seadus

Riigihanked

1. septembril 2017 jõustunud riigihangete seaduse praktilised juhised ja selgitused
Riigihanked pilt
Autor: Erki Kergandberg, Priit Lember, Elmer Muna jt Ilmumisaasta: 2017 Lehekülgi: 176 Kirjastus: AS Äripäev

Raamatu eesmärk on ühitada riigihangetega seonduv teoreetiline ja praktiline käsitlus, vältides liialt süvitsi minekut õigusteooriasse ning samal ajal hoides tähelepanu keskmes erinevate teemade seoseid õiguselu igapäevaküsimustega. Autorid avavad nii Eesti kui ka Euroopa kohtupraktikaga seonduvat, püüdes seda teha kõige enam levinud, majandus- ja õiguskäibes olulisemate hankemenetluse liikide kontekstis. Suuremat tähelepanu on pööratud uue, 1. septembril 2017 jõustunud seaduse muudatuste tutvustamisele ja selle võrdlemisele varem kehtinud reeglistikuga.
Raamatu esimesed kaks peatükki on üldisemad ja annavad ülevaate hankemaastikust ning sellele kehtestatud reeglite taustast. Kolmas peatükk tutvustab hankijate liike, mis on oluline kohalduvate menetlusreeglite valimiseks. Raamatu mahukaimad, neljas ja viies peatükk käsitlevad sügavuti hankemenetluse etappe ja menetlusliike. Kuuendas peatükis tutvustatakse menetlust riigihangete vaidlustuskomisjonis ja sellele järgnevat halduskohtumenetlust. Raamat sisaldab võimalikult lihtsaid ja praktilisi soovitusi oma huvide parimaks kaitsmiseks. Viimases peatükis antakse ülevaate valdkonna olulisemast kohtupraktikast, mis on vajalik teema sügavamaks mõistmiseks.
Raamat on mõeldud nii pakkujatele, taotlejatele, hankijatele kui ka kõikidele teistele riigihangete valdkonnast huvitatutele.
Raamat ilmub sarjast „Juht ja seadus“. Raamatu on koostanud advokaadibüroo Derling advokaadid ja juristid. 

Tellimine

38,50 €

Sisukord

EESSÕNA 11

1. Sissejuhatus 13

1.1. Mis on riigihange?........................................................................ 13

1.2. Riigihanked Eestis........................................................................ 14

1.2.1. Riigihangete seadus ja selle muudatused................................14

1.2.2. Hankemenetluste ja vaidlustamise statistilised näitajad... 16

1.3. Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus.................................. 18

2. Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted 21

2.1. Sissejuhatus................................................................................... 21

2.2. Läbipaistvuse, kontrollitavuse ja

proportsionaalsuse tagamine................................................... 24

2.3. Isikute võrdne kohtlemine......................................................... 29

2.4. Turukonkurentsi ärakasutamine ja konkurentsi

moonutamise keeld..................................................................... 34

2.5. Avalike vahendite säästlik ja

otstarbekas kasutamine............................................................. 36

2.6. Keskkonnakaitse........................................................................... 39

2.7. Majandusareng, vähekindlustatud isikute,

väike- ja keskettevõtete soodustamine

ning teisesed eesmärgid............................................................ 42

 

3. Hankijad 47

3.1. Hankija mõiste ja staatuse määratlemine.............................. 47

3.2. Avaliku sektori hankijad............................................................. 49

3.2.1. Riik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ja asutus...... 50

3.2.2. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused...... 50

3.2.3. Muud eraõiguslikud juriidilised isikud...................................... 51

3.2.4. Avaliku sektoriga seotud sihtasutused ja

mittetulundusühingud................................................................... 55

3.3. Võrgustikega seotud valdkonna hankijad............................. 56

3.3.1. Võrgustikega seotud valdkonna reguleerimise erisused... 56

3.3.2. Hankijale kohalduva reeglistiku kindlakstegemine............. 58

3.3.3. Eri- või ainuõigust omavad isikud............................................... 59

3.3.4. Avaliku sektori kontrollitavad äriühingud............................... 60

3.4. Riigihangete konsolideerimine ja

korraldamise volitamine − kesksed

hankijad ning hankijate ühendused....................................... 61

4. Hankemenetluse etapid 65

4.1. Hanke ettevalmistamine ja

turukonsultatsioonid.................................................................. 65

4.2. Hankedokumentide koostamine.............................................. 67

4.3. Pakkujate või taotlejate kvalitatiivne valik............................ 69

4.3.1. Pakkujate või taotlejate kõrvaldamine..................................... 69

4.3.1.1. Heastamine................................................................. 72

4.3.1.2. Allhankijad ja nende asendamine......................... 73

4.2.1. Pakkujate või taotlejate kvalifitseerimine................................ 75

4.3.2.1. Hankepass................................................................. 79

4.3.2.2. Pöördmenetlus......................................................... 81

4.4. Pakkumuste avamine ja vastavuse kontrollimine................ 82

4.4.1. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused....... 83

4.5. Läbirääkimised ja pakkumuste kohendamine...................... 86

4.6. Pakkumuste hindamine ja

edukaks tunnistamine................................................................ 87

