Masinate CE-märgistamise alused

Euroopa Liidu Masinadirektiiv ja selle rakendamine praktilises inseneerias

Masinate CE-märgistamise alused

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Euroopa Liidus võeti 14.06.2023 vastu masinavaldkonna uus õigusakt - Masinamäärus 2023/1230/EL, mis hakkab kehtima alates 14.01.2027 ning asendab Masinadirektiivi. Uus määrus peegeldab kaasaegse tehnika ja infotehnoloogia suundumusi ning nende rakendust masinais. Täpsustatud on nii varasemat sisu kui lisatud uusi nõudeid. Olulisemaid muudatusi kajastatakse ka koolitusel.

Koolitusel antakse ülevaade toodete CE-märgistuse eesmärgist ja reeglitest ning selgitatakse masinaehitusprojekti osapoolte kohustusi ja vastutust. Iga osaleja saab juhised, kuidas tuvastada oma konkreetsele tootele seatud nõuded ja luua tehnilised lahendused nende täitmiseks. Masinadirektiivi (ja uue Masinamääruse) mõtte ja nõuete tundmine aitab teha õigeid insenertehnilisi ja ärilisi otsuseid.

Tootjad, kes ehitavad või ümberehitavad masinaid, peavad need seadusandlusest tulenevalt CE-märgistama. Masinadirektiivist (ja ka uuest Masinamäärusest) tulenev CE-märgistuse kohustus kehtestab tehnilised nõudeid masinale ja masina tehnilisele dokumentatsioonile. CE-märgistamata masinaid ei tohi Euroopa Liidus turule lasta ega ka oma tarbeks kasutusele võtta. Masinadirektiiv on mahukas õiguslik dokument, mis käsitleb laia teemadevaldkonda. Koolitus annab Masinadirektiivist insenertehnilise ülevaate ning ei käsitle õiguslikke aspekte.

Koolituse eesmärk on:

 • juhatada teed ELi tootenõuete süsteemi;
 • anda kompaktne ülevaade masinadirektiivi nõuetest masinale ja selle vastavushindamisele;
 • tutvustada nõudeid masina teabele ja dokumentatsioonile;
 • anda ülevaade muudatustest, mis on lisandunud masinadirektiivi uue versiooni vastu võtmisega.

Sihtgrupp: insenerid, juhtinsenerid, tootmis- ja tehnikajuhid ning tippjuhid ettevõtetest, mis konstrueerivad, ehitavad, moderniseerivad ja/või toovad maale masinaid. Oodatud on ka teised tehnikahuvilised.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab toodete CE-märgistuse sisu ja reegleid;
 • oskab hinnata oma kohustusi ja vastutust masinaehitusprojekti osapoolena;
 • omab ülevaadet masinate kohustulikest nõuetest ning mõistab harmoneeritud standardite rolli nende täitmisel;
 • teab, kuidas koostada masinale kehtivate nõuete nimistut;
 • tunneb nõudeid masina dokumentatsiooni sisule ja kvaliteedile;
 • teab masina tehnilise toimiku haldamise reegleid;
 • teab, kust leida vajalikku infot masinate CE-märgistamise kohta.

Masin peab vastama nõuetele ja vastavushindamine tuleb läbi viia asjakohaselt. Kaupade vaba liikumine Euroopa majanduspiirkonnas põhineb eeldusel, et nendele kehtivad nõuded on riigiti samad. Masinadirektiiv sätestabki seaduse jõuga tehnilised nõuded masinatele ja masinate tehnilisele dokumentatsioonile. Kui masin on tunnistatud nõuetele vastavaks, võib tootja koostada masina vastavusdeklaratsiooni (mitte CE-sertifikaadi) ning kinnitada masinale CE-märgise. Vaid CE-märgistatud masinaid on Euroopa majanduspiirkonnas lubatud turule lasta ja/või kasutusele võtta.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Priit Põdra.

Priit Põdra on volitatud mehaanikainsener, kes on omandanud 1991. a magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja 1997. a doktorikraadi Rootsi Kuninglikus Tehnikaülikoolis.

Priit Põdra on töötanud juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina- ja metallitööstuse suurettevõttes, koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte. Praegu on Priit tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

Priidul on pikaajaline töökogemus õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis (tugevusõpetus, masinaelemendid, kvaliteedijuhtimine inseneerias). See on loonud võimaluse mõtestada ka keerukamaid inseneeria kontsepte didaktiliselt lihtsalt sidudes need ühtseks loogiliseks tervikuks läbi ärikeskkonna loogikate ja tehnikavaldkonna igapäevapraktikate prisma.

