Protsessijuhtimine tööstusettevõttes

Teooriast praktikani – kuidas kirjeldada protsesse ja viia juhtimissüsteem uuele tasemele?

Protsessijuhtimine tööstusettevõttes

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Aasta Koolitaja 2023 (1)

Kas Sinu ettevõttes on protsessid kirjeldatud ja kui on, siis kuidas? Sageli on protsessid kirjeldatud just Wordi-failides, mis pole sugugi parim ega tõhusaim lahendus, sest see tähendab lugematut arvu tekstiga täidetud lehekülgi ja muudab info haaramise keeruliseks. Protsesside modelleerimine on muutumas oluliseks ärianalüütika tööriistaks, mis võimaldab esile tuua riskid ja võimalused. Koolitusel saad selgeks tervikliku protsessijuhtimise põhimõtted ja tead, kuidas neid praktikas rakendada.

Juhtimise olulisimaks objektiks on protsess. Protsessid on eduka ettevõtte keskmeks ning visualiseerituna on need kõigile osapooltele üheselt mõistetavad luues lihtsamad võimalused tegevuste efektiivsuse hindamiseks ja raiskamiste korrigeerimiseks. Protsessijuhtimine peab olema järjepidev, hõlmates endas planeerimist, modelleerimist, analüüsimist, parendamist ja protsesside toimimise hindamist. Kõige selle juures on oluline säilitada juhtimissüsteemi ajakohasus ja töötajate kaasatus. Kuidas selle kõigeni jõuda?

Korrastatud protsessid loovad soodsa keskkonna juhtimaks muutusi seoses:

 • ettevõtte käsitlusalaga
 • töötajate vastutusalade ja töömahtudega
 • uute süsteemide juurutamisega
 • digitaliseerimisega

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused arendamaks ettevõtte protsessijuhtimist ja luua väärtust lisav protsessijuhtimise süsteem.

Sihtgrupp: tööstusettevõtete erinevate valdkondade juhid ja spetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub protsesside juhtimine, kirjeldamine, analüüsimine ja parendamine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid, et sinu ettevõttes oleksid protsessid paremini juhitud?
 • Kas sinu ettevõttes on probleemiks segased protsessikirjeldused ja on tunda rahulolematust seoses vastutusaladega?
 • Kas sinu ettevõtte praegune juhtimissüsteem vajab restarti?
 • Kas soovid oma ettevõttes juurutada protsessijuhtimist, kuid puuduvad piisavad oskused, et seda tulemuslikult teha?
 • Kas soovid leida lihtsaid võimalusi kaardistamaks protsesside parenduskohti ja viimaks ellu kiireid muudatusi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet protsessijuhtimise põhimõtetest nii teoorias kui ka praktikas;
 • teab, millised on protsessijuhtimise erinevad etapid ja kuidas vastavaid tegevusi ellu viia;
 • omab ülevaadet tervikliku juhtimissüsteemi põhimõtetest;
 • teab, milliseid tööriistu kasutada ja kuidas protsessijuhtimise süsteemi oma ettevõttes juurutada;
 • teab, kuidas juhtida protsesside ümberkujundamisest tulenevaid muutusi;
 • oskab visualiseerida oma ettevõtte protsesside erinevaid tasemeid.

Metoodika:

Kahepäevane koolitus toimub seminari vormis. Lisaks loengutele ja aruteludele toimub ühe tööstusettevõtte külastus ja praktiline protsesside modelleerimise töötuba. Töötuba juhendab koolitaja, tulemusi analüüsitakse ja tagasisidestatakse, tekkinud küsimused käsitletakse avatud aruteluna või koolitajaga individuaalselt. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjali, mis aitab oma organisatsioonis protsessijuhtimissüsteemi juurutada.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitusele lisaks on võimalik osta mentorpakett, et koos koolitajaga analüüsida osaleja ettevõtte põhiseid probleeme ja leida võimalusi nende lahendamiseks. Mentorpakett sisaldab kahte ühetunnist individuaalset mentorlussessiooni koolitajaga. Esimesel kohtumisel kaardistatakse probleemkohad ning lepitakse kokku parendustegevused, teisel kohtumisel analüüsitakse tulemust ning pannakse paika järgmised tegevused, et lihtsustada protsessijuhtimise süsteemi juurutamist. Mentorprogrammi ostmise kohta saab lisainfot koolitajalt.

