tallinn personalijuht

Tööõigusalasesse kirjandusse suhtun väga positiivselt, sest ainult koolitus kõike elutarkust ei anna. Alati on lugematul hulgal nüansse, kus tuleb hinnata erinevate seaduste ja paragrahvide mõju. Üldiselt kasutame oma ettevõttes nii koolitusi, tööõigusalast kirjandust, riigikohtu lahendeid kui ka Heli Raidve Tööõigusabi konsultatsioone.

Tegelik elu on palju keerulisem kui üks paragrahv suudab ette näha ja alati on halle alasid, kus vajame siiski professionaalide nõuandeid. Kui nüüd rääkida veel tööõigusalase kirjanduse tasemest, siis kindlasti tuleb seda kasutades lähtuda sellest, keda juristina usaldada ning keda võtaksite endale esindajaks kui häda peaks majas olema. Mulle sobivad Heli Raidve lähenemisnurk ja mind ei ole tema raamatud ning nõuanded hätta jätnud. Tähtis on ka see, kellel on olemas igapäevane praktika tegevjuristina ja kohtus esindamisega. See annab raamatutele suurema praktilise väärtuse.

Tellimine
Töölepingu seadus 2009 I raamatOtsas
Töölepingu seadus 2009 I raamat

Töölepingu seadus 2009 I raamat

Mari Rask
Töölepingu sõlmimine ja varaline vastutus
Tellimine
Töölepingu seadus 2009 I raamatOtsas

Kirjeldus

Uus töölepingu seadus ei kohusta kehtivaid töölepinguid ümber vormistama, ütlevad tunnustatud tööõigusjuristid ja raamatu autorid Heli Raidve ja Mari Rask. Küll aga peab arvestama, et asendada tuleb varasemad kokkulepped, mis lähevad uue seadusega vastuollu.

Kolmeosalise tööõigussarja esimeses raamatus keskenduvad autorid töölepingu sõlmimisele ja varalisele vastutusele. Põhjalikult selgitavad nad üldiseid võlaõiguslikke põhimõtteid ja konkreetseid võlaõiguse sätteid, mis kohalduvad ka töölepingule. Keerulised juriidilised terminid on lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletatud.

Lisainfo

Mari Rask
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

1. Tööõiguse ümberkujundamine
1.1 Erisuste seadus  13
1.2 Uued mõisted  16
2. Töölepingu seaduse üldsätted
2.1 Töölepingu mõiste, töölepingu pooled 23
2.2 Töölepingu eristamine teistest lepingutest 26
2.3 Töölepingule kohaldatavad seadused  29
2.4 Töölepingu sätete kohustuslikkus, soodsam säte  31
2.5 Võrdse kohtlemise põhimõte  33
3. Töölepingu sõlmimine
3.1 Töölepingu sõlmimise erisused  37
3.2 Töölepingu vorm 40
3.3 Töölepingu kohustuslikud tingimused 42
3.3.1 Lepingupoolte andmed 42
3.3.2 Töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg  43
3.3.3 Tööülesannete kirjeldus 44
3.3.4 Ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg 46
3.3.5 Töö eest makstav tasu  47
3.3.6 Muud hüved  51
3.3.7 Aeg, kui töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid 52
3.3.8 Töö tegemise koht 54
3.3.9 Puhkuse kestus56
3.3.10 Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad 58
3.3.11 Tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele 60
3.3.12 Viide kollektiivlepingule 64
3.4 Töölepingu andmete esitamise ja muutmise kord 66
3.5 Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel  69
3.5.1 Lühema pikkusega katseaja kohaldamine 70
3.5.2 Tähtajaline tööleping  71
3.5.3 Konkurentsipiirangu kokkulepe 72
3.5.4 Saladuse hoidmise kohustuse sisu  76
3.5.5 Kaugtöö 77
3.5.6 Renditöö  78
3.5.7 Summeeritud tööaeg 80
3.5.8 Töötajatele töö tegemisel tekkinud kulutuste hüvitamine 82
3.5.9 Välisriigis üle ühe kuu töötamise kokkulepe 83
3.5.10 Leppetrahv 84
4. Alaealised töötajad
4.1 Alaealistega töölepingu sõlmimine
4.1.1 Vanuse ja töö piirangud 89
4.1.2 Töölepingu sõlmimiseks vajalikud nõusolekud  91
4.1.3 Töö tegemise aeg  93
4.2 Alaealise tööaeg 94
4.3 Alaealise puhkus ja muud tingimused 97
5. Tähtajaline tööleping
5.1 Tähtajalise töölepingu sõlmimine 101
5.1.1 Põhjused 101
5.1.2 Kestus 103
5.2 Tähtajalise töölepingu järjestikune sõlmimine ja pikendamine  105
5.3 Eriseaduse või määruse alusel sõlmitud tähtajalised töölepingud 106
5.4 Tähtajaliste töölepingute lõppemine ja lõpetamine . 108
5.4.1 Töölepingu ülesütlemine töötaja poolt  109
5.4.2 Töölepingu ülesütlemine tööandja poolt  109
5.5 Erisusi tähtajaliste töölepingute regulatsioonis
üleminekuperioodil  111
6. Töölepingu tühisus ja tühistamine
6.1 Tühisuse ja tühistamise regulatsioon TsÜSis 115
6.2 Töölepingu seadusega sätestatud erisused 118
6.3 Töölepingu tühistamise kord 121
7. Töötaja vastutuse piirangud
7.1 Kohustuste rikkumine ja õiguskaitsevahendid 125
7.2 Töötaja vastutus töösuhtes 127
7.3 Töötasu alandamine 129
7.4 Kahjude hüvitamise erisus 133
7.4.1 Kahju hüvitamise üldalused 133
7.4.2 Kahju hüvitamine tahtluse ja hooletuse korral 135
7.4.3 Kahju hüvitamine tööle mitteasumisel ja omavolilisel lahkumisel 136
7.4.4 Kahjunõude esitamise tähtaeg 137
7.4.5 Kahju sissenõudmine, kui tööandja on maksejõuetu 138
7.4.6 Ühise vastutuse välistamine 139
7.5 Varalise vastutuse kokkulepe  140
7.6 Töötaja vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest  144
7.7 Leppetrahv tööle asumisest keeldumisel või omavolilisel töölt lahkumisel  146
7.8 Tasaarvestamise erisusi 150
8. Raamatu kokkuvõte
8.1 Seadus on mõistetav ja rakendatav 157

Arvustused (1)

Ülle MattElcoteq Tallinn personalijuht

Tööõigusalasesse kirjandusse suhtun väga positiivselt, sest ainult koolitus kõike elutarkust ei anna. Alati on lugematul hulgal nüansse, kus tuleb hinnata erinevate seaduste ja paragrahvide mõju. Üldiselt kasutame oma ettevõttes nii koolitusi, tööõigusalast kirjandust, riigikohtu lahendeid kui ka Heli Raidve Tööõigusabi konsultatsioone.

Tegelik elu on palju keerulisem kui üks paragrahv suudab ette näha ja alati on halle alasid, kus vajame siiski professionaalide nõuandeid. Kui nüüd rääkida veel tööõigusalase kirjanduse tasemest, siis kindlasti tuleb seda kasutades lähtuda sellest, keda juristina usaldada ning keda võtaksite endale esindajaks kui häda peaks majas olema. Mulle sobivad Heli Raidve lähenemisnurk ja mind ei ole tema raamatud ning nõuanded hätta jätnud. Tähtis on ka see, kellel on olemas igapäevane praktika tegevjuristina ja kohtus esindamisega. See annab raamatutele suurema praktilise väärtuse.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]