Töölepingu seadus 2009 II raamat

Töötaja ja tööandja kohustused. Töötasu. Puhkus

Töölepingu seadus 2009 II raamat
Heli Raidve
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Sarja teises raamatus käsitlevad autorid töötajate ja tööandjate kohustusi ja õigusi, peatudes pikemalt saladuse hoidmise kohustusel, konkurentsipiirangu kokkuleppel ja koolituskokkuleppel; selgitavad, kuidas toimub uue töölepingu seaduse alusel töötasu maksmine ja kirjeldavad töö- ja puhkeaja ning puhkuse regulatsiooni.

Esimene raamat keskendus töölepingu sõlmimisele ja varalisele vastutusele, selgitades ka konkreetseid võlaõiguse sätteid, mis kohalduvad töölepingule. Kolmandas raamatus võetakse vaatluse alla töölepingu lõppemise ja lõpetamise (ülesütlemise), töölepingu ülesütlemise vaidlustamise ja poole vastutuse teemad.

Sisukord

1. Mõisted  11
Mõisted  13
Hea usu põhimõte  13
Mõistlikkuse põhimõte  14
Tavad ja praktika  15
Kirjalik vorm ja kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm  15
Vääramatu jõud  16

2. Töötaja kohustused  17
2.1 Põhikohustused  19
2.2 Lojaalsuskohustus 20
2.3 Töötaja peamised kohustused 22
2.3.1 Kohustus teha kokkulepitud tööd 22
2.3.2 Kohustus teha tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal 23
2.3.3 Kohustus täita tööandja seaduslikke korraldusi  24
2.3.4 Koolitustel osalemise kohustus 25
2.3.5. Kohustus hoiduda kahjulikest tegudest  27
2.3.6 Kohustus teha koostööd teiste töötajatega  27
2.3.7 Kohustus teatada töötakistusest 28
2.3.8 Kohustus teavitada tööandjat töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest 28
2.3.9 Kohustus hoiduda tööandja mainet kahjustavatest tegudest 29
2.3.10 Kohustus teavitada ajutisest töövõimetusest  31
2.4 Kohustuste täitmine  32
2.5 Töötaja hoolsuse määr 34
2.6 Tööandja korralduste sisu 36
2.7 Rasedate ja rinnaga toitvate töötajate õigused 40
2.7.1 Raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused 40
2.7.2 Rasedate ja rinnaga toitvate töötajate täiendavad õigused 42
2.8 Töötaja õigus keelduda töö tegemisest 44
2.9 Töö tegemise koht 46
2.10 Töölähetus 48
2.11 Saladuse hoidmise kohustus 50
2.12 Konkurentsipiirangu kokkulepe . 53
2.12.1 Leppetrahvi kohaldamine konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumisel 56
2.12.2 Teatamiskohustus 58
2.12.3 Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine 58

3. Tööandja kohustused  61
3.1 Tööandja põhikohustused  63
3.2 Lojaalsuskohustus 64
3.3 Tööandja põhikohustused  65
3.3.1 Kohustus kindlustada töötaja kokkulepitud tööga  65
3.3.2 Kohustus maksta töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal 66
3.3.3 Kohustus anda puhkust ja maksta puhkusetasu 66
3.3.4 Kohustus tagada kokkulepitud töö- ja puhkeaeg  67
3.3.5 Koolituskohustus 68
3.3.6 Kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused  69
3.3.7 Töötajatele nõuete ja reeglite tutvustamine  69
3.3.8 Kollektiivlepingu tingimuste tutvustamine 70
3.3.9 Töötajate teavitamine vabadest töökohtadest  71
3.3.10 Kohustus austada töötaja privaatsust  71
3.3.11 Kohustus anda töötajale andmeid töötasu kohta või muid teatisi 72
3.3.12 Kohustus mitte avaldada andmeid töötaja töötasu kohta 73
3.4 Töötaja andmed 74

4. Töötasu  75
4.1 Töötasu 77
4.2 Töötasu suurus  78
4.2.1 Töötaja maksukohustus 80
4.2.2 Muud hüved 80
4.2.3 Töötasu alammäär ja keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 81
4.3 Majandustulemustelt makstav tasu 82
4.4 Tehingutelt makstav tasu 84
4.5 Kokkulepe töötasu kasutamise kohta 86
4.6 Töötasu maksmise aeg, koht ja viis 87
4.7 Töötasu maksmine töö mitteandmisel 89
4.8 Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel 90
4.9 Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral 92
4.10 Töötasu maksmine töötamise takistuse korral 94
4.11 Töötasu tagastamise nõuete aegumine 96

5. Kulude ja kahju hüvitamine  99
5.1 Koolituskulude hüvitamise kokkulepe 101
5.2 Töötaja kulude ja kahju hüvitamise erisus  104