 

Koolitust viib läbi Helen Klettenberg.

Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi, mentori ja koolitajana juba üle 9 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, äriprotsesside parendamisele ja jätkusuutlikule juhtimisele.
Juhtimissüsteemide arendamise mõistes peab ta end uuendusmeelseks, sidudes juhtimissüsteemidele kohalduvad nõuded lihtsate lahendustega, tänu millele on ta pälvinud ka kvaliteediinnovatsiooni tunnustuse juhtimissüsteemide arendamise vallas.
Heleni jaoks on oluline, et organisatsiooni juhtpõhimõtted ja juhtimissüsteemid oleksid ennekõike lihtsad, innovaatilised ning väärtust lisavad.
Ta teeb koostööd paljude Eesti TOP ettevõtetega leidmaks viise nende juhtimissüsteemide arendamiseks, äriprotsesside kaardistamiseks, lihtsustamiseks, jätkusuutlikkuse hindamiseks ja parendamiseks.
Teadlikkuse suurendamiseks viib ta läbi erinevaid avalikke ja tellimuskoolitusi, avaldab praktilisel kogemusel põhinevat sisu, esineb seminaridel, konverentsidel ja juhib Äripäeva raadio saadet "Juhtimisaudit".

 

Loe koolituse teemaga seotud artikleid:

Äriprotsesside korrastamine: digitaliseerimise oluline tugi

Helen Klettenberg: protsesse ei tohi jätta ühe töötaja luua ja juhi allkirjastada

Protsesse tuleb parendada ka kriisiajal: 10 olulisemat soovitust

4 tüüpviga ja lahendust protsessijuhtimises

Helen Hilkja: muutuste juhtimises jääb suurepärasest projektijuhtimisest väheks, vaja on enamat

 

Tagasiside koolitusele:

✔️"Suurepärane, särav ja positiivne koolitaja, kellel on omal alal väga põhjalikud teadmised."

✔️"Professionaalne koolitaja, seletas teemat põnevalt ja arusaadavalt."

✔️"Väga meeldis, et koolitaja ise oli väga huvitatud teemast ning oli näha, et ta ta omab süvitsi teadmisi ja praktilist kogemust."

 

⭐⭐⭐⭐⭐

 Akadeemia Ivar Augasmã¤gi

Ivar Augasmägi

Tootmisjuht, Haka Plast OÜ

“Mind motiveeris eelkõige koolitusele tulema eneseareng. Eesmärk on ju ennast arendada ja asjadega kursis olla. Teine põhjus oli see, et kuna meie ettevõttesse tulid uued seadmed, siis ma tahtsin protsessijuhtimisega paremini kursis olla. Ma pean nagunii mingi hetk hakkama protsesse juhtima või protseduuri kirjeldusi tegema. Minu jaoks oli oluline, et nägin, et see koolitusmaterjal on väga vajalik asi. Ma soovin väga, et me suudaks oma ettevõttes ka asjad nii käima panna nagu koolitusele kutsutud ettevõtted meile tutvustasid! Kõik need näpunäited ja praktilised nõuanded, mida koolitusel toodi olid nii head, kuna teevad elu mugavaks ja lihtsamaks igasuguste probleemide lahendamisel. Näen, et see koolitus oli vajalik ja tuleks leida aeg, et need lahendused tööle panna. Minu aktiivsust koolitusel inspireerib kõige rohkem ikkagi koolitaja pädevus ja isikus. Heleni puhul oli kõik olemas, ta valdas teemat.”

