Teabevara

Äriõiguse teabevara

Kõik äriühingu toimimisest

Tutvustame äriregistri toiminguid ning osaühingu ja aktsiaseltsi asutamist, tegevust, juhtimist, raamatupidamist, lõpetamist ning likvideerimist. Lisaks palju juhiseid ja näidiseid.

Äriõiguse teabevara valmib koostöös advokaadibürooga NJORD, mille tunnustatud advokaadid käsitlevad äriõiguse teemat süsteemselt ja põhjalikult.

Aastalitsentsiga saate

  • ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
  • kasutada e-nõuandekeskust
  • lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
  • e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

Äriõiguse kasutaja kommentaar

Mulle väga meeldivad need peatükid – ja õnneks on neid palju -, mis on kirjutatud selgelt ja konkreetselt; kus teema on avatud ammendavalt, kuid hoidutud paljusõnalisusest ning tekst on ühtlasi ka ladusalt loetav. Mul juristina ei ole keeruline lugeda ka õigusalaseid termineid täis pakitud teksti ja ma tean, kui lihtne on seda kirjutada erialase haridusega inimesel. Just seepärast hindan ma seda, kui teksti kirjutaja või toimetaja on juhindunud mõttest, et tegemist on käsiraamatuga, mille eesmärk on teha kasutaja elu lihtsamaks, mitte vastupidi. 

Katrin, jurist, äriõiguse teabevara tellija


Sisukord

1. Äriregister
2. Osaühingu asutamine
3. Tehingud osaga. Osaühingu ja osaniku vahelised suhted
4. Osaühingu juhtimine
5. Osaühingu kapitali suurendamine ja vähendamine
6. Osaühingu lõpetamine ja likvideerimine
7. Aktsiaseltsi asutamine
8. Tehingud aktsiaga. Aktsiaseltsi ja aktsionäri vahelised suhted
9. Aktsiaseltsi juhtimine
10. Aktsiaseltsi kapitali suurendamine ja vähendamine
11. Aktsiaseltsi lõpetamine ja likvideerimine
12. Äriõigus ja raamatupidamine
13. Ühinemine
14. Jagunemine
15. Äriühingu ümberkujundamine
16. Välismaa äriühingu filiaal
17. Audio ja video


Näidispeatükk

4.3.16.
Ärisaladuse hoidmise kohustus
Anne Veerpalu

Eesti seaduses ei olnud varem defineeritud ärisaladuse mõistet ja puudusid konkreetsed ärisaladuse kaitse reeglid. Mõiste oli kohtupraktikasse üle võetud rahvusvahelisest konventsioonist, aga seaduse tasandil polnud seda kirja pandud.

Olukord muutus, kui 21. novembril 2018 võeti vastu ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS), mille peamine eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle ärisaladuse kaitse direktiiv (2016/943) ning eraldada kõlvatu konkurentsi regulatsioon konkurentsiseadusest, kuhu see süstemaatiliselt ei sobi.

EKTÄKS jõustus 17. detsembril 2019. Uue seadusega korrigeeriti keeleliselt ka kõlvatu konkurentsi terminit selliselt, et see ühtiks selle ingliskeelse vastega. Varem kehtinud Eesti õigus ei olnud direktiiviga kooskõlas, mistõttu oli uue seaduse eesmärk luua regulatsioon, mis kaitseks ärisaladust selle ebaseadusliku saamise, kasutamise ja avaldamise eest. Nii kehtinud kui ka uue regulatsiooni kohaselt on ebaaus konkurents ebaaus äritegevus ning heade kommete ja tavadega vastuolus olev tegu, sealhulgas ärisaladuse ebaseaduslik saamine, kasutamine ja avaldamine. Kusjuures seaduse subjektid ei ole mitte ainult juhtorganite liikmed, vaid ka nende töötajad ja muud isikud, kellel on juurdepääs ettevõtjate ärisaladustele.

EKTÄKS-i § 5 lõike 1 järgi on ärisaladuse saamine selle üle seaduslikku kontrolli omava isiku nõusolekuta ebaseaduslik, kui selleks on kasutatud loata juurdepääsu dokumentidele, asjadele, materjalidele, ainetele või elektroonilistele failidele, mis on ärisaladuse üle seaduslikku kontrolli omava isiku kontrolli all ja mis sisaldavad ärisaladust või millest saab ärisaladuse tuletada, või nende omavolilist valdamist või kopeerimist või muid toiminguid, mida konkreetsete asjaolude korral peetakse ausa kaubandustavaga vastuolus olevaks. Eeldus ei ole see, et sellise teo tegija on ilmtingimata konkurent, samuti ei ole oluline ärisaladuse kuritarvitamise puhul selle eesmärk.

Autorid


Anne Veerpalu
Anne Veerpalu on vandeadvokaat ja partner advokaadibüroos NJORD. Tal on pikaajaline nõustajakogemus äriõiguse, erakapitali investeeringute ja ühinemiste ning omandamiste valdkonnas. Õigusnõustajate turgu kaardistavas väljaandes Chambers & Partners Europe 2018 tõstetakse esile, et Anne on kogenud idufirmade nõustaja (eriti IT-sektoris), kes annab nõu ühinguõiguses, sealhulgas restruktureerimise ja turule sisenemise teemadel ning toetab tehingute tegemisel. Anne juhendab tehnoloogia idufirmade õiguskliinikut Tartu ülikoolis ja on infotehnoloogiaõiguse doktoriprogrammi doktorant. Ühtlasi on Anne ka Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni õiguskomisjoni liige.


Triin Kaurson
Triin Kaurson õpib 2018. aastast Tartu ülikoolis magistrantuuris ja abistab advokaadibüroo NJORD advokaate ühinguõiguses. Ta on aidanud advokaadibüroo kliente äriühingute asutamisel, tegevuslubade ja litsentside (sh maksu- ja tolliametilt) taotlemisel ning edaspidisel ametiasutustega suhtlemisel. Triin tegeleb peamiselt ühinguõigusega ja aitab kliente suhtluses notarite, Eesti kommertspankade ja makseasutuste, väärtpaberite registri, äriregistri jpt. Ta on ka kogenud tugi advokaatidele äriühingutega seotud vaidlusmenetlustes, jagunemis-, ühinemis-, likvideerimis- ja saneerimisprojektides.
 

Kuidas teabevara kasutada

Tellimine

Liitumine aastase sammuga