Riigihanked

1. septembril 2017 jõustunud riigihangete seaduse praktilised juhised ja selgitused

Riigihanked
Erki Kergandberg, Priit Lember, Elmer Muna
Lehekülgi: 176
Kirjastus: Äripäev

Raamatu eesmärk on ühitada riigihangetega seonduv teoreetiline ja praktiline käsitlus, vältides liialt süvitsi minekut õigusteooriasse ning samal ajal hoides tähelepanu keskmes erinevate teemade seoseid õiguselu igapäevaküsimustega. Autorid avavad nii Eesti kui ka Euroopa kohtupraktikaga seonduvat, püüdes seda teha kõige enam levinud, majandus- ja õiguskäibes olulisemate hankemenetluse liikide kontekstis. Suuremat tähelepanu on pööratud uue, 1. septembril 2017 jõustunud seaduse muudatuste tutvustamisele ja selle võrdlemisele varem kehtinud reeglistikuga.

Raamatu esimesed kaks peatükki on üldisemad ja annavad ülevaate hankemaastikust ning sellele kehtestatud reeglite taustast. Kolmas peatükk tutvustab hankijate liike, mis on oluline kohalduvate menetlusreeglite valimiseks. Raamatu mahukaimad, neljas ja viies peatükk käsitlevad sügavuti hankemenetluse etappe ja menetlusliike. Kuuendas peatükis tutvustatakse menetlust riigihangete vaidlustuskomisjonis ja sellele järgnevat halduskohtumenetlust. Raamat sisaldab võimalikult lihtsaid ja praktilisi soovitusi oma huvide parimaks kaitsmiseks. Viimases peatükis antakse ülevaate valdkonna olulisemast kohtupraktikast, mis on vajalik teema sügavamaks mõistmiseks.


Raamat on mõeldud nii pakkujatele, taotlejatele, hankijatele kui ka kõikidele teistele riigihangete valdkonnast huvitatutele. Raamat ilmub sarjast „Juht ja seadus“. Raamatu on koostanud advokaadibüroo Derling advokaadid ja juristid. 

Sisukord

EESSÕNA   11

1. Sissejuhatus   13

1.1. Mis on riigihange?   13

1.2. Riigihanked Eestis   14

1.2.1. Riigihangete seadus ja selle muudatused   14

1.2.2. Hankemenetluste ja vaidlustamise statistilised näitajad   16

1.3. Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus   18

 

2. Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted   21

2.1. Sissejuhatus   21

2.2. Läbipaistvuse, kontrollitavuse ja proportsionaalsuse tagamine   24

2.3. Isikute võrdne kohtlemine   29

2.4. Turukonkurentsi ärakasutamine ja konkurentsi moonutamise keeld   34

2.5. Avalike vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine   36

2.6. Keskkonnakaitse   39

2.7. Majandusareng, vähekindlustatud isikute, väike- ja keskettevõtete soodustamine ning teisesed eesmärgid   42

 

3. Hankijad   47

3.1. Hankija mõiste ja staatuse määratlemine    47

3.2. Avaliku sektori hankijad   49

3.2.1. Riik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ja asutus   50

3.2.2. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused   50

3.2.3. Muud eraõiguslikud juriidilised isikud   51

3.2.4. Avaliku sektoriga seotud sihtasutused ja mittetulundusühingud   55

3.3. Võrgustikega seotud valdkonna hankijad   56

3.3.1. Võrgustikega seotud valdkonna reguleerimise erisused   56

3.3.2. Hankijale kohalduva reeglistiku kindlakstegemine   58

3.3.3. Eri- või ainuõigust omavad isikud   59

3.3.4. Avaliku sektori kontrollitavad äriühingud   60

3.4. Riigihangete konsolideerimine ja korraldamise volitamine − kesksed hankijad ning hankijate ühendused   61

 

4. Hankemenetluse etapid   65

4.1. Hanke ettevalmistamine ja turukonsultatsioonid   65

4.2. Hankedokumentide koostamine   67

4.3. Pakkujate või taotlejate kvalitatiivne valik   69

4.3.1. Pakkujate või taotlejate kõrvaldamine   69

4.3.1.1. Heastamine   72

4.3.1.2. Allhankijad ja nende asendamine   73

4.2.1. Pakkujate või taotlejate kvalifitseerimine   75

4.3.2.1. Hankepass   79

4.3.2.2. Pöördmenetlus   81

4.4. Pakkumuste avamine ja vastavuse kontrollimine   82

4.4.1. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused   83

4.5. Läbirääkimised ja pakkumuste kohendamine   86

4.6. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine   87

4.7. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine   90

4.7.1. Hankelepingu sõlmimine   90

4.7.2. Hankelepingu muutmine   90

 