⭐⭐⭐⭐⭐

Rein Adalbert Estanc AS

"Tulin koolitusele sellepärast, et mul oli vaja selles teemas saada ülevaade teooria poole pealt, lisaks olemasolevale kogemusele. Koolitus vastas täiesti minu ootustele. Otsisin nn. akadeemilist kinnitust, et liigun õiges suunas. Uutest asjadest võtsin kaasa kindlasti “ väärtust lisavate tegevuste tähistamine protsesside kaardistamisel". Suure lisandväärtuse andis koolitusele juurde Nefabi tehases käimine. Selline praktiline külastuskäik on väga hea kogemuste vahetamiseks. Nähes milline on nende arengukõver, sain kinnitust, et ka meie oleme õiges suunas liikumas. Teiseks sain sealt praktilise näite, kuidas kaardistamistulemusi igapäevases juhtimises kasutada. Et need lihtsalt riiulisse seisma ei jääks. Igapäevatöös tehtavates aruteludes võetakse protsessikaart välja, otsitakse see koht üles, kus protsessikaardil vastav teema positsoneerub ning otsus võetakse vastu vastavalt protsessikaardil varasemalt kokku lepitule või muudetakse vajadusel protsessikaarti. Seega oli see väga hea näide protsessijuhtimise edukast kasutamiset. Koolitaja on oma valdkonnas pädev ja  kogemus äriarendusprotsessides on suur. Koolitus andis mulle hea lühiülevaate! Kuid kui tahta minna sügavamale antud valdkonnas, siis peaks mõtlema pikemale jätkukoolitusele või konsultatsioonile."

 

Koolitajad

 • Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

  Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 – 11:30

1.Sissejuhatus protsessijuhtimisse

 • Protsessijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
 • Protsessijuhtimise tasemed erinevates Eesti ettevõtetes läbi konsultandi vaatenurga
 • Protsessijuhtimise erinevad etapid tuginedes PDCA tsüklile

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Sissejuhatus protsessijuhtimisse

 • Protsessijuhtimise enim levinud väärarusaamad ja tegelikkus
 • Protsessijuhtimise parimad praktikad
 • Visualiseeritud protsessid loovad selgust, kuidas asendada olemasolev süsteem ja projekti edukalt juhtida
 • Integreeritud protsessid ja terviklik juhtimissüsteem tuginedes ISO 9001:2015 põhimõtetele

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Planeerimine ja protsesside modelleerimine

 • Planeerimise olulisus, juhtkonna pühendumus ja ettevõttesisene kommunikatsioon
 • Protsesside modelleerimise erinevad tööriistad ja võimalused
 • Protsesside modelleerimise ABC
 • Põhiprotsessid versus tugiprotsessid
 • Protsessidest tegevusteni, detailsusastmed ja RACI mudel
 • Tervikliku juhtimissüsteemi loomise parimad praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Protsesside parendamine ja toimimise hindamine

 • Protsesside nõrkuste, riskide, võimaluste hindamine ja kiired lahendused
 • Protsesside analüüsimise võimalused läbi töötajate kaasamise
 • Väärtust lisavad tegevused, väärtust mittelisavad tegevused ja vajalikud tegevused
 • Protsesside mõõdikud
 • Protsesside parenduskavad
 • Protsesside parendamisest tulenevate muutuste juhtimine

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

Protsessijuhtimine tööstusettevõttes

Kestus:

16 akadeemilist tundi

Aasta Koolitaja 2023 (1)

Kas Sinu ettevõttes on protsessid kirjeldatud ja kui on, siis kuidas? Sageli on protsessid kirjeldatud just Wordi-failides, mis pole sugugi parim ega tõhusaim lahendus, sest see tähendab lugematut arvu tekstiga täidetud lehekülgi ja muudab info haaramise keeruliseks. Protsesside modelleerimine on muutumas oluliseks ärianalüütika tööriistaks, mis võimaldab esile tuua riskid ja võimalused. Koolitusel saad selgeks tervikliku protsessijuhtimise põhimõtted ja tead, kuidas neid praktikas rakendada.