6. Töö- ja puhkeaeg 107
6.1 Töö- ja puhkeaeg  109
6.2 Vaba aja andmine 110
6.3 Tööaeg 112
6.4 Ületunnitöö mõiste ja rakendamine 114
6.5 Töö tegemise aja piirang 117
6.6 Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine 121
6.7 Öötöö piirang 122
6.8 Alaealise tööle rakendamise piirang 124
6.9 Tööaja korraldus 125
6.10 Valveaeg 128
6.11 Igapäevane puhkeaeg 130
6.12 Iganädalane puhkeaeg 133
6.13 Tööaja lühendamine 134

7. Puhkus 135
7.1 Tasustatav ja tasustamata puhkus 137
7.2 Õigus puhkusele 138
7.3 Põhipuhkus 139
7.3.1 Tavalise töötaja põhipuhkus 139
7.3.2 Alaealise põhipuhkus  140
7.3.3 Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus  140
7.3.4 Haridus- ja teadustöötajate põhipuhkus 141
7.4 Vanemate puhkused lapse sündimisel või lapsendamisel 142
7.4.1 Rasedus- ja sünnituspuhkus 142
7.4.2 Isapuhkus 143
7.4.3 Lapsendaja puhkus 143
7.4.4 Lapsehoolduspuhkus 143
7.4.5 Lapsepuhkus 145
7.4.6 Tasustamata lapsepuhkus  146
7.4.7 Eeskostja ja hooldaja õigused vanemapuhkustele  146
7.4.8 Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest  146
7.5 Õppepuhkus  148
7.6 Põhipuhkuse andmine 150
7.7 Puhkuse ajakava 153
7.8 Puhkusetasu 156
7.9 Kasutamata puhkuse hüvitamine 158
7.10 Üleminek tööaasta arvestuselt kalendriaasta arvestusele 159

8. Raamatu kokkuvõte 163
8.1 Praktika toob selgust165
8.2 Seaduse muudatused seisuga 11.05.2009  166

Mõisted

Arvustused

Eerika Vaikmäe-KoitSEB panga personalidirektor

Tööõigusalane kirjandus on igapäevatöös oluline, eriti sageli kasutame seaduste kommenteeritud väljaandeid, samuti kirjandust, kus kajastatud ja kommenteeritud elulisi näiteid ja kohtulahendeid.

Heli Raidvel on väga tugev praktiline kogemus, millest meil on olnud suur abi keeruliste küsimuste lahendamisel. Tema koostatud raamatuid olema palju kasutanud – meil on tellitud ka kolmeosaline sari „Töölepingu seadus 2009".

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga
Töölepingu seadus 2009 II raamat

Töölepingu seadus 2009 II raamat

Heli Raidve
Töötaja ja tööandja kohustused. Töötasu. Puhkus
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Sarja teises raamatus käsitlevad autorid töötajate ja tööandjate kohustusi ja õigusi, peatudes pikemalt saladuse hoidmise kohustusel, konkurentsipiirangu kokkuleppel ja koolituskokkuleppel; selgitavad, kuidas toimub uue töölepingu seaduse alusel töötasu maksmine ja kirjeldavad töö- ja puhkeaja ning puhkuse regulatsiooni.

Esimene raamat keskendus töölepingu sõlmimisele ja varalisele vastutusele, selgitades ka konkreetseid võlaõiguse sätteid, mis kohalduvad töölepingule. Kolmandas raamatus võetakse vaatluse alla töölepingu lõppemise ja lõpetamise (ülesütlemise), töölepingu ülesütlemise vaidlustamise ja poole vastutuse teemad.

Lisainfo

Heli Raidve
Lehekülgi: 160
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

1. Mõisted  11
Mõisted  13
Hea usu põhimõte  13
Mõistlikkuse põhimõte  14
Tavad ja praktika  15
Kirjalik vorm ja kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm  15
Vääramatu jõud  16

2. Töötaja kohustused  17
2.1 Põhikohustused  19
2.2 Lojaalsuskohustus 20
2.3 Töötaja peamised kohustused 22
2.3.1 Kohustus teha kokkulepitud tööd 22
2.3.2 Kohustus teha tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal 23
2.3.3 Kohustus täita tööandja seaduslikke korraldusi  24
2.3.4 Koolitustel osalemise kohustus 25
2.3.5. Kohustus hoiduda kahjulikest tegudest  27
2.3.6 Kohustus teha koostööd teiste töötajatega  27
2.3.7 Kohustus teatada töötakistusest 28
2.3.8 Kohustus teavitada tööandjat töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest 28
2.3.9 Kohustus hoiduda tööandja mainet kahjustavatest tegudest 29
2.3.10 Kohustus teavitada ajutisest töövõimetusest  31
2.4 Kohustuste täitmine  32
2.5 Töötaja hoolsuse määr 34
2.6 Tööandja korralduste sisu 36
2.7 Rasedate ja rinnaga toitvate töötajate õigused 40
2.7.1 Raseda ning rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusega töötaja töötingimused 40
2.7.2 Rasedate ja rinnaga toitvate töötajate täiendavad õigused 42
2.8 Töötaja õigus keelduda töö tegemisest 44
2.9 Töö tegemise koht 46
2.10 Töölähetus 48
2.11 Saladuse hoidmise kohustus 50
2.12 Konkurentsipiirangu kokkulepe . 53
2.12.1 Leppetrahvi kohaldamine konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumisel 56
2.12.2 Teatamiskohustus 58
2.12.3 Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine 58

