Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris

Värskeimad arengud ja senine rakenduspraktika

Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris

Kestus:

5,7 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitletakse ulatuslikke andmete dokumenteerimise nõudeid ning värskeimat kohtu- ja järelevalvepraktikat andmete kasutamisel, edastamisel ja muul viisil töötlemisel.
Millised on teavitamiskohustused kui kogemata sisestatakse andmed vale patsiendi alla või saadetakse valele adressaadile? Kas uurimisasutuse või kohtu iga päringu peale tuleb patsiendi andmed edastada või on kaalukam patsiendisaladus? Millistel juhtudel on määratud tervishoiutöötajatele või tervishoiuteenuse osutajatele trahve?
Koolituse tulemusena saab selgeks, kuidas tagada tervishoiuasutuse teenuste korralduse vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte ja probleeme järelevalveasutuste ning patsientidega.

Tervishoiuteenuse osutamisel toimub ulatuslik terviseandmete dokumenteerimine ja töötlemine ning erinevad ravidokumentide koostamise ja kasutamisega seonduvad küsimused on üha aktuaalsemad nii järelevalvemenetlustes, kohtuasjades kui ka suhetes patsientidega.

2018.a. jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus, mis tõi kaasa senisest ulatuslikumad nõuded ja vastutuse. Samas on üldmääruse rakenduspraktika alles kujunemisjärgus ja tundlikes valdkondades nagu tervishoiusektor, on vastavuse tagamiseks vajalik pidevalt olla kursis uute arengutega.

Koolitusel osaleja saab praktilisi näpunäiteid dokumenteerimiseks ja selle korraldamiseks spetsiifilistes olukordades (teavitamise ja nõusoleku dokumenteerimine, üldtunnustamata meetodite kasutamine jne).  Koolitusega soovitakse kaasa aidata hoiakute kujundamisele dokumenteerimiskohustuse ja andmekaitse suhtes – oluline on saavutada arusaam, et korrektsed dokumendid on üks osa kvaliteetsest tervishoiuteenusest.

Koolituse eesmärk on anda teadmised andmete dokumenteerimise nõuetest tervishoiusüsteemis, et teenuse osutamisel patsiendile tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte järelevalveasutuste ja patsientidega.

Koolitusele on oodatud:

 • tervishoiutöötajad;
 • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhid;
 • väiksemate tervishoiuasutuste juhid;
 • tervishoiuasutuste andmekaitsespetsialistid;
 • tervishoiuasutuste kvaliteedijuhid. 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu tööülesannete hulka kuulub tervishoiuteenuse dokumenteerimine ja/või dokumentide kontroll?
 • Kas sul on oma igapäevatöös tekkinud küsimusi, näiteks kuidas dokumenteerida sidevahendi abil nõustamine või patsiendi teavitamine, millistel juhtudel võib vaadata patsiendi andmeid tervise infosüsteemis jne?
 • Kas Sinu igapäevatöö seondub patsientide isikuandmete töötlemise, asutuse isikuandmete töötlemise põhimõtete kujundamise ja rakendamisega või vastamisega patsientidest andmesubjektide päringutele?
 • Kas mõnikord tundub, et ei jõua kõikidel dokumenteerimise nõuetel ja andmekaitse praktika arengutel tervishoiusektoris jooksvalt silma peal hoida?

Koolituse tulemusena osaleja teab:

 • millised on peamised tervishoiuteenuse dokumenteerimise nõuded, sagedased praktikas esinevad kitsaskohad, mida parandada ja millised on dokumenteerimiskohustuse rikkumise tagajärjed;
 • millised muudatused tõi kaasa isikuandmete kaitse üldmäärus ja kuidas on seda seni rakendatud tervishoiusektoris;
 • milliseid patsiendi andmeid ja kuidas võib kasutada (erinevates andmebaasides sisalduvate andmete kasutamise erisused, suhtlemine ajakirjandusega avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumites);
 • senist järelevalve- ja kohtupraktikat tervishoiuteenuse dokumenteerimise ja andmekaitse asjades ning kuidas arvestada seda oma igapäevatöös. 

Loengu vormis antakse ülevaade regulatsioonist ja teoreetilist osa näitlikustatakse praktikas aset leidnud juhtumitega. Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha. Senine praktika näitab, et selliselt on kõige efektiivsem osalejate tähelepanu hoida ja aidata neil seostada õigusakti teksti reaalsete situatsioonidega.

