Juhatuse liikme vastutus

Juhatuse liikme vastutus
Karin Madisson
Lehekülgi: 184
Kirjastus: Äripäev

Advokaadibüroo SORAINEN parimate advokaatide ja juristide kirjutatud raamat „Juhatuse liikme vastutus“ on suurepärane käsiraamat-abimees nii kogenud kui ka algajale juhatuse liikmele.

Raamat aitab mõista selle ametiga kaasnevat vastutust ja õiguste-kohustuste keerukat balletti. Teose muudavad eriti väärtuslikuks rohked näited kohtupraktikast, millega antakse lõplik tõlgendus kaheldavatele seisukohtadele või seaduses lõpuni lahtikirjutamata olukordadele ja mõistetele.

Sisukord

1. Juhatuse liikme õigussuhe äriühinguga... 13
1.1. Juhatuse liikme valimine... 13
1.2. Juhatuse liikme tagasikutsumine... 17
1.3. Juhatuse liikme ametiaja pikendamine ... 18
1.4. Juhatuse liikme tagasiastumine... 20
1.5. Juhatuse liikme leping... 21
1.5.1 Juhatuse liikme lepingu vorm... 24
1.5.2 Juhatuse liikme lepingu sisu... 25
1.5.3 Juhatuse liikme lepingu lõpetamine... 31
1.6. Juhatuse liikme tasu ja selle maksustamine... 33

2. Juhatuse liikme kohustused...36
2.1. Lojaalsuskohustus... 38
2.2. Hoolsuskohustus... 42
2.2.1 Korraliku ettevõtja hoolsus... 42
2.2.2 Majanduslik otstarbekus... 45
2.2.3 Mõistlikkus... 48
2.2.4 Sisekontrolli kohustus... 50
2.2.5 Info andmise kohustus... 54
2.3. Ärisaladuse hoidmise kohustus... 57
2.3.1 Ärisaladuse hoidmise kohustuse määratlemine... 58
2.3.2 Ärisaladuse hoidmise kohustuse ajalised ja sisulised piirangud... 61
2.3.3 Ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise tõendamine... 62
2.4. Konkurentsikeeld... 63
2.4.1 Konkurentsikeelu määratlemine... 64
2.4.2 Konkurentsikeelu piirangud... 65
2.4.3 Konkurentsikeelu rikkumine... 66
2.5. Raamatupidamise korraldamise kohustus... 67
2.6. Konkurentsiõiguslikud kohustused... 70
2.6.1 Konkurentsi kahjustavad kokkulepped ettevõtjate vahel... 71
2.6.2 Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine... 73
2.6.3 Kõlvatu konkurents... 74
2.6.4 Vastutuse ärahoidmine... 76
2.7. Isikuandmete kaitse... 77
2.7.1 Delikaatsete isikuandmete töötlemine... 78
2.7.2 Isikuandmete edastamine välisriiki... 79
2.7.3 Otseturustus... 79
2.8. Intellektuaalse omandi kaitse... 81
2.8.1 Intellektuaalse omandi õiguste tekkimine... 81
2.8.2 Intellektuaalse omandi õiguste rikkumised ja vastutus... 83
2.9. Finantssektoris tegutseva ettevõtte juhatuse liikme kohustuste eripära... 85
2.9.1 Kohustus tegutseda ettenägelikult ja klientide huvidest lähtuvalt... 85
2.9.2 Kohustus tagada sisemise regulatsiooni olemasolu ja toimimine... 87
2.9.3 Finantsinspektsiooni järelevalvemenetlus... 88
2.9.4 Juhatuse liikme tagasikutsumine ja keeld edasi tegutseda... 89
2.10  Äriühingu juhatuse liikme kohustused ühinemiste ja ülevõtmiste korral... 90
2.10.1 Ühinemised ja ülevõtmised... 90
2.10.2 Ostja juhatus... 91
2.10.3 Müügiobjekti juhatus... 92
2.10.4 Müüja juhatus... 94

3. Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus... 96
3.1. Vastutus sisesuhtes... 97
3.1.1 Vastutuse eeldused... 98
3.1.2 Vastutusest vabanemise alused... 104
3.1.3 Nõude aegumine... 107
3.1.4 Juhatuse liikme otsevastutus osanike ja aktsionäride ees... 109
3.2. Vastutus välissuhtes... 110
3.2.1 Vastutus õigusvastase kahju tekitamise eest... 112
3.2.2 Vastutus lepingueelsetest läbirääkimistest tekkinud kahju eest ...119
3.2.3 Mõjutanud isiku vastutus... 122
3.3. Eripärad pankrotimenetluse korral... 124