5. Erinevad menetlusvormid   95

5.1. Hankemenetluse liigi valik ja piirmäärad   95

5.2. Erihanked   101

5.2.1. Lihthanked   101

5.2.1.1. Lihthanke mõiste ja kasutamine   101

5.2.1.2. Menetlusreeglite kohaldamine   103

5.2.2. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine   105

5.2.2.1. Sotsiaal- ja eriteenuste mõiste   105

5.2.2.2. Menetlusreeglite kohaldamine   106

5.2.3. Ideekonkurss   107

5.3. Avatud ja piiratud hankemenetlused   108

5.3.1. Avatud ja piiratud hankemenetluste mõisted ja kasutamine   108

5.3.2. Menetlusreeglite kohaldamine   109

5.4. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus   113

5.4.1. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine   113

5.4.2. Menetlusreeglite kohaldamine   115

5.5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus   117

5.5.1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine   117

5.5.2. Menetlusreeglite kohaldamine   119

5.6. Raamlepingud   120

5.7. Innovatsioonihanked   122

5.8. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hanked   124

5.9. Kontsessioonid   125

 

6. Vaidlustus- ja kohtumenetlus   129

6.1. Menetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis   131

6.2. Praktilised nõuanded vaidlustajale   146

6.3. Menetlus kohtutes, esialgne õiguskaitse   150

 

7. Olulisem kohtupraktika   155

Kasutatud materjal   167

Advokaadibüroos Derling ja autoritest   171

Arvustused

Kristo-Taavi RuusMaanteeameti õigusosakonna juhataja
Uus riigihangete seadus on oluline verstapost Eesti hankemaastikul. Loodud on uusi ja huvitavaid võimalusi, mis teevad hanked loodetavasti lihtsamaks ja kiiremaks, kuid on ka mõningad probleemid, mis vajavad lahendamist. Raamat annab inimestele, kellel pole varem riigihangetega kokkupuudet olnud, hea võimaluse teha esmane tutvus riigihangete reeglitega. Keerukas seaduse tekst tehakse lihtsamalt arusaadavamaks ka mittejuristidele. Raamat aitab seadusest ühtemoodi aru saada nii hankijatel kui ka pakkujatel ning loodetavasti jääb seetõttu nii mõnigi tulevane hankevaidlus pidamata.
Tõnis RebbasRiigi Kinnisvara ASi õigus- ja hankeosakonna juhataja
Advokaadibüroo Derling on toonud lugejateni praktilise ülevaate hangete läbiviimisest ja uue seaduse muudatustest. Raamat ei piirdu üksnes üldiste kirjeldustega. Esile on toodud uue seaduse murekohad ning autorite pikaajalisele kogemusele tuginevad lahendused ja soovitused. See on tõenäoliselt abiks lugemismaterjal kõigile, kes riigihangetega kokku puutuvad.
Risto HübnerNortal ASi õigusosakonna juht

Kahtlemata on värskelt jõustunud riigihangete seaduse koostamisel tehtud ära suur töö. Aastaid muutumatuna püsinud ja palju kriitikat pälvinud valdkond on saanud uut hingamist, seadusandja on kohati tähele pannud ka turuosaliste kriitikat. Sellegipoolest ei ole uus seadus täiuslik. Hangete valdkonnas on endiselt lahenduseta probleeme, mis põhjustavad konflikte ja vaidlusi. Pelgalt seadust lugedes pakkuja enda küsimustele alati vastuseid ei leia. Omapäi on uue reeglistiku kõikides nüanssides orienteerumine ning enda õiguste kaitsmine keeruline.
Raamatu autorid on võtnud ette tänuväärse ülesande selgitada uue seaduse laiemat tausta ning muudatuste sisu. Kohati on autorid põhjendatult kriitilised ning kutsuvad lugejat kaasa mõtlema.

Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga
Riigihanked

Riigihanked

Erki Kergandberg, Priit Lember, Elmer Muna
1. septembril 2017 jõustunud riigihangete seaduse praktilised juhised ja selgitused
Tellimine
Paberraamat
TARNE 3-4 tööpäeva
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Raamatu eesmärk on ühitada riigihangetega seonduv teoreetiline ja praktiline käsitlus, vältides liialt süvitsi minekut õigusteooriasse ning samal ajal hoides tähelepanu keskmes erinevate teemade seoseid õiguselu igapäevaküsimustega. Autorid avavad nii Eesti kui ka Euroopa kohtupraktikaga seonduvat, püüdes seda teha kõige enam levinud, majandus- ja õiguskäibes olulisemate hankemenetluse liikide kontekstis. Suuremat tähelepanu on pööratud uue, 1. septembril 2017 jõustunud seaduse muudatuste tutvustamisele ja selle võrdlemisele varem kehtinud reeglistikuga.

Raamatu esimesed kaks peatükki on üldisemad ja annavad ülevaate hankemaastikust ning sellele kehtestatud reeglite taustast. Kolmas peatükk tutvustab hankijate liike, mis on oluline kohalduvate menetlusreeglite valimiseks. Raamatu mahukaimad, neljas ja viies peatükk käsitlevad sügavuti hankemenetluse etappe ja menetlusliike. Kuuendas peatükis tutvustatakse menetlust riigihangete vaidlustuskomisjonis ja sellele järgnevat halduskohtumenetlust. Raamat sisaldab võimalikult lihtsaid ja praktilisi soovitusi oma huvide parimaks kaitsmiseks. Viimases peatükis antakse ülevaate valdkonna olulisemast kohtupraktikast, mis on vajalik teema sügavamaks mõistmiseks.


Raamat on mõeldud nii pakkujatele, taotlejatele, hankijatele kui ka kõikidele teistele riigihangete valdkonnast huvitatutele. Raamat ilmub sarjast „Juht ja seadus“. Raamatu on koostanud advokaadibüroo Derling advokaadid ja juristid. 

Lisainfo

Erki Kergandberg, Priit Lember, Elmer Muna
Lehekülgi: 176
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

EESSÕNA   11

1. Sissejuhatus   13

1.1. Mis on riigihange?   13

1.2. Riigihanked Eestis   14

1.2.1. Riigihangete seadus ja selle muudatused   14

1.2.2. Hankemenetluste ja vaidlustamise statistilised näitajad   16

1.3. Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus   18

 

2. Riigihangete korraldamise üldpõhimõtted   21

2.1. Sissejuhatus   21

2.2. Läbipaistvuse, kontrollitavuse ja proportsionaalsuse tagamine   24

2.3. Isikute võrdne kohtlemine   29

2.4. Turukonkurentsi ärakasutamine ja konkurentsi moonutamise keeld   34

2.5. Avalike vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine   36

2.6. Keskkonnakaitse   39

2.7. Majandusareng, vähekindlustatud isikute, väike- ja keskettevõtete soodustamine ning teisesed eesmärgid   42

 

3. Hankijad   47

3.1. Hankija mõiste ja staatuse määratlemine    47

3.2. Avaliku sektori hankijad   49

3.2.1. Riik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ja asutus   50

3.2.2. Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused   50

3.2.3. Muud eraõiguslikud juriidilised isikud   51

3.2.4. Avaliku sektoriga seotud sihtasutused ja mittetulundusühingud   55

3.3. Võrgustikega seotud valdkonna hankijad   56

3.3.1. Võrgustikega seotud valdkonna reguleerimise erisused   56

3.3.2. Hankijale kohalduva reeglistiku kindlakstegemine   58

3.3.3. Eri- või ainuõigust omavad isikud   59

3.3.4. Avaliku sektori kontrollitavad äriühingud   60

3.4. Riigihangete konsolideerimine ja korraldamise volitamine − kesksed hankijad ning hankijate ühendused   61

 

4. Hankemenetluse etapid   65

4.1. Hanke ettevalmistamine ja turukonsultatsioonid   65

4.2. Hankedokumentide koostamine   67

4.3. Pakkujate või taotlejate kvalitatiivne valik   69

4.3.1. Pakkujate või taotlejate kõrvaldamine   69

4.3.1.1. Heastamine   72

4.3.1.2. Allhankijad ja nende asendamine   73

4.2.1. Pakkujate või taotlejate kvalifitseerimine   75

4.3.2.1. Hankepass   79

4.3.2.2. Pöördmenetlus   81

4.4. Pakkumuste avamine ja vastavuse kontrollimine   82

4.4.1. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused   83

4.5. Läbirääkimised ja pakkumuste kohendamine   86

4.6. Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine   87

4.7. Hankelepingu sõlmimine ja muutmine   90

4.7.1. Hankelepingu sõlmimine   90

4.7.2. Hankelepingu muutmine   90

 