Loenguga vaheldumisi lahendatakse lühikesi kaasuseid, mille käigus saab koolitusel osaleja kõigepealt omaette mõelda võimalikule lahendusele. Seejärel arutatakse kaasust ühiselt, et leida üles olulised asjaolud, mille pinnalt hakata probleemi lahendama ja olulised küsimused, millele tuleb vastus leida. Kaasuste arutelude käigus  kontrollib koolitaja õpitulemuste saavutamist ning seda, millised põhimõtted vajaks üle kordamist jne.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe koolitaja artikleid:

Terviseandmete töötlemine on endiselt väljakutse

Kuidas mitte sattuda tunnistajapingist kohtupinki?

Osaleja tagasiside:

Haiglas töötav arst

"Mind motiveeris koolitusele tulema see, et töötan igapäevaselt arstina ja see on mulle oluline töölõik. Minu jaoks oli kõige olulisem haiguslugude dokumenteerimise teema. Ingeri Luik Tamme on väga hea lektor, kes loeb teemat väga huvitavalt. Teemad olid väga päevakajalised ja hästi lahtiseletatud. Koolitus toimus veebi teel, sai esitada piisavalt küsimusi ja inimeste kaasamine teemasse oli väga hea. Ingeri Luik Tamme on oma eriala üks juhtivamaid advokaate. Mulle väga meeldisid situatsioonid elust enesest, mida koolitaja välja tõi, sest ainult teooriaga võib koolitus kuivaks jääda.

Minu jaoks oli koolitus piisav ja jäin väga rahule!"

Koolitajad

 • Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

  Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

1.Tervishoiuteenuse dokumenteerimine

 • Dokumenteerimise üldnõuded (keele küsimused, ajalised raamid ja vastutavad isikud)
 • Dokumenteerimine erijuhtudel (soovitused nt kaugteenuste, piiratud teovõimega patsientide puhul)
 • Dokumenteerimise vorm, erinevate andmekandjate (pildistamine, filmimine jne) kasutamine, dokumentide hilisem muutmine ja täiendamine
 • Sagedasemad kitsaskohad dokumenteerimisel (ravimitega seonduva nõustamise, patsiendi teavitamise ja nõusoleku dokumenteerimine, teavitamiskohustuse tõendamine)
 • Dokumenteerimiskohustuse rikkumise tagajärjed ja menetluspraktika

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Üldmääruse rakenduspraktika

 • Patsiendi teavitamine isikuandmete töötlemisest, asutuse privaatsuspoliitika
 • Andmekaitse rikkumised (tervishoiutöötajate kohustused, avastatud rikkumistest teavitamise kohustus, vastutus rikkumiste eest)
 • Patsiendi kui andmesubjekti õigused (õigus dokumentidega tutvuda ja saada neist ärakirju, õigus nõuda muutmist või täiendamist, õigus nõuda kustutamist)
 • Kolmandate isikute õigused ravidokumentide suhtes
 • Senine üldmääruse kohtupraktika Eestis ja Euroopas (juhtumid ja sanktsioonid)

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:00

3. Patsiendi andmete kasutamine

 • Andmete hoidmine ja kasutamine tervishoiutöötaja ja -asutuse poolt (kasutamine uuringutes, ravikvaliteedi kontrollis, säilitamise tähtajad ja põhimõtted, eraldi nõusolekut nõudvad olukorrad)
 • Erisused tervise infosüsteemi andmete kasutamisel – milliseid andmeid ja millistel tingimustel võib vaadata, patsiendi õigus keelata juurdepääs oma andmetele
 • Dokumenteerimiskohustuse ja andmekaitse regulatsiooni seos saladuse hoidmise kohustusega – millal võib ja millal peab saladuse hoidmise kohustusest kõrvale kalduma, juhtumite kommenteerimine ajakirjanduses

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris

Kestus:

5,7 akadeemilist tundi

Toimumiskoht:

Äripäeva Akadeemia

Koolitusel käsitletakse ulatuslikke andmete dokumenteerimise nõudeid ning värskeimat kohtu- ja järelevalvepraktikat andmete kasutamisel, edastamisel ja muul viisil töötlemisel.
Millised on teavitamiskohustused kui kogemata sisestatakse andmed vale patsiendi alla või saadetakse valele adressaadile? Kas uurimisasutuse või kohtu iga päringu peale tuleb patsiendi andmed edastada või on kaalukam patsiendisaladus? Millistel juhtudel on määratud tervishoiutöötajatele või tervishoiuteenuse osutajatele trahve?
Koolituse tulemusena saab selgeks, kuidas tagada tervishoiuasutuse teenuste korralduse vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte ja probleeme järelevalveasutuste ning patsientidega.

