Teabevara

Töösuhete teabevara

Kuidas ennetada ja lahendada töövaidlusi, sõlmida, täita ja lõpetada töölepinguid.

Õigusaktide kommentaarid ja selgitused ning kohtupraktika ja nõuanded. Käsitleme ka töötasu, töötervishoidu ja –ohutust, töö- ja puhkeaega, kollektiivseid töösuhteid ning töösuhete eripärasid avalikus teenistuses.

Lisatud on dokumendinäidised, mida võite alla laadida ja kohe kasutada.

Teabevara on valminud koostöös advokaadibürooga Alterna.

Aastalitsentsiga saate

 • ligipääsu igal kuul uuenevale teabevarale
 • kasutada e-nõuandekeskust
 • lisavõimalusena paberväljaande ja selle täiendused kord kvartalis
 • e-uudiskirja Õigusuudised 10 korda aastas

 

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Audio ja video UUS
3. Tööleping UUS
4. Töölepingu täitmine
5. Töö- ja puhkeaeg
6. Puhkused
7. Töötasu UUS
8. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
9. Töölepingu lõppemine ja üleminek
10. Individuaalsete töövaidluste lahendamine
11. Kollektiivsed töösuhted
12. Järelevalve tööseaduse täitmise üle ja vastutus

Näidispeatükk

3.7.1.
Tööle mittelubamine või mitteasumine
Liina Karlson

Töölepingu sõlmimisega võtavad nii tööandja kui ka töötaja endale kohustuse töölepingut täita. Tööandja peab töötaja tööle lubama ning töötaja peab tööle ilmuma. TLS ei sätesta  otseselt tööandja vastutust tööle mittelubamise eest.

Küll aga saab töötaja asjaomased nõuded esitada võlaõigusseaduse § 101 alusel, milles on ette nähtud õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumise korral.

Kui tööandja on rikkunud oma kohustust töötaja tööle lubada ja töötaja ei soovi töölepingut üles öelda, võib töötaja nõuda:

 • kohustuse täitmist ehk töölelubamist ja töölepingu täitmist (VÕS § 101 lg 1 p 1)
 • kahju hüvitamist ehk töölt sundkorras puudutud aja eest saamata jäänud töötasu (VÕS § 101 lg 1 p 3)
 • viivist rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral ehk töölt sundkorras puudutud aja eest saamata jäänud töötasu maksmisega viivitamisel (VÕS § 101 lg 1 p 6).

Kui tööandja on rikkunud kohustust töötaja tööle lubada ja töötaja ei soovi enam töölepingut täita, võib töötaja:

 • öelda töölepingu erakorraliselt üles, sest tööandja on oluliselt rikkunud oma kohustust (TLS §-d 91, 98 lg 2)
 • nõuda hüvitist ulatuses, mis vastab töötaja kolme kuu keskmisele töötasule (TLS § 100 lg 4)
 • kahju hüvitamist ehk töölt sundkorras puudutud aja eest saamata jäänud töötasu (VÕS § 101 lg 1 p 3)
 • nõuda viivist rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral ehk töölt sundkorras puudutud aja eest saamata jäänud töötasu maksmisega viivitamisel (VÕS § 101 lg 1 p 6). TLS ei sätesta  tööandjale võimalust tühistada töötajaga sõlmitud tööleping, kui töötaja ei asu kokku­ lepitud ajaks tööle. Kui töötaja kokkulepitud ajal tööle ei asu ning tal puudub selleks mõjuv põhjus, on tööandjal õigus tööleping töötajast tuleneval põhjusel erakorraliselt üles öelda (TLS § 88). Samuti võib seda teha, kui töötaja lahkub töölt ette teatamata.

 

Kuidas teabevara kasutada

Tellimine

Liitumine aastase sammuga