4.7. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine.................................. 90

4.7.1. Hankelepingu sõlmimine............................................................... 90

4.7.2. Hankelepingu muutmine............................................................... 90

5. Erinevad menetlusvormid 95

5.1. Hankemenetluse liigi valik ja piirmäärad............................... 95

5.2. Erihanked..................................................................................... 101

5.2.1. Lihthanked........................................................................................ 101

5.2.1.1. Lihthanke mõiste ja kasutamine....................... 101

5.2.1.2. Menetlusreeglite kohaldamine......................... 103

5.2.2. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine...............................................105

5.2.2.1. Sotsiaal- ja eriteenuste mõiste.......................... 105

5.2.2.2. Menetlusreeglite kohaldamine........................ 106

5.2.3. Ideekonkurss.................................................................................... 107

5.3. Avatud ja piiratud hankemenetlused...................................108

5.3.1. Avatud ja piiratud hankemenetluste mõisted

ja kasutamine...................................................................................108

5.3.2. Menetlusreeglite kohaldamine..................................................109

5.4. Konkurentsipõhine läbirääkimistega

hankemenetlus ...........................................................................113

5.4.1. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse

mõiste ja kasutamine.....................................................................113

5.4.2. Menetlusreeglite kohaldamine...................................................115

5.5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega

hankemenetlus............................................................................117

5.5.1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse

mõiste ja kasutamine.....................................................................117

5.5.2. Menetlusreeglite kohaldamine...................................................119

5.6. Raamlepingud............................................................................. 120

5.7. Innovatsioonihanked................................................................ 122

5.8. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hanked............................... 124

5.9. Kontsessioonid........................................................................... 125

6. Vaidlustus- ja kohtumenetlus 129

6.1. Menetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis...................... 131

6.2. Praktilised nõuanded vaidlustajale....................................... 146

6.3. Menetlus kohtutes, esialgne õiguskaitse............................. 150

 

7. Olulisem kohtupraktika 155

Kasutatud materjal............................................... 167

Advokaadibüroos Derling ja autoritest.....171

Arvustused
Tõnis Rebbas
Riigi Kinnisvara ASi õigus- ja hankeosakonna juhataja

Advokaadibüroo Derling on toonud lugejateni praktilise ülevaate hangete läbiviimisest ja uue seaduse muudatustest. Raamat ei piirdu üksnes üldiste kirjeldustega. Esile on toodud uue seaduse murekohad ning autorite pikaajalisele kogemusele tuginevad lahendused ja soovitused. See on tõenäoliselt abiks lugemismaterjal kõigile, kes riigihangetega kokku puutuvad.

Loe edasi >
Risto Hübner
Nortal ASi õigusosakonna juht

Kahtlemata on värskelt jõustunud riigihangete seaduse koostamisel tehtud ära suur töö. Aastaid muutumatuna püsinud ja palju kriitikat pälvinud valdkond on saanud uut hingamist, seadusandja on kohati tähele pannud ka turuosaliste kriitikat. Sellegipoolest ei ole uus seadus täiuslik. Hangete valdkonnas on endiselt lahenduseta probleeme, mis põhjustavad konflikte ja vaidlusi. Pelgalt seadust lugedes pakkuja enda küsimustele alati vastuseid ei leia. Omapäi on uue reeglistiku kõikides nüanssides orienteerumine ning enda õiguste kaitsmine keeruline.
Raamatu autorid on võtnud ette tänuväärse ülesande selgitada uue seaduse laiemat tausta ning muudatuste sisu. Kohati on autorid põhjendatult kriitilised ning kutsuvad lugejat kaasa mõtlema.

Loe edasi >
Kristo-Taavi Ruus
Maanteeameti õigusosakonna juhataja

Uus riigihangete seadus on oluline verstapost Eesti hankemaastikul. Loodud on uusi ja huvitavaid võimalusi, mis teevad hanked loodetavasti lihtsamaks ja kiiremaks, kuid on ka mõningad probleemid, mis vajavad lahendamist. Raamat annab inimestele, kellel pole varem riigihangetega kokkupuudet olnud, hea võimaluse teha esmane tutvus riigihangete reeglitega. Keerukas seaduse tekst tehakse lihtsamalt arusaadavamaks ka mittejuristidele. Raamat aitab seadusest ühtemoodi aru saada nii hankijatel kui ka pakkujatel ning loodetavasti jääb seetõttu nii mõnigi tulevane hankevaidlus pidamata.

Loe edasi >