4. Juhatuse liikme tsiviilvastutuse vähendamise võimalused... 128
4.1. Vastutuse vähendamine või välistamine... 128
4.1.1 Kokkuleppel vastutuse vähendamine... 128
4.1.2 Vastutusest vabanemine... 131
4.2. Vastutusvaldkondade jagamine... 132
4.3. Kõrgemalseisva organi otsus... 136
4.3.1 Kõrgemalseisva organi otsuse järgimine... 139
4.4. Vastutuskindlustus... 144
4.4.1 Kindlustuse eelised... 145
4.4.2 Kindlustuskaitse... 146
4.4.3 Kindlustuspreemia... 148

5. Tsiviilnõude esitamine juhatuse liikme vastu... 149
5.1. Õigusvaidluse pidamise mõttekus ja kompromiss... 149
5.1.1 Miks on mõistlik kohtuvaidlust vältida... 149
5.1.2 Kohtuvaidluse algatamise formaalsed nõuded... 151
5.2. Nõude esitamise, nõudest loobumise või kompromissi otsustamine... 152
5.3. Tõendamine... 153

6. Haldus- ja karistusõiguslik vastutus... 156
6.1. Konkurentsiõigusega seotud vastutus... 157
6.2. Maksuõigusega seonduv vastutus... 160
6.2.1 Juhatuse liikme vastutus ühingu maksuvõlgade eest ... 160
6.2.2 Maksusüütegude vastutuse eeldused... 165
6.2.3 Maksualaste süütegude koosseisud... 169

Kasutatud lühendid... 184

Arvustused

Andro KullerkuppVertex Investment OÜ juhatuse liige

Vaatamata sellele, et olen olnud juhatuse liige juba peaaegu 20 aastat, leidsin sellest raamatust ikkagi enda jaoks uut. Eelkõige on raamat hea juhend erinevates situatsioonides, kuid selle läbilugemine vähemalt korra annab aimu, mis küsimustele siit üldse vastuseid otsima tasub tulla.

See on ideaalne juhendmaterjal personalijuhile, finantsjuhile, raamatupidajale kui ka äriühingute kõrgemalseisvatele organitele ning loomulikult juhatuse liikmetele endile.

Raamatu selge ülesehitus aitab kiiresti üles leida lugejale parasjagu olulised teemad. Praktilised juhtnöörid lepingute koostamisest, ärisaladuse sätestamiseks, juhatuse liikme õiguste, kohustuste ja vastutuse kohta on vaid üks osa selle raamatu väärtusest – kõigi nende teemadega tutvumine aitab ära hoida äriühingute ja juhatuse liikmete vahelisi vaidlusi. Toon välja ühe raamatus toodud näite: “Kui isik, kes töötas enne töölepingu alusel, valitakse juhatusse ja tema tööülesanded ei muutu (näiteks tegevdirektori puhul), siis enamasti praktikas temaga uut lepingut ei sõlmita. Selline käitumine on aga väär.” See lause illustreerib hästi, kuidas võime enesele teadmata eksida elementaarsete põhimõtete osas.

Raamatu teeb mitmekülgsemaks asjaolu, et siin käsitletakse ka erijuhtumeid, nagu näiteks juhatuse liikmete õigused ja kohustused finantsasutustes või soovitused liitumiste ja ülevõtmiste korral. Kui vaatamata kõigele on esinenud juhatuse liikme eksimusi, antakse nõuandeid kompromisslahendusteks või kohtuvaidluste algatamiseks ja eksimuste tõendamiseks.

Priit SaukSRV Ehituse AS juhatuse liige

Kuigi Äriseadustik annab üldise raamistiku, toimetamaks erinevates äriettevõtetes juhatuse liikmena, jääb edukaks juhatuse liikmeks olemiseks ainult Äriseadustiku tundmisest väheks.