5. Erinevad menetlusvormid   95

5.1. Hankemenetluse liigi valik ja piirmäärad   95

5.2. Erihanked   101

5.2.1. Lihthanked   101

5.2.1.1. Lihthanke mõiste ja kasutamine   101

5.2.1.2. Menetlusreeglite kohaldamine   103

5.2.2. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine   105

5.2.2.1. Sotsiaal- ja eriteenuste mõiste   105

5.2.2.2. Menetlusreeglite kohaldamine   106

5.2.3. Ideekonkurss   107

5.3. Avatud ja piiratud hankemenetlused   108

5.3.1. Avatud ja piiratud hankemenetluste mõisted ja kasutamine   108

5.3.2. Menetlusreeglite kohaldamine   109

5.4. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus   113

5.4.1. Konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine   113

5.4.2. Menetlusreeglite kohaldamine   115

5.5. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus   117

5.5.1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse mõiste ja kasutamine   117

5.5.2. Menetlusreeglite kohaldamine   119

5.6. Raamlepingud   120

5.7. Innovatsioonihanked   122

5.8. Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hanked   124

5.9. Kontsessioonid   125

 

6. Vaidlustus- ja kohtumenetlus   129

6.1. Menetlus riigihangete vaidlustuskomisjonis   131

6.2. Praktilised nõuanded vaidlustajale   146

6.3. Menetlus kohtutes, esialgne õiguskaitse   150

 

7. Olulisem kohtupraktika   155

Kasutatud materjal   167

Advokaadibüroos Derling ja autoritest   171

Arvustused (3)

Kristo-Taavi RuusMaanteeameti õigusosakonna juhataja
Uus riigihangete seadus on oluline verstapost Eesti hankemaastikul. Loodud on uusi ja huvitavaid võimalusi, mis teevad hanked loodetavasti lihtsamaks ja kiiremaks, kuid on ka mõningad probleemid, mis vajavad lahendamist. Raamat annab inimestele, kellel pole varem riigihangetega kokkupuudet olnud, hea võimaluse teha esmane tutvus riigihangete reeglitega. Keerukas seaduse tekst tehakse lihtsamalt arusaadavamaks ka mittejuristidele. Raamat aitab seadusest ühtemoodi aru saada nii hankijatel kui ka pakkujatel ning loodetavasti jääb seetõttu nii mõnigi tulevane hankevaidlus pidamata.
Tõnis RebbasRiigi Kinnisvara ASi õigus- ja hankeosakonna juhataja
Advokaadibüroo Derling on toonud lugejateni praktilise ülevaate hangete läbiviimisest ja uue seaduse muudatustest. Raamat ei piirdu üksnes üldiste kirjeldustega. Esile on toodud uue seaduse murekohad ning autorite pikaajalisele kogemusele tuginevad lahendused ja soovitused. See on tõenäoliselt abiks lugemismaterjal kõigile, kes riigihangetega kokku puutuvad.
Risto HübnerNortal ASi õigusosakonna juht

Kahtlemata on värskelt jõustunud riigihangete seaduse koostamisel tehtud ära suur töö. Aastaid muutumatuna püsinud ja palju kriitikat pälvinud valdkond on saanud uut hingamist, seadusandja on kohati tähele pannud ka turuosaliste kriitikat. Sellegipoolest ei ole uus seadus täiuslik. Hangete valdkonnas on endiselt lahenduseta probleeme, mis põhjustavad konflikte ja vaidlusi. Pelgalt seadust lugedes pakkuja enda küsimustele alati vastuseid ei leia. Omapäi on uue reeglistiku kõikides nüanssides orienteerumine ning enda õiguste kaitsmine keeruline.
Raamatu autorid on võtnud ette tänuväärse ülesande selgitada uue seaduse laiemat tausta ning muudatuste sisu. Kohati on autorid põhjendatult kriitilised ning kutsuvad lugejat kaasa mõtlema.

© AS Äripäev 2000-2024
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]