Juhtimise olulisimaks objektiks on protsess. Protsessid on eduka ettevõtte keskmeks ning visualiseerituna on need kõigile osapooltele üheselt mõistetavad luues lihtsamad võimalused tegevuste efektiivsuse hindamiseks ja raiskamiste korrigeerimiseks. Protsessijuhtimine peab olema järjepidev, hõlmates endas planeerimist, modelleerimist, analüüsimist, parendamist ja protsesside toimimise hindamist. Kõige selle juures on oluline säilitada juhtimissüsteemi ajakohasus ja töötajate kaasatus. Kuidas selle kõigeni jõuda?

Korrastatud protsessid loovad soodsa keskkonna juhtimaks muutusi seoses:

 • ettevõtte käsitlusalaga
 • töötajate vastutusalade ja töömahtudega
 • uute süsteemide juurutamisega
 • digitaliseerimisega

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teoreetilised teadmised ja praktilised oskused arendamaks ettevõtte protsessijuhtimist ja luua väärtust lisav protsessijuhtimise süsteem.

Sihtgrupp: tööstusettevõtete erinevate valdkondade juhid ja spetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub protsesside juhtimine, kirjeldamine, analüüsimine ja parendamine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid, et sinu ettevõttes oleksid protsessid paremini juhitud?
 • Kas sinu ettevõttes on probleemiks segased protsessikirjeldused ja on tunda rahulolematust seoses vastutusaladega?
 • Kas sinu ettevõtte praegune juhtimissüsteem vajab restarti?
 • Kas soovid oma ettevõttes juurutada protsessijuhtimist, kuid puuduvad piisavad oskused, et seda tulemuslikult teha?
 • Kas soovid leida lihtsaid võimalusi kaardistamaks protsesside parenduskohti ja viimaks ellu kiireid muudatusi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • omab ülevaadet protsessijuhtimise põhimõtetest nii teoorias kui ka praktikas;
 • teab, millised on protsessijuhtimise erinevad etapid ja kuidas vastavaid tegevusi ellu viia;
 • omab ülevaadet tervikliku juhtimissüsteemi põhimõtetest;
 • teab, milliseid tööriistu kasutada ja kuidas protsessijuhtimise süsteemi oma ettevõttes juurutada;
 • teab, kuidas juhtida protsesside ümberkujundamisest tulenevaid muutusi;
 • oskab visualiseerida oma ettevõtte protsesside erinevaid tasemeid.

Metoodika:

Kahepäevane koolitus toimub seminari vormis. Lisaks loengutele ja aruteludele toimub ühe tööstusettevõtte külastus ja praktiline protsesside modelleerimise töötuba. Töötuba juhendab koolitaja, tulemusi analüüsitakse ja tagasisidestatakse, tekkinud küsimused käsitletakse avatud aruteluna või koolitajaga individuaalselt. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjali, mis aitab oma organisatsioonis protsessijuhtimissüsteemi juurutada.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Koolitusele lisaks on võimalik osta mentorpakett, et koos koolitajaga analüüsida osaleja ettevõtte põhiseid probleeme ja leida võimalusi nende lahendamiseks. Mentorpakett sisaldab kahte ühetunnist individuaalset mentorlussessiooni koolitajaga. Esimesel kohtumisel kaardistatakse probleemkohad ning lepitakse kokku parendustegevused, teisel kohtumisel analüüsitakse tulemust ning pannakse paika järgmised tegevused, et lihtsustada protsessijuhtimise süsteemi juurutamist. Mentorprogrammi ostmise kohta saab lisainfot koolitajalt.

 

Koolitust viib läbi Helen Klettenberg.

Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi, mentori ja koolitajana juba üle 9 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, äriprotsesside parendamisele ja jätkusuutlikule juhtimisele.
Juhtimissüsteemide arendamise mõistes peab ta end uuendusmeelseks, sidudes juhtimissüsteemidele kohalduvad nõuded lihtsate lahendustega, tänu millele on ta pälvinud ka kvaliteediinnovatsiooni tunnustuse juhtimissüsteemide arendamise vallas.
Heleni jaoks on oluline, et organisatsiooni juhtpõhimõtted ja juhtimissüsteemid oleksid ennekõike lihtsad, innovaatilised ning väärtust lisavad.
Ta teeb koostööd paljude Eesti TOP ettevõtetega leidmaks viise nende juhtimissüsteemide arendamiseks, äriprotsesside kaardistamiseks, lihtsustamiseks, jätkusuutlikkuse hindamiseks ja parendamiseks.
Teadlikkuse suurendamiseks viib ta läbi erinevaid avalikke ja tellimuskoolitusi, avaldab praktilisel kogemusel põhinevat sisu, esineb seminaridel, konverentsidel ja juhib Äripäeva raadio saadet "Juhtimisaudit".

 

Loe koolituse teemaga seotud artikleid:

Äriprotsesside korrastamine: digitaliseerimise oluline tugi

Helen Klettenberg: protsesse ei tohi jätta ühe töötaja luua ja juhi allkirjastada

Protsesse tuleb parendada ka kriisiajal: 10 olulisemat soovitust

4 tüüpviga ja lahendust protsessijuhtimises

Helen Hilkja: muutuste juhtimises jääb suurepärasest projektijuhtimisest väheks, vaja on enamat

 

Tagasiside koolitusele:

✔️"Suurepärane, särav ja positiivne koolitaja, kellel on omal alal väga põhjalikud teadmised."

✔️"Professionaalne koolitaja, seletas teemat põnevalt ja arusaadavalt."

✔️"Väga meeldis, et koolitaja ise oli väga huvitatud teemast ning oli näha, et ta ta omab süvitsi teadmisi ja praktilist kogemust."

 

⭐⭐⭐⭐⭐

 Akadeemia Ivar Augasmã¤gi

Ivar Augasmägi

Tootmisjuht, Haka Plast OÜ

“Mind motiveeris eelkõige koolitusele tulema eneseareng. Eesmärk on ju ennast arendada ja asjadega kursis olla. Teine põhjus oli see, et kuna meie ettevõttesse tulid uued seadmed, siis ma tahtsin protsessijuhtimisega paremini kursis olla. Ma pean nagunii mingi hetk hakkama protsesse juhtima või protseduuri kirjeldusi tegema. Minu jaoks oli oluline, et nägin, et see koolitusmaterjal on väga vajalik asi. Ma soovin väga, et me suudaks oma ettevõttes ka asjad nii käima panna nagu koolitusele kutsutud ettevõtted meile tutvustasid! Kõik need näpunäited ja praktilised nõuanded, mida koolitusel toodi olid nii head, kuna teevad elu mugavaks ja lihtsamaks igasuguste probleemide lahendamisel. Näen, et see koolitus oli vajalik ja tuleks leida aeg, et need lahendused tööle panna. Minu aktiivsust koolitusel inspireerib kõige rohkem ikkagi koolitaja pädevus ja isikus. Heleni puhul oli kõik olemas, ta valdas teemat.”