Tervishoiuteenuse osutamisel toimub ulatuslik terviseandmete dokumenteerimine ja töötlemine ning erinevad ravidokumentide koostamise ja kasutamisega seonduvad küsimused on üha aktuaalsemad nii järelevalvemenetlustes, kohtuasjades kui ka suhetes patsientidega.

2018.a. jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus, mis tõi kaasa senisest ulatuslikumad nõuded ja vastutuse. Samas on üldmääruse rakenduspraktika alles kujunemisjärgus ja tundlikes valdkondades nagu tervishoiusektor, on vastavuse tagamiseks vajalik pidevalt olla kursis uute arengutega.

Koolitusel osaleja saab praktilisi näpunäiteid dokumenteerimiseks ja selle korraldamiseks spetsiifilistes olukordades (teavitamise ja nõusoleku dokumenteerimine, üldtunnustamata meetodite kasutamine jne).  Koolitusega soovitakse kaasa aidata hoiakute kujundamisele dokumenteerimiskohustuse ja andmekaitse suhtes – oluline on saavutada arusaam, et korrektsed dokumendid on üks osa kvaliteetsest tervishoiuteenusest.

Koolituse eesmärk on anda teadmised andmete dokumenteerimise nõuetest tervishoiusüsteemis, et teenuse osutamisel patsiendile tagada vastavus õigusaktidele, kaitsta oma huve ja õigusi ning vältida konflikte järelevalveasutuste ja patsientidega.

Koolitusele on oodatud:

 • tervishoiutöötajad;
 • suuremate tervishoiuasutuste keskastmejuhid;
 • väiksemate tervishoiuasutuste juhid;
 • tervishoiuasutuste andmekaitsespetsialistid;
 • tervishoiuasutuste kvaliteedijuhid. 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu tööülesannete hulka kuulub tervishoiuteenuse dokumenteerimine ja/või dokumentide kontroll?
 • Kas sul on oma igapäevatöös tekkinud küsimusi, näiteks kuidas dokumenteerida sidevahendi abil nõustamine või patsiendi teavitamine, millistel juhtudel võib vaadata patsiendi andmeid tervise infosüsteemis jne?
 • Kas Sinu igapäevatöö seondub patsientide isikuandmete töötlemise, asutuse isikuandmete töötlemise põhimõtete kujundamise ja rakendamisega või vastamisega patsientidest andmesubjektide päringutele?
 • Kas mõnikord tundub, et ei jõua kõikidel dokumenteerimise nõuetel ja andmekaitse praktika arengutel tervishoiusektoris jooksvalt silma peal hoida?

Koolituse tulemusena osaleja teab:

 • millised on peamised tervishoiuteenuse dokumenteerimise nõuded, sagedased praktikas esinevad kitsaskohad, mida parandada ja millised on dokumenteerimiskohustuse rikkumise tagajärjed;
 • millised muudatused tõi kaasa isikuandmete kaitse üldmäärus ja kuidas on seda seni rakendatud tervishoiusektoris;
 • milliseid patsiendi andmeid ja kuidas võib kasutada (erinevates andmebaasides sisalduvate andmete kasutamise erisused, suhtlemine ajakirjandusega avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumites);
 • senist järelevalve- ja kohtupraktikat tervishoiuteenuse dokumenteerimise ja andmekaitse asjades ning kuidas arvestada seda oma igapäevatöös. 

Loengu vormis antakse ülevaade regulatsioonist ja teoreetilist osa näitlikustatakse praktikas aset leidnud juhtumitega. Koolitusel käsitatakse eelkõige senise kohtupraktika ning teiste praktiliste näidete varal situatsioone, mis võivad tervishoiuteenuse osutamisel ette tulla ja antakse näpunäiteid, mida sellistes situatsioonides teha. Senine praktika näitab, et selliselt on kõige efektiivsem osalejate tähelepanu hoida ja aidata neil seostada õigusakti teksti reaalsete situatsioonidega.

Loenguga vaheldumisi lahendatakse lühikesi kaasuseid, mille käigus saab koolitusel osaleja kõigepealt omaette mõelda võimalikule lahendusele. Seejärel arutatakse kaasust ühiselt, et leida üles olulised asjaolud, mille pinnalt hakata probleemi lahendama ja olulised küsimused, millele tuleb vastus leida. Kaasuste arutelude käigus  kontrollib koolitaja õpitulemuste saavutamist ning seda, millised põhimõtted vajaks üle kordamist jne.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner. 

Tutvu ka meie koolitajaga SIIN. 

 

Loe koolitaja artikleid:

Terviseandmete töötlemine on endiselt väljakutse

Kuidas mitte sattuda tunnistajapingist kohtupinki?