Alustasin juhatuse liikmena aastal 1996 ja tõepoolest, Äriseadustikus sai pingsalt näpuga järge aetud ja tõenäoliselt ka enamik peatükke pähe õpitud. Eriti tänuväärse abimehena mäletan aga mustade kaantega kommenteeritud Äriseadustiku väljaannet. See tähendab, et lisaks Äriseadustiku ja teiste oluliste seaduste ja reeglite päheõppimisele on oluline ka nende sisu lahtimõtestamine, tõlgendamine, näitlikustamine ja miks mitte ka sidumine kohtupraktikaga.

Käesolev raamat on hea abimees algajale juhatuse liikmele, et mõista ametiga kaasnevat vastutust ja õiguste-kohustuste suhet. Raamatust saab nõu ka nõukogu liige või osanik, näiteks selgitatakse, kuidas sõlmida juhatuse liikmega lepingut, mis vajab lepingus reguleerimist ja kuidas juhatuse liikme lepingut lõpetada. Uusi vaatenurki leiab ka juhatuse kogenud liige, et mõista nüüdisajal lisandunud teemasid, nagu näiteks isikuandmete kaitse, intellektuaalse omandi kaitse, konkurentsiõigus ja muu selline. Huvitavad ja põhjalikku tundmaõppimist väärivad teemad on juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus ja vastutuse vähendamise võimalused. Sügavama käsitluse poolest tahan tuua esile rohkeid näiteid kohtupraktikast, mis annavad lõpliku tõlgenduse kaheldavatele seisukohtadele või seaduses lõpuni lahtikirjutamata olukordadele ja mõistetele.

Edukaks juhatuse liikmeks ei saa vaid seaduste pähe õppimisega. Kogemused ja õppetunnid (nii positiivsed kui negatiivsed) arendavad kõige kiiremini. Sellist käsiraamatut-abimeest vajab iga juhatuse liige.

Allar Jõksvandeadvokaat

Päevast päeva jõuavad meedia vahendusel publikuni dramaatilised lood äriühingu juhtimisest. Üks juhatuse liige on sõlminud konkurentsi kahjustava kokkuleppe, teine ei ole järginud hoolsuskohustust. Omanikke, asjaosalisi ja avalikkust jäävad painama küsimused, kes vastutab ja kuidas oleks võinud kahju tekkimist vältida.

Kehtiv õigusraamistik ei ole oma suure üldistustaseme tõttu alati abiks parima käitumismustri valimisel. Siin tuleb appi käesolev raamat. Autorite meeskond SORAINEN partneri Karin Madissoni eestvedamisel on koostanud praktilise abivahendi. Advokaadibüroo SORAINEN advokaadid on oma ulatusliku nõustamiskogemuse ja riigikohtu praktika sidunud seadusest tuleneva nõuete ja praktiliste vajadustega. Tegemist on seni terviklikuma käsitlusega äriühingu juhatuse liikme õigustest, kohustustest ja vastutusest.

Tänuväärselt ei ole autorid piirdunud vaid äriseadustiku reguleerimisalaga, vaid haaratud on ka näiteks konkurentsiõigusest, isikuandmete töötlemisest, intellektuaalse omandi kaitsest tulenevad kohustused ja maksukohustusega seonduv. Kuigi raamatu pealkiri on juhatuse liikme vastutusest, on tegemist sisuliselt juhatuse liikme käsiraamatuga. Nende kaante vahele kogutu mõistmiseks ei pea omama juriidilisi teadmisi või kasutama õigusnõustajat.

Ettevõtte ja riigi juhtimisel on õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaalu kontekstis rohkem ühist kui see esmapilgul paistab. Seetõttu soovin, et sarnane raamat riigijuhtimise kunstist kaunistaks tulevikus ka riigijuhtide öökappi.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga
Juhatuse liikme vastutus

Juhatuse liikme vastutus

Karin Madisson
Tellimine
PaberraamatOtsas
E-raamat
NaN €
Näita käibemaksuga

Kirjeldus

Advokaadibüroo SORAINEN parimate advokaatide ja juristide kirjutatud raamat „Juhatuse liikme vastutus“ on suurepärane käsiraamat-abimees nii kogenud kui ka algajale juhatuse liikmele.

Raamat aitab mõista selle ametiga kaasnevat vastutust ja õiguste-kohustuste keerukat balletti. Teose muudavad eriti väärtuslikuks rohked näited kohtupraktikast, millega antakse lõplik tõlgendus kaheldavatele seisukohtadele või seaduses lõpuni lahtikirjutamata olukordadele ja mõistetele.