⭐⭐⭐⭐⭐

Rein Adalbert Estanc AS

"Tulin koolitusele sellepärast, et mul oli vaja selles teemas saada ülevaade teooria poole pealt, lisaks olemasolevale kogemusele. Koolitus vastas täiesti minu ootustele. Otsisin nn. akadeemilist kinnitust, et liigun õiges suunas. Uutest asjadest võtsin kaasa kindlasti “ väärtust lisavate tegevuste tähistamine protsesside kaardistamisel". Suure lisandväärtuse andis koolitusele juurde Nefabi tehases käimine. Selline praktiline külastuskäik on väga hea kogemuste vahetamiseks. Nähes milline on nende arengukõver, sain kinnitust, et ka meie oleme õiges suunas liikumas. Teiseks sain sealt praktilise näite, kuidas kaardistamistulemusi igapäevases juhtimises kasutada. Et need lihtsalt riiulisse seisma ei jääks. Igapäevatöös tehtavates aruteludes võetakse protsessikaart välja, otsitakse see koht üles, kus protsessikaardil vastav teema positsoneerub ning otsus võetakse vastu vastavalt protsessikaardil varasemalt kokku lepitule või muudetakse vajadusel protsessikaarti. Seega oli see väga hea näide protsessijuhtimise edukast kasutamiset. Koolitaja on oma valdkonnas pädev ja  kogemus äriarendusprotsessides on suur. Koolitus andis mulle hea lühiülevaate! Kuid kui tahta minna sügavamale antud valdkonnas, siis peaks mõtlema pikemale jätkukoolitusele või konsultatsioonile."

 

Koolitajad

 • Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

  Helen Klettenberg

  Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja

Ajakava

1.päev
2.päev

09:30 – 09:45

Kogunemine ja hommikukohv

09:45 – 11:30

1.Sissejuhatus protsessijuhtimisse

 • Protsessijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
 • Protsessijuhtimise tasemed erinevates Eesti ettevõtetes läbi konsultandi vaatenurga
 • Protsessijuhtimise erinevad etapid tuginedes PDCA tsüklile

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

11:30 – 11:45

Kohvipaus

11:45 – 13:15

2. Sissejuhatus protsessijuhtimisse

 • Protsessijuhtimise enim levinud väärarusaamad ja tegelikkus
 • Protsessijuhtimise parimad praktikad
 • Visualiseeritud protsessid loovad selgust, kuidas asendada olemasolev süsteem ja projekti edukalt juhtida
 • Integreeritud protsessid ja terviklik juhtimissüsteem tuginedes ISO 9001:2015 põhimõtetele

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

13:15 – 14:00

Lõuna

14:00 – 15:30

3. Planeerimine ja protsesside modelleerimine

 • Planeerimise olulisus, juhtkonna pühendumus ja ettevõttesisene kommunikatsioon
 • Protsesside modelleerimise erinevad tööriistad ja võimalused
 • Protsesside modelleerimise ABC
 • Põhiprotsessid versus tugiprotsessid
 • Protsessidest tegevusteni, detailsusastmed ja RACI mudel
 • Tervikliku juhtimissüsteemi loomise parimad praktikad

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

15:30 – 15:45

Kohvipaus

15:45 – 17:00

4. Protsesside parendamine ja toimimise hindamine

 • Protsesside nõrkuste, riskide, võimaluste hindamine ja kiired lahendused
 • Protsesside analüüsimise võimalused läbi töötajate kaasamise
 • Väärtust lisavad tegevused, väärtust mittelisavad tegevused ja vajalikud tegevused
 • Protsesside mõõdikud
 • Protsesside parenduskavad
 • Protsesside parendamisest tulenevate muutuste juhtimine

Kasutatavad meetodid: loeng, seminar

Registreerimine

Hind
Osalejaid

07.11 ja 14.11.2024 Protsessijuhtimine tööstusettevõttes

1045,00 €

1274,90 € km-ga

07.11 ja 14.11.2024 Protsessijuhtimine tööstusettevõttes

OsalejaidHind

1045,00 €

1274,90 € km-ga

Lisainfo

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta. Enne koolituse toimumist saadame Teile e-kirjaga meeldetuletuse osalemise infoga. Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni.  

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub hästi valgustatud ning metoodikat toetavas ruumis.

Ratastooliga ligipääs on tagatud.  

Tühistamisinfo

Kui te ei saa mingil põhjusel koolitusel osaleda, palun andke sellest teada e-posti aadressil [email protected]. Kui teatate mitteosalemisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, lepime Teiega kokku uue aja või tagastame 100% koolituse maksumusest. Tagastame koolituse osalustasu täismahus juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Asukoht ja kontaktid

Aadress

Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn | 667 0439 | [email protected]
© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]