3. Tööandja kohustused  61
3.1 Tööandja põhikohustused  63
3.2 Lojaalsuskohustus 64
3.3 Tööandja põhikohustused  65
3.3.1 Kohustus kindlustada töötaja kokkulepitud tööga  65
3.3.2 Kohustus maksta töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal 66
3.3.3 Kohustus anda puhkust ja maksta puhkusetasu 66
3.3.4 Kohustus tagada kokkulepitud töö- ja puhkeaeg  67
3.3.5 Koolituskohustus 68
3.3.6 Kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused  69
3.3.7 Töötajatele nõuete ja reeglite tutvustamine  69
3.3.8 Kollektiivlepingu tingimuste tutvustamine 70
3.3.9 Töötajate teavitamine vabadest töökohtadest  71
3.3.10 Kohustus austada töötaja privaatsust  71
3.3.11 Kohustus anda töötajale andmeid töötasu kohta või muid teatisi 72
3.3.12 Kohustus mitte avaldada andmeid töötaja töötasu kohta 73
3.4 Töötaja andmed 74

4. Töötasu  75
4.1 Töötasu 77
4.2 Töötasu suurus  78
4.2.1 Töötaja maksukohustus 80
4.2.2 Muud hüved 80
4.2.3 Töötasu alammäär ja keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord 81
4.3 Majandustulemustelt makstav tasu 82
4.4 Tehingutelt makstav tasu 84
4.5 Kokkulepe töötasu kasutamise kohta 86
4.6 Töötasu maksmise aeg, koht ja viis 87
4.7 Töötasu maksmine töö mitteandmisel 89
4.8 Töötasu maksmine tööst keeldumisel või muude ülesannete täitmisel 90
4.9 Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral 92
4.10 Töötasu maksmine töötamise takistuse korral 94
4.11 Töötasu tagastamise nõuete aegumine 96

5. Kulude ja kahju hüvitamine  99
5.1 Koolituskulude hüvitamise kokkulepe 101
5.2 Töötaja kulude ja kahju hüvitamise erisus  104

6. Töö- ja puhkeaeg 107
6.1 Töö- ja puhkeaeg  109
6.2 Vaba aja andmine 110
6.3 Tööaeg 112
6.4 Ületunnitöö mõiste ja rakendamine 114
6.5 Töö tegemise aja piirang 117
6.6 Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine 121
6.7 Öötöö piirang 122
6.8 Alaealise tööle rakendamise piirang 124
6.9 Tööaja korraldus 125
6.10 Valveaeg 128
6.11 Igapäevane puhkeaeg 130
6.12 Iganädalane puhkeaeg 133
6.13 Tööaja lühendamine 134

7. Puhkus 135
7.1 Tasustatav ja tasustamata puhkus 137
7.2 Õigus puhkusele 138
7.3 Põhipuhkus 139
7.3.1 Tavalise töötaja põhipuhkus 139
7.3.2 Alaealise põhipuhkus  140
7.3.3 Töövõimetuspensioni saava töötaja põhipuhkus  140
7.3.4 Haridus- ja teadustöötajate põhipuhkus 141
7.4 Vanemate puhkused lapse sündimisel või lapsendamisel 142
7.4.1 Rasedus- ja sünnituspuhkus 142
7.4.2 Isapuhkus 143
7.4.3 Lapsendaja puhkus 143
7.4.4 Lapsehoolduspuhkus 143
7.4.5 Lapsepuhkus 145
7.4.6 Tasustamata lapsepuhkus  146
7.4.7 Eeskostja ja hooldaja õigused vanemapuhkustele  146
7.4.8 Puhkusetasu hüvitamine riigieelarvest  146
7.5 Õppepuhkus  148
7.6 Põhipuhkuse andmine 150
7.7 Puhkuse ajakava 153
7.8 Puhkusetasu 156
7.9 Kasutamata puhkuse hüvitamine 158
7.10 Üleminek tööaasta arvestuselt kalendriaasta arvestusele 159

8. Raamatu kokkuvõte 163
8.1 Praktika toob selgust165
8.2 Seaduse muudatused seisuga 11.05.2009  166

Mõisted

Arvustused (1)

Eerika Vaikmäe-KoitSEB panga personalidirektor

Tööõigusalane kirjandus on igapäevatöös oluline, eriti sageli kasutame seaduste kommenteeritud väljaandeid, samuti kirjandust, kus kajastatud ja kommenteeritud elulisi näiteid ja kohtulahendeid.

Heli Raidvel on väga tugev praktiline kogemus, millest meil on olnud suur abi keeruliste küsimuste lahendamisel. Tema koostatud raamatuid olema palju kasutanud – meil on tellitud ka kolmeosaline sari „Töölepingu seadus 2009".

© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]