Lisainfo

Karin Madisson
Lehekülgi: 184
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

1. Juhatuse liikme õigussuhe äriühinguga... 13
1.1. Juhatuse liikme valimine... 13
1.2. Juhatuse liikme tagasikutsumine... 17
1.3. Juhatuse liikme ametiaja pikendamine ... 18
1.4. Juhatuse liikme tagasiastumine... 20
1.5. Juhatuse liikme leping... 21
1.5.1 Juhatuse liikme lepingu vorm... 24
1.5.2 Juhatuse liikme lepingu sisu... 25
1.5.3 Juhatuse liikme lepingu lõpetamine... 31
1.6. Juhatuse liikme tasu ja selle maksustamine... 33

2. Juhatuse liikme kohustused...36
2.1. Lojaalsuskohustus... 38
2.2. Hoolsuskohustus... 42
2.2.1 Korraliku ettevõtja hoolsus... 42
2.2.2 Majanduslik otstarbekus... 45
2.2.3 Mõistlikkus... 48
2.2.4 Sisekontrolli kohustus... 50
2.2.5 Info andmise kohustus... 54
2.3. Ärisaladuse hoidmise kohustus... 57
2.3.1 Ärisaladuse hoidmise kohustuse määratlemine... 58
2.3.2 Ärisaladuse hoidmise kohustuse ajalised ja sisulised piirangud... 61
2.3.3 Ärisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise tõendamine... 62
2.4. Konkurentsikeeld... 63
2.4.1 Konkurentsikeelu määratlemine... 64
2.4.2 Konkurentsikeelu piirangud... 65
2.4.3 Konkurentsikeelu rikkumine... 66
2.5. Raamatupidamise korraldamise kohustus... 67
2.6. Konkurentsiõiguslikud kohustused... 70
2.6.1 Konkurentsi kahjustavad kokkulepped ettevõtjate vahel... 71
2.6.2 Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine... 73
2.6.3 Kõlvatu konkurents... 74
2.6.4 Vastutuse ärahoidmine... 76
2.7. Isikuandmete kaitse... 77
2.7.1 Delikaatsete isikuandmete töötlemine... 78
2.7.2 Isikuandmete edastamine välisriiki... 79
2.7.3 Otseturustus... 79
2.8. Intellektuaalse omandi kaitse... 81
2.8.1 Intellektuaalse omandi õiguste tekkimine... 81
2.8.2 Intellektuaalse omandi õiguste rikkumised ja vastutus... 83
2.9. Finantssektoris tegutseva ettevõtte juhatuse liikme kohustuste eripära... 85
2.9.1 Kohustus tegutseda ettenägelikult ja klientide huvidest lähtuvalt... 85
2.9.2 Kohustus tagada sisemise regulatsiooni olemasolu ja toimimine... 87
2.9.3 Finantsinspektsiooni järelevalvemenetlus... 88
2.9.4 Juhatuse liikme tagasikutsumine ja keeld edasi tegutseda... 89
2.10  Äriühingu juhatuse liikme kohustused ühinemiste ja ülevõtmiste korral... 90
2.10.1 Ühinemised ja ülevõtmised... 90
2.10.2 Ostja juhatus... 91
2.10.3 Müügiobjekti juhatus... 92
2.10.4 Müüja juhatus... 94

3. Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus... 96
3.1. Vastutus sisesuhtes... 97
3.1.1 Vastutuse eeldused... 98
3.1.2 Vastutusest vabanemise alused... 104
3.1.3 Nõude aegumine... 107
3.1.4 Juhatuse liikme otsevastutus osanike ja aktsionäride ees... 109
3.2. Vastutus välissuhtes... 110
3.2.1 Vastutus õigusvastase kahju tekitamise eest... 112
3.2.2 Vastutus lepingueelsetest läbirääkimistest tekkinud kahju eest ...119
3.2.3 Mõjutanud isiku vastutus... 122
3.3. Eripärad pankrotimenetluse korral... 124