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Kattis hästi kogu teema ulatuse, koolitajal on tugev kogemus reaalse tööstusega."
✔️ "Koolituse materjalid põhjalikud, huvitavad ja kasulikud elulised näited."
✔️ "Asjatundlik spetsialist, täiendas teooriat praktiliste kogemuste põhjal."
✔️ "Koolitajal on põhjalik kogemustepagas, tänu sellele oli koolitus huvitav ja lihtsasti kuulatav."

 

Loe seotud artikleid:

Masinate hooldus jääb Eesti tööstuses keskmisele alla

Tööstusettevõtted, rääkige rohkem oma edulugudest

Masinate CE-märgistamise valupunktid: nõuded, seadusandlikud muudatused, standardite keerukus

Koolitajad

 • Priit Põdra

  tööstusaudiitor, assessor ja koolitaja

  Priit Põdra

  tööstusaudiitor, assessor ja koolitaja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Masinate CE-märgistamise aluspõhimõtted

Lühike ülevaade Euroopa Liidu tooteregulatsioonide taustast, ajaloost ja üldistest põhimõtetest.

 • EL tooteohutuse alased regulatsioonid
 • tootja, maaletooja, edasimüüja – nende kohustused
 • masina vastavushindamine ja selle läbiviimine
 • harmoniseeritud standard ja vastavuse presumptsioon

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Masinadirektiiv: nõuded masinale

Masinadirektiivi üldine struktuur ja masina peamiste ohutusnõuete ülevaade

 • nõuded juhtimissüsteemile
 • nõuded mehaanilisele konstruktsioonile
 • nõuded piirtele ja kaitseseadmetele

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Masinadirektiiv: nõuded masina teabele

Masinate märgistamise ja tehnilise toimiku dokumentide nõuded, sh riskihindamise dokument ja selle koostamise alused

 • nõutav teave masinal (CE-märgis jm)
 • masina juhendid
 • masina tehniline toimik
Masinate CE-märgistamise alused

Kestus:

6 akadeemilist tundi

Euroopa Liidus võeti 14.06.2023 vastu masinavaldkonna uus õigusakt - Masinamäärus 2023/1230/EL, mis hakkab kehtima alates 14.01.2027 ning asendab Masinadirektiivi. Uus määrus peegeldab kaasaegse tehnika ja infotehnoloogia suundumusi ning nende rakendust masinais. Täpsustatud on nii varasemat sisu kui lisatud uusi nõudeid. Olulisemaid muudatusi kajastatakse ka koolitusel.

Koolitusel antakse ülevaade toodete CE-märgistuse eesmärgist ja reeglitest ning selgitatakse masinaehitusprojekti osapoolte kohustusi ja vastutust. Iga osaleja saab juhised, kuidas tuvastada oma konkreetsele tootele seatud nõuded ja luua tehnilised lahendused nende täitmiseks. Masinadirektiivi (ja uue Masinamääruse) mõtte ja nõuete tundmine aitab teha õigeid insenertehnilisi ja ärilisi otsuseid.

Tootjad, kes ehitavad või ümberehitavad masinaid, peavad need seadusandlusest tulenevalt CE-märgistama. Masinadirektiivist (ja ka uuest Masinamäärusest) tulenev CE-märgistuse kohustus kehtestab tehnilised nõudeid masinale ja masina tehnilisele dokumentatsioonile. CE-märgistamata masinaid ei tohi Euroopa Liidus turule lasta ega ka oma tarbeks kasutusele võtta. Masinadirektiiv on mahukas õiguslik dokument, mis käsitleb laia teemadevaldkonda. Koolitus annab Masinadirektiivist insenertehnilise ülevaate ning ei käsitle õiguslikke aspekte.

Koolituse eesmärk on:

 • juhatada teed ELi tootenõuete süsteemi;
 • anda kompaktne ülevaade masinadirektiivi nõuetest masinale ja selle vastavushindamisele;
 • tutvustada nõudeid masina teabele ja dokumentatsioonile;
 • anda ülevaade muudatustest, mis on lisandunud masinadirektiivi uue versiooni vastu võtmisega.

Sihtgrupp: insenerid, juhtinsenerid, tootmis- ja tehnikajuhid ning tippjuhid ettevõtetest, mis konstrueerivad, ehitavad, moderniseerivad ja/või toovad maale masinaid. Oodatud on ka teised tehnikahuvilised.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab toodete CE-märgistuse sisu ja reegleid;
 • oskab hinnata oma kohustusi ja vastutust masinaehitusprojekti osapoolena;
 • omab ülevaadet masinate kohustulikest nõuetest ning mõistab harmoneeritud standardite rolli nende täitmisel;
 • teab, kuidas koostada masinale kehtivate nõuete nimistut;
 • tunneb nõudeid masina dokumentatsiooni sisule ja kvaliteedile;
 • teab masina tehnilise toimiku haldamise reegleid;
 • teab, kust leida vajalikku infot masinate CE-märgistamise kohta.