Osaleja tagasiside:

Haiglas töötav arst

"Mind motiveeris koolitusele tulema see, et töötan igapäevaselt arstina ja see on mulle oluline töölõik. Minu jaoks oli kõige olulisem haiguslugude dokumenteerimise teema. Ingeri Luik Tamme on väga hea lektor, kes loeb teemat väga huvitavalt. Teemad olid väga päevakajalised ja hästi lahtiseletatud. Koolitus toimus veebi teel, sai esitada piisavalt küsimusi ja inimeste kaasamine teemasse oli väga hea. Ingeri Luik Tamme on oma eriala üks juhtivamaid advokaate. Mulle väga meeldisid situatsioonid elust enesest, mida koolitaja välja tõi, sest ainult teooriaga võib koolitus kuivaks jääda.

Minu jaoks oli koolitus piisav ja jäin väga rahule!"

Koolitajad

 • Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

  Ingeri Luik-Tamme

  Ingeri Luik-Tamme on Eesti üks väheseid meditsiini- ja ravimiõigusele spetsialiseerunud advokaate, kes on nende valdkondadega tegelenud alates ülikoolist ja nüüdseks kokku enam kui 15 aastat. Tal on põhjalik kogemus tervishoiuteenuse osutajate esindamisel kohtuvälistes läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes patsiendi kahjuhüvitise nõuete üle, aga ta nõustab tervishoiusektorisse kuuluvaid kliente ka igapäevastes õigusküsimustes, sh andmekaitse valdkonnas. Ingeri on avaldanud arvukalt meditsiiniõigust puudutavaid artikleid ja pidanud nii Eestis kui ka välismaal loenguid erinevate tervishoiuvaldkondade töötajatele ning ka kohtunikele.

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.

09:45 – 11:30

1.Tervishoiuteenuse dokumenteerimine

 • Dokumenteerimise üldnõuded (keele küsimused, ajalised raamid ja vastutavad isikud)
 • Dokumenteerimine erijuhtudel (soovitused nt kaugteenuste, piiratud teovõimega patsientide puhul)
 • Dokumenteerimise vorm, erinevate andmekandjate (pildistamine, filmimine jne) kasutamine, dokumentide hilisem muutmine ja täiendamine
 • Sagedasemad kitsaskohad dokumenteerimisel (ravimitega seonduva nõustamise, patsiendi teavitamise ja nõusoleku dokumenteerimine, teavitamiskohustuse tõendamine)
 • Dokumenteerimiskohustuse rikkumise tagajärjed ja menetluspraktika

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Üldmääruse rakenduspraktika

 • Patsiendi teavitamine isikuandmete töötlemisest, asutuse privaatsuspoliitika
 • Andmekaitse rikkumised (tervishoiutöötajate kohustused, avastatud rikkumistest teavitamise kohustus, vastutus rikkumiste eest)
 • Patsiendi kui andmesubjekti õigused (õigus dokumentidega tutvuda ja saada neist ärakirju, õigus nõuda muutmist või täiendamist, õigus nõuda kustutamist)
 • Kolmandate isikute õigused ravidokumentide suhtes
 • Senine üldmääruse kohtupraktika Eestis ja Euroopas (juhtumid ja sanktsioonid)

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:00

3. Patsiendi andmete kasutamine

 • Andmete hoidmine ja kasutamine tervishoiutöötaja ja -asutuse poolt (kasutamine uuringutes, ravikvaliteedi kontrollis, säilitamise tähtajad ja põhimõtted, eraldi nõusolekut nõudvad olukorrad)
 • Erisused tervise infosüsteemi andmete kasutamisel – milliseid andmeid ja millistel tingimustel võib vaadata, patsiendi õigus keelata juurdepääs oma andmetele
 • Dokumenteerimiskohustuse ja andmekaitse regulatsiooni seos saladuse hoidmise kohustusega – millal võib ja millal peab saladuse hoidmise kohustusest kõrvale kalduma, juhtumite kommenteerimine ajakirjanduses

Kasutatavad meetodid: loeng ja kaasuste lahendamine

Registreerimine

Hind
Osalejaid

03.10.2023 Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris

375,00 €

450,00 € km-ga

0
 • Registreeri Töötukassa kaudu

03.10.2023 Dokumenteerimine ja andmekaitse tervishoiusektoris

OsalejaidHind
0

375,00 €

450,00 € km-ga

 • Registreeri Töötukassa kaudu

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. 

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Tühistamisinfo

Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

 Äripäeva Akadeemia Vana-Lõuna 39/1, Tallinn 667 0439 [email protected]

© AS Äripäev 2000-2023
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]