4. Juhatuse liikme tsiviilvastutuse vähendamise võimalused... 128
4.1. Vastutuse vähendamine või välistamine... 128
4.1.1 Kokkuleppel vastutuse vähendamine... 128
4.1.2 Vastutusest vabanemine... 131
4.2. Vastutusvaldkondade jagamine... 132
4.3. Kõrgemalseisva organi otsus... 136
4.3.1 Kõrgemalseisva organi otsuse järgimine... 139
4.4. Vastutuskindlustus... 144
4.4.1 Kindlustuse eelised... 145
4.4.2 Kindlustuskaitse... 146
4.4.3 Kindlustuspreemia... 148

5. Tsiviilnõude esitamine juhatuse liikme vastu... 149
5.1. Õigusvaidluse pidamise mõttekus ja kompromiss... 149
5.1.1 Miks on mõistlik kohtuvaidlust vältida... 149
5.1.2 Kohtuvaidluse algatamise formaalsed nõuded... 151
5.2. Nõude esitamise, nõudest loobumise või kompromissi otsustamine... 152
5.3. Tõendamine... 153

6. Haldus- ja karistusõiguslik vastutus... 156
6.1. Konkurentsiõigusega seotud vastutus... 157
6.2. Maksuõigusega seonduv vastutus... 160
6.2.1 Juhatuse liikme vastutus ühingu maksuvõlgade eest ... 160
6.2.2 Maksusüütegude vastutuse eeldused... 165
6.2.3 Maksualaste süütegude koosseisud... 169

Kasutatud lühendid... 184

Arvustused (3)

Andro KullerkuppVertex Investment OÜ juhatuse liige

Vaatamata sellele, et olen olnud juhatuse liige juba peaaegu 20 aastat, leidsin sellest raamatust ikkagi enda jaoks uut. Eelkõige on raamat hea juhend erinevates situatsioonides, kuid selle läbilugemine vähemalt korra annab aimu, mis küsimustele siit üldse vastuseid otsima tasub tulla.

See on ideaalne juhendmaterjal personalijuhile, finantsjuhile, raamatupidajale kui ka äriühingute kõrgemalseisvatele organitele ning loomulikult juhatuse liikmetele endile.

Raamatu selge ülesehitus aitab kiiresti üles leida lugejale parasjagu olulised teemad. Praktilised juhtnöörid lepingute koostamisest, ärisaladuse sätestamiseks, juhatuse liikme õiguste, kohustuste ja vastutuse kohta on vaid üks osa selle raamatu väärtusest – kõigi nende teemadega tutvumine aitab ära hoida äriühingute ja juhatuse liikmete vahelisi vaidlusi. Toon välja ühe raamatus toodud näite: “Kui isik, kes töötas enne töölepingu alusel, valitakse juhatusse ja tema tööülesanded ei muutu (näiteks tegevdirektori puhul), siis enamasti praktikas temaga uut lepingut ei sõlmita. Selline käitumine on aga väär.” See lause illustreerib hästi, kuidas võime enesele teadmata eksida elementaarsete põhimõtete osas.

Raamatu teeb mitmekülgsemaks asjaolu, et siin käsitletakse ka erijuhtumeid, nagu näiteks juhatuse liikmete õigused ja kohustused finantsasutustes või soovitused liitumiste ja ülevõtmiste korral. Kui vaatamata kõigele on esinenud juhatuse liikme eksimusi, antakse nõuandeid kompromisslahendusteks või kohtuvaidluste algatamiseks ja eksimuste tõendamiseks.

Priit SaukSRV Ehituse AS juhatuse liige

Kuigi Äriseadustik annab üldise raamistiku, toimetamaks erinevates äriettevõtetes juhatuse liikmena, jääb edukaks juhatuse liikmeks olemiseks ainult Äriseadustiku tundmisest väheks.

Alustasin juhatuse liikmena aastal 1996 ja tõepoolest, Äriseadustikus sai pingsalt näpuga järge aetud ja tõenäoliselt ka enamik peatükke pähe õpitud. Eriti tänuväärse abimehena mäletan aga mustade kaantega kommenteeritud Äriseadustiku väljaannet. See tähendab, et lisaks Äriseadustiku ja teiste oluliste seaduste ja reeglite päheõppimisele on oluline ka nende sisu lahtimõtestamine, tõlgendamine, näitlikustamine ja miks mitte ka sidumine kohtupraktikaga.