Masin peab vastama nõuetele ja vastavushindamine tuleb läbi viia asjakohaselt. Kaupade vaba liikumine Euroopa majanduspiirkonnas põhineb eeldusel, et nendele kehtivad nõuded on riigiti samad. Masinadirektiiv sätestabki seaduse jõuga tehnilised nõuded masinatele ja masinate tehnilisele dokumentatsioonile. Kui masin on tunnistatud nõuetele vastavaks, võib tootja koostada masina vastavusdeklaratsiooni (mitte CE-sertifikaadi) ning kinnitada masinale CE-märgise. Vaid CE-märgistatud masinaid on Euroopa majanduspiirkonnas lubatud turule lasta ja/või kasutusele võtta.

Maht: 6 akadeemilist tundi

 

Koolitust viib läbi Priit Põdra.

Priit Põdra on volitatud mehaanikainsener, kes on omandanud 1991. a magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja 1997. a doktorikraadi Rootsi Kuninglikus Tehnikaülikoolis.

Priit Põdra on töötanud juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina- ja metallitööstuse suurettevõttes, koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte. Praegu on Priit tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

Priidul on pikaajaline töökogemus õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis (tugevusõpetus, masinaelemendid, kvaliteedijuhtimine inseneerias). See on loonud võimaluse mõtestada ka keerukamaid inseneeria kontsepte didaktiliselt lihtsalt sidudes need ühtseks loogiliseks tervikuks läbi ärikeskkonna loogikate ja tehnikavaldkonna igapäevapraktikate prisma.

 

Koolitusel osalenute tagasiside:

✔️ "Kattis hästi kogu teema ulatuse, koolitajal on tugev kogemus reaalse tööstusega."
✔️ "Koolituse materjalid põhjalikud, huvitavad ja kasulikud elulised näited."
✔️ "Asjatundlik spetsialist, täiendas teooriat praktiliste kogemuste põhjal."
✔️ "Koolitajal on põhjalik kogemustepagas, tänu sellele oli koolitus huvitav ja lihtsasti kuulatav."

 

Loe seotud artikleid:

Masinate hooldus jääb Eesti tööstuses keskmisele alla

Tööstusettevõtted, rääkige rohkem oma edulugudest

Masinate CE-märgistamise valupunktid: nõuded, seadusandlikud muudatused, standardite keerukus

Koolitajad

 • Priit Põdra

  tööstusaudiitor, assessor ja koolitaja

  Priit Põdra

  tööstusaudiitor, assessor ja koolitaja

Ajakava

09:30 – 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 – 11:30

Masinate CE-märgistamise aluspõhimõtted

Lühike ülevaade Euroopa Liidu tooteregulatsioonide taustast, ajaloost ja üldistest põhimõtetest.

 • EL tooteohutuse alased regulatsioonid
 • tootja, maaletooja, edasimüüja – nende kohustused
 • masina vastavushindamine ja selle läbiviimine
 • harmoniseeritud standard ja vastavuse presumptsioon

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

Masinadirektiiv: nõuded masinale

Masinadirektiivi üldine struktuur ja masina peamiste ohutusnõuete ülevaade

 • nõuded juhtimissüsteemile
 • nõuded mehaanilisele konstruktsioonile
 • nõuded piirtele ja kaitseseadmetele

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

Masinadirektiiv: nõuded masina teabele

Masinate märgistamise ja tehnilise toimiku dokumentide nõuded, sh riskihindamise dokument ja selle koostamise alused

 • nõutav teave masinal (CE-märgis jm)
 • masina juhendid
 • masina tehniline toimik

Registreerimine

HindSoodushind
Osalejaid

22.10.2024 Masinate CE-märgistamise alused

Soodushind kehtib 19. juulini

439,00 €

535,58 € km-ga

439,00 €

399,00 €

486,78 € km-ga

399,00 €

486,78 € km-ga

03.12.2024 Masinate CE-märgistamise alused

439,00 €

535,58 € km-ga

22.10.2024 Masinate CE-märgistamise alused

Soodushind kehtib 19. juulini

OsalejaidHind

439,00 €

535,58 € km-ga

439,00 €

399,00 €

486,78 € km-ga

399,00 €

486,78 € km-ga

03.12.2024 Masinate CE-märgistamise alused

OsalejaidHind

439,00 €

535,58 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse harjutuste käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.

Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]