Käesolev raamat on hea abimees algajale juhatuse liikmele, et mõista ametiga kaasnevat vastutust ja õiguste-kohustuste suhet. Raamatust saab nõu ka nõukogu liige või osanik, näiteks selgitatakse, kuidas sõlmida juhatuse liikmega lepingut, mis vajab lepingus reguleerimist ja kuidas juhatuse liikme lepingut lõpetada. Uusi vaatenurki leiab ka juhatuse kogenud liige, et mõista nüüdisajal lisandunud teemasid, nagu näiteks isikuandmete kaitse, intellektuaalse omandi kaitse, konkurentsiõigus ja muu selline. Huvitavad ja põhjalikku tundmaõppimist väärivad teemad on juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus ja vastutuse vähendamise võimalused. Sügavama käsitluse poolest tahan tuua esile rohkeid näiteid kohtupraktikast, mis annavad lõpliku tõlgenduse kaheldavatele seisukohtadele või seaduses lõpuni lahtikirjutamata olukordadele ja mõistetele.

Edukaks juhatuse liikmeks ei saa vaid seaduste pähe õppimisega. Kogemused ja õppetunnid (nii positiivsed kui negatiivsed) arendavad kõige kiiremini. Sellist käsiraamatut-abimeest vajab iga juhatuse liige.

Allar Jõksvandeadvokaat

Päevast päeva jõuavad meedia vahendusel publikuni dramaatilised lood äriühingu juhtimisest. Üks juhatuse liige on sõlminud konkurentsi kahjustava kokkuleppe, teine ei ole järginud hoolsuskohustust. Omanikke, asjaosalisi ja avalikkust jäävad painama küsimused, kes vastutab ja kuidas oleks võinud kahju tekkimist vältida.

Kehtiv õigusraamistik ei ole oma suure üldistustaseme tõttu alati abiks parima käitumismustri valimisel. Siin tuleb appi käesolev raamat. Autorite meeskond SORAINEN partneri Karin Madissoni eestvedamisel on koostanud praktilise abivahendi. Advokaadibüroo SORAINEN advokaadid on oma ulatusliku nõustamiskogemuse ja riigikohtu praktika sidunud seadusest tuleneva nõuete ja praktiliste vajadustega. Tegemist on seni terviklikuma käsitlusega äriühingu juhatuse liikme õigustest, kohustustest ja vastutusest.

Tänuväärselt ei ole autorid piirdunud vaid äriseadustiku reguleerimisalaga, vaid haaratud on ka näiteks konkurentsiõigusest, isikuandmete töötlemisest, intellektuaalse omandi kaitsest tulenevad kohustused ja maksukohustusega seonduv. Kuigi raamatu pealkiri on juhatuse liikme vastutusest, on tegemist sisuliselt juhatuse liikme käsiraamatuga. Nende kaante vahele kogutu mõistmiseks ei pea omama juriidilisi teadmisi või kasutama õigusnõustajat.

Ettevõtte ja riigi juhtimisel on õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaalu kontekstis rohkem ühist kui see esmapilgul paistab. Seetõttu soovin, et sarnane raamat riigijuhtimise kunstist kaunistaks tulevikus ka riigijuhtide öökappi.

Raamatuklubi

Äripäeva raamatuklubi on Eesti peamine äriraamatute kirjastaja. Avaldame maailma parimaid
psühholoogia-, juhtimis- ja turundusteoseid, samuti investeerimisalast kirjandust. 

Oleme tegutsenud juba 20 aastat. Pikaajalisele kogemusele tuginedes teeme maailma uusimast ärikirjandusest hoolika valiku. Klubi liikmena võite kindel olla, et maailma tunnustatud autorite populaarsed teosed jõuavad teieni ja te ei pea vaeva nägema võõrkeelse kirjanduse laviinis tee leidmisega.

 • Klubi liige saab iga kuu värskelt ilmunud klubiraamatud kuni 20% soodsamalt.
 • Raamatud saadame Omniva pakiautomaati tasuta.
 • Klubi liige saab raamatud tellida ka e-raamatuna.
 • Klubiraamatute eest saate mugavalt tasuda ka e-arve püsimaksega.
 • Kui ostate aasta jooksul 6 raamatut, võite valida kingiks ühe varem ilmunud raamatu.

Klubi liikmele saadame iga kuu (v.a juulis) 1-2 uut raamatut. Raamatute ostmisest saab loobuda klubi kodulehe kaudu, telefonitsi või e-posti teel.

© AS Äripäev 2000-2024
 • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
 • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
 • E-